Valberedning inför Aspiros årsstämma 2008

Aspiros årsstämma 2006 beslutade att det årligen ska utses en valberedning bestående av en representant för var och en av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. Representanten för den största aktieägaren är sammankallande.

Valberedningen inför årsstämman 2008 består av medlemmarna Christian Ruth från Schibsted, Ole E. Dahl från Orkla ASA och Jan Andersson från Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen kommer att lägga fram förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvode, samt val och arvodering av revisorer. Inget arvode utgår till ledamöterna i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via post: Aspiro AS, Valberedning, P.O. Box 8710 Youngstorget, N-0028 Oslo, Norge eller via e-post valberedning@aspiro.com. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2008.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Aspiros hemsida.

Årsstämma för Aspiro AB kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 15 maj 2008 klockan 16:00.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Prenumerera

Dokument & länkar