Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV

Såsom framgår av kallelsen till Aspiros årsstämma som skickats ut idag, 24 april, föreslår styrelsen att Aspiro TV avyttras till befattningshavare i Aspiro TV. Förslaget återfinns som punkt 15 på årsstämmans dagordning.

Bakgrund och motiv

2012 präglades av ytterligare fokusering av Aspiros verksamhet och stark tillväxt, vilket bidrog till Aspiros utveckling till ett av de ledande streamingföretagen.

Styrelsen bedömer att Aspiros kapital och resurser kommer att ge ett högre aktieägarvärde med fullt fokus på musikverksamheten och ett slutgiltigt steg mot renodling som streamingleverantör inom musik.

Som en följd av detta initierades en försäljningsprocess avseende Aspiros TV-verksamhet under andra halvan av 2012, vilket nu lett till ett förslag om att sälja Aspiro TV till ledningen för TV-verksamheten.

«Vi är mycket nöjda med att ha kommit överens med ledningen i Aspiro TV och att kunna lägga fram ett förslag till årsstämman om försäljning av Aspiros TV-verksamhet. Vår övertygelse är att ledningen för Aspiro TV har bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten vidare när Aspiros fokus numera är WiMP, säger Trond Berger, styrelseordförande i Aspiro AB.»

Förslag

Styrelsen föreslår i anledning av ovanstående att årsstämman fattar beslut om att godkänna överlåtelsen av verksamheten i Aspiro TV AS till högsta ledningen i Aspiro TV dvs. VD, verksamhetschef och försäljningschef (”Köparna”).

Köparna betalar en köpeskilling om NOK 100 000 kontant. Aspiro kommer att bidra med en lånefinansiering om NOK 11,4 miljoner för att täcka rörelsekapital och tillgångar, samt även ha rätt till en styrelseplats i bolaget.

Förutsatt att stämman beviljar försäljningen och att även berörda myndigheter ger sitt godkännande avses överlåtelsen bli genomförd 1 juli 2013.

För fullständig redogörelse av transaktionens villkor hänvisas till kallelsen till årsstämman.

För frågor, vänligen kontakta: Peter Tonstad, VD, (+47) 481 76 102, peter.tonstad@aspiro.com

_________________________________

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 24 april 2013 klockan 11:30.

_________________________________

Om Aspiro
Aspiro är ett ledande streamingbolag med huvudfokus på musiktjänsten WiMP och videotjänster som levereras till partners. WiMP levereras direkt till konsument samt genom partners som operatörer och tv-distributörer. Med WiMP tänker Aspiro globalt, men jobbar lokalt, med en redaktion och egna team som anpassar tjänsten till varje land. Aspiro har fjorton års erfarenhet inom digitala tjänster och är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Läs mer på www.aspiro.com

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar