Kallelse till extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ) (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma torsdag den 15 augusti 2013 klockan 10.00 hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20 i Stockholm.

A.      RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 9 augusti 2013, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag den 9 augusti 2013, gärna före kl. 16.00, under adress Aspiro AB, ”Extra bolagsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00 eller per e-post inbox@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.aspiro.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till Bolaget senast fredag den 9 augusti 2013. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per fredag den 9 augusti 2013 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

B.      ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordning.

5.       Val av protokollsjusterare.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Beslut om avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV.

8.       Beslut om införande av ett incitamentsprogram mm.

9.       Beslut om justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

10.     Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7)

Styrelsens bedömning är att Aspiros kapital och resurser kommer att ge ett högre aktieägarvärde med fullt fokus på musikverksamheten och ett slutgiltigt steg mot renodling som streamingleverantör inom musik. Styrelsen har därför övervägt en avveckling av TV-verksamheten varvid den tidigare föreslagna avyttringen till ledningen i Aspiro TV alltjämt bedöms som det mest fördelaktiga alternativet för Aspiro och Aspiros aktieägare. Styrelsen föreslår i anledning av detta att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna en överlåtelse (”Överlåtelsen”) av Aspiro TV till högsta ledningen i Aspiro TV dvs. VD, verksamhetschef och försäljningschef (”Köparna”).

Överlåtelsen innebär att Köparna får förvärva TV-verksamheten för en köpeskilling uppgående till NOK 100 000 kontant. Överlåtelsen ska antingen ske i) i form av aktier i ett nybildat aktiebolag eller av aktierna i Aspiro TV AS, eller ii) i form av en rörelseöverlåtelse till ett av Köparna nybildat aktiebolag (var för sig nedan kallat ”Målbolaget”). Målbolaget kommer att vid Överlåtelsen enbart ha likvida tillgångar som grundar sig på eget kapital (om aktieöverlåtelse) samt lån från Bolaget om MNOK 9,4 med en lånefacilitet om ytterligare MNOK 2. Dessa lån kan komma att utbetalas före eller efter Överlåtelsen. Därtill kommer anläggningstillgångar om 1,1 MNOK. Lånet ska amorteras två gånger årligen med ett belopp om minst 50 % av Målbolagets EBITDA baserat på boksluten per den 30 juni och 31 december varje år. För det fall Köparna överlåter Målbolaget eller Aspiro TV rörelsen inom tolv månader efter Överlåtelsen äger Bolaget rätt att erhålla viss del, utöver återbetalning av lån, av överskottet vid sådan vidareöverlåtelse. Bolaget har även rätt till styrelserepresentation under en övergångstid. Överlåtelsen inkluderar hela rörelsen i Aspiro TV innefattande bl.a. samtliga anställningsavtal, avtal med kunder och leverantörer samt alla immateriella rättigheter hänförliga till Aspiro TV verksamheten. Dock åtar sig Köparna att inte använda kännetecknet Aspiro mer än sex månader efter Överlåtelsen. Överlåtelsen, vilken ytterst är villkorad av erhållande av berörda myndigheters godkännande, avses bli genomförd den 1 september 2013. Bakgrunden till förslaget, liksom de huvudsakliga alternativ som övervägts i samband med förslagets utarbetande, presenteras närmare i styrelsens fullständiga redogörelse för förslaget som tillhandahålls hos Bolaget enligt nedan. Styrelsen har även inhämtat en s.k. fairness opinion avseende värdet på TV-verksamheten.

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman två alternativ avseende Överlåtelsen i angiven rangordning.

(i)      Styrelsen föreslår i första hand att Överlåtelsen ska ske i form av en aktieöverlåtelse – antingen i form av aktier i ett nybildat aktiebolag eller av aktierna i Aspiro TV AS. Då Köparna är befattningshavare i Aspiro TV omfattas en aktieöverlåtelse av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen, den s.k. ”Leolagen”. Bolagsstämmans beslut under punkt 7 (i) är därför giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

(ii)     För det fall bolagsstämman inte beslutar att bifalla styrelsens förslag enligt punkt 7 (i) föreslår styrelsen att bolagsstämman i stället beslutar att Överlåtelsen ska ske i form av en rörelseöverlåtelse.

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram mm (punkt 8)

Styrelsens förslag till införande av ett incitamentsprogram i Bolaget innefattar i huvudsak följande:

a)      Beslut om införande av ett flerårigt incitamentsprogram (”Programmet”) med rätt för deltagarna att teckna aktier i Bolaget (”Optioner”). Varje Option ger rätt att erhålla en (1) aktie i Bolaget för en kurs om det högre av (i) SEK 1,00, vilket motsvarar genomsnittet av Bolagets aktiekurs under de tre månader som närmast föregick den 10 juni 2013 med tillägg av 15 procent, och (ii) genomsnittet av Bolagets aktiekurs under de tre månader som närmast föregår tidpunkten för intjänandet av Optionerna enligt vad som framgår nedan med tillägg av 15 procent (”Lösenpris”). I syfte att kunna leverera nya aktier inom Programmet fattas samtidigt beslut om utställande av högst 17 188 335 teckningsoptioner (”TO”). TO ska emitteras till Bolagets helägda dotterbolag Aspiro Musik AB (”WiMP”) eller annat helägt dotterbolag inom Aspiro-koncernen (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta TO till vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt vissa övriga anställda i WiMP och dess dotterbolag (f.n. högst 77 personer fördelade i fyra kategorier) i samband med utövande av Optionerna. Optionerna ska erhållas vederlagsfritt genom successiv intjäning under en treårig intjänandeperiod inom ramen för Programmet, varvid en tredjedel intjänas årligen beräknat från tidpunkten för ursprunglig tilldelning av Optionerna. Rätten att utnyttja Optionerna förutsätter även en genomsnittlig nettoomsättningsökning för WiMP-gruppen med minst 5 procent per år (med avdrag för extraordinära poster) från ursprunglig tilldelning till utnyttjande av Optionerna.

Rätten till Optioner inom Programmet ska fördela sig enligt följande; Kategori 1, VD i WiMP, ska kunna erhålla högst 8 680 977 Optioner, personer i kategori 2 ska kunna erhålla högst 1 736 195 Optioner vardera, personer i kategori 3 ska kunna erhålla högst 868 098 Optioner vardera samt personer i kategori 4 ska kunna erhålla högst 434 049 Optioner vardera. Det totala antalet Optioner motsvarar en rätt att teckna högst 5,0 procent av antalet aktier i Bolaget före utspädning. Maximal utspädning kan därmed bli högst 4,76 procent vid fullt utnyttjande (eller högst 5,34 procent om även det utestående incitamentsprogrammet 2011/2014 utnyttjas fullt ut). Tilldelning sker av styrelsen.

Optionerna ska kunna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget efter intjänandetiden dock i inget fall senare än den 31 augusti 2018.

b)      Beslut om emission av högst 17 188 335 TO i Bolaget, vilka med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vederlagsfritt äger tecknas av Dotterbolaget. Varje TO ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget för en kurs om SEK 1,00. TO ska kunna utnyttjas för nyteckning av aktier i Bolaget från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 15 september 2018. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst SEK 11 504 839,89. För TO gäller i övrigt sedvanliga omräkningsvillkor mm. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att TO ska användas inom ramen för Programmet.

c)      Beslut att godkänna att Dotterbolaget överlåter TO inom ramen för Programmet.

Styrelsens motiv för införande av Programmet är att styrelsen önskar bereda vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt vissa övriga anställda i WiMP och dess dotterbolag (”WiMP-gruppen”) ett incitament, varigenom de erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i aktierna i Bolaget. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets och koncernens lönsamhet ökar samt att företagslojaliteten under de kommande åren förstärks. Vidare förväntas Programmet bidra till att WiMP-gruppen ska kunna behålla kompetenta medarbetare. Erbjudandet bedöms av styrelsen som rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Den maximala förmån som ska kunna uppkomma för innehavarna av Optioner ska vara ca 5 procent (motsvarande Optionernas sammanlagda andel av Bolagets aktiekapital efter fullt utnyttjande) av fem gånger Bolagets marknadsvärde vid tilldelning av Optionerna (proportionellt fördelat mellan innehavarna i förhållande till tilldelning). Skulle förmånen bli större, har innehavaren inte rätt att utnyttja resterande Optioner.

Styrelsen bedömer att utställandet av Optioner enligt ovan kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter. Den totala kostnaden för Bolaget avseende utställande av Optionerna, vid antagande om fullt utnyttjande, beräknas uppgå till totalt högst ca MSEK 10,5. Dessa kostnader avses inte säkras. Ovanstående förslag till incitamentsprogram har beretts av styrelsen.

Bolagsstämmans beslut under punkt 8 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman den 24 maj 2013. Med tillägg till gällande riktlinjer föreslås att det även ska vara möjligt att inrätta ett långsiktigt ackumulerande kontantbonusprogram som huvudsakligen kopplas till Bolagets och/eller en rörelsegrens finansiella resultat och nyckeltal. Programmet, som ska kunna komplettera kortsiktiga (årliga) bonusprogram för berörda personer, ska kunna löpa över fem år och omfatta ersättningar om sammanlagt maximalt MSEK 30 exklusive sociala avgifter. Sådan ersättning gäller i förekommande fall i tillägg till den rörliga ersättning som i övrigt kan utgå enligt riktlinjerna. I övrigt gäller de av årsstämman beslutade riktlinjerna oförändrade.

C.      TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag under punkterna 7 - 9 samt handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen kommer senast från och med torsdag den 25 juli 2013 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt skickas till de aktieägare som så begär. Dessutom kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.aspiro.com.

D.      ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 343 766 693.

_____________________

Stockholm i juli 2013

Styrelsen

ASPIRO AB (publ)

_____________________

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Prenumerera

Dokument & länkar