ASSA ABLOY: Bra inledning på året

  • Omsättningen uppgick till 8 699 MSEK (8 345) motsvarande en ökning med 4% varav 6% organisk tillväxt, 7% förvärvad tillväxt och -9% i valutaeffekt.
  • Stark tillväxt i Asien samt Nord- och Sydamerika.
  • Dämpad men stabil utveckling i Europa med god tillväxt i Tyskland, Sverige, Finland och Östeuropa. Övriga marknader i Europa var svagare.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 377 MSEK (1 295) motsvarande en ökning med 6%. Rörelsemarginalen ökade till 15,8% (15,5).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 448 MSEK (870).
  • Förvärv av Cardo, Swesafe och FlexiForce. Avtal tecknat om avyttring av Cardo Flow Solutions.
  • Reducerad skattesats till 22% (24).
  • Nettoresultatet uppgick till 943 MSEK (880).
  • Vinst per aktie ökade med 7% och uppgick till 2,53 SEK (2,36).

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

 

  Helår Första kvartalet
      Föränd-ring     Föränd-ring
  2009 2010 2010 2011
Omsättning, MSEK 34 963 36 823 +5% 8 345 8 699 +4%
Varav:            
Organisk tillväxt     +3%     +6%
Förvärv     +8%     +7%
Valutaeffekt   -1 626 -6%   -666 -9%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 5 413* 6 046 +12% 1 295 1 377 +6%
Rörelsemarginal (EBIT), % 15,5* 16,4   15,5 15,8  
Resultat före skatt, MSEK 4 779* 5 366 +12% 1 158 1 215 +5%
Nettoresultat, MSEK 2 659** 4 080 - 880 943 +7%
Operativt kassaflöde, MSEK 6 843 6 285 -8% 870 448 -49%
Vinst per aktie, SEK 9,22* 10,89 +18% 2,36 2,53 +7%

 

*    Exklusive strukturkostnader 2009 uppgående till 1 039 MSEK.
** Exklusive strukturkostnader är 2009 års nettoresultat 3 474 MSEK.

 

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Året har inletts lovande för ASSA ABLOY med 13% tillväxt i lokala valutor bestående av 6% organisk tillväxt och 7% förvärvad tillväxt. Asien, Nordamerika och Sydamerika visade stark tillväxt medan utvecklingen i Europa var mer återhållsam men ändock stabil. Glädjande är att satsningen på elektromekaniska låslösningar och passerkontroll går väldigt bra och där särskilt HID utmärkte sig med mer än 20% organiskt tillväxt i kvartalet.

 

Resultatet fortsatte att förbättras med 6% trots negativ valutapåverkan och ett lågt bidrag till vinsten från nyförvärvade enheter. Vinstmarginalen fortsatte förbättras genom god volymtillväxt och att de framgångsrika effektivitets- och strukturåtgärderna fortsatte ge goda bidrag.

 

Integrationen av Cardo Entrance Solutions gick framåt i hög takt och jag ser fram emot ett realiserande av de mycket goda marknads- och kostnadssynergier som finns mellan dem och ASSA ABLOY.

 

Det är även mycket glädjande att avtal tecknats med Sulzer Ltd om försäljning av Cardo Flow Solutions. Cardo Flow Solutions får i och med detta en långsiktig ägare som ger dem ett industriellt hem och därmed skapar förutsättningar för en fortsatt bra utveckling.

 

Inom områdena logisk access samt säkra identiteter har vi genom förvärv tillfört både ActivIdentity och nu senast LaserCard vilket tillsammans med de befintliga verksamheterna inom HID och Fargo kraftigt stärkt koncernens marknadsposition. Jag vill passa på att återigen hälsa dessa företag och deras kompetenta medarbetare välkomna till gruppen.

 

Inför fortsättningen av året kan konstateras att den underliggande konjunkturutvecklingen är positiv på flertalet marknader men att budgetåtstramningar fortsätter påverka de marknadssegment som är beroende av offentlig finansiering", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

 

FÖRSTA KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 8 699 MSEK (8 345), en ökning med 4% jämfört med 2010. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 6% (-3). Förvärvade enheter bidrog med 7% (5). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 666 MSEK motsvarande -9% (-8).

 

Rörelseresultatet före avskrivningar exklusive strukturkostnader, EBITDA, uppgick till 1 630 MSEK (1 536). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 18,7% (18,4). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 377 MSEK (1 295), en ökning med 6%. Rörelsemarginalen uppgick till 15,8% (15,5).

 

Finansnettot uppgick till -162 MSEK (-137). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 215 MSEK (1 158), en förbättring med 5% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 104 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 14,0% (13,9). Skattesatsen minskade till 22% (24) motsvarande en skattekostnad på 268 MSEK (278). Vinst per aktie uppgick till SEK 2,53 (2,36), en ökning med 7%.

 

STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 48 MSEK i kvartalet.

 

Strukturprogrammen fortsatte enligt plan och har lett till en minskning av personalen i kvartalet med 96 personer och sedan projektstart med 5 483 personer. Ytterligare 933 personer kommer att lämna under de kommande två åren.

 

Vid utgången av kvartalet fanns 872 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av de återstående delarna av programmen.

 

KOMMENTAR PER DIVISION

 

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 099 MSEK (3 296) med 0% (2) organisk tillväxt. Tyskland, Sverige, Finland och Östeuropa visade fortsatt god tillväxt. Divisionen påverkades dock negativt av offentliga budgetnedskärningar i ett flertal länder. Oroligheterna i Nordafrika påverkade även exporten från affärsenheterna i Spanien och Italien. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet uppgick till 518 MSEK (525) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 16,7% (15,9). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,0% (19,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 276 MSEK (429).

 

AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 189 MSEK (2 205) med 7% (-11) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var god under kvartalet och samtliga affärsenheter visade tillväxt med en särskilt stark utveckling för Canada, South America och Electromechanics. Affärsenheterna Door Group, High Security och Residential hade en stabilt positiv utveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 440 MSEK (418) och rörelsemarginalen uppgick till 20,1% (19,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22,1% (19,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 231 MSEK (320).

 

ASIA PACIFIC
Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 192 MSEK (1 014) med 10% (11) organisk tillväxt. Tillväxten var stark i hela Asien och särskilt i Kina och för digitala dörrlås. Australien och Nya Zeeland hade en negativ försäljningsutveckling påverkad av naturkatastroferna i området. Förvärvad tillväxt uppgick till 10%. Rörelseresultatet blev 146 MSEK (104) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 12,3% (10,2). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,5% (12,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till -138 MSEK (-1).

 

GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 306 MSEK (1 085), varav den organiska tillväxten uppgick till 19% (-6). HID visade en mycket god tillväxt både inom passerkontroll och identifieringsteknologi. Hospitality hade en mycket stark tillväxt drivet av återhämtningen på renoveringsmarknaden för hotell med en god utveckling för RFID-lås och produkter för energieffektivitet. Förvärvad tillväxt uppgick till 14%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 187 MSEK (184) med en rörelsemarginal (EBIT) på 14,3% (16,9). Förvärvade enheter påverkade rörelseresultatet negativt beroende på sedvanlig säsongsvariation. Inklusive valutaeffekter påverkades därmed rörelsemarginalen negativt med 3,2 procentenheter. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,6% (13,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till -51 MSEK (119).

 

ENTRANCE SYSTEMS
Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 1 097 MSEK (954), varav den organiska tillväxten uppgick till 4% (-3). Tillväxten återkom i kvartalet efter två års svag utveckling. Den positiva utvecklingen inom service fortsatte men även dörrautomatik visade tillväxt genom en fortsatt stark efterfrågan inom detaljhandeln. Ditec hade en positiv resultatutveckling och integrationen av Cardo Entrance Solutions fortskred med goda resultat. Förvärvad tillväxt uppgick till 22%. Rörelseresultatet uppgick till 158 MSEK (134) med en rörelsemarginal på 14,4% (14,0). Avkastning på sysselsatt kapital blev 8,5% (12,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 140 MSEK (169).

 

FÖRVÄRV
Under kvartalet konsoliderades LaserCard, USA och Cardo, Sverige, samt två mindre förvärv. De delar av Cardo som skall avyttras, det vill säga Cardo Flow Solutions och Lorentzen & Wettre, har klassificerats som avyttringsgrupper som innehas till försäljning i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Avyttringsgrupperna har värderats till verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader.

 

Det sammanlagda förvärvspriset för de fyra konsoliderade förvärven uppgick till 5 063 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 4 075 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 9 MSEK. Förvärvsanalysen för Cardo Entrance Solutions presenteras på sidan 15.

 

Vidare slutfördes förvärvet av en ägarandel motsvarande 37,9% av totalt antal utestående aktier i det schweiziska entréautomatikbolaget Agta Record. Ägarandelen klassificeras som aktier i intresseföretag och redovisas löpande i enlighet med kapitalandelsmetoden.

 

Den 25 mars meddelades att förvärvet av Swesafe godkänts av konkurrensmyndigheten och att förvärvet slutförs i april 2011. Swesafe är den största låssmeden i Sverige. Försäljningen uppgår till 430 MSEK, lika fördelat mellan mekaniska och elektromekaniska produkter. Swesafe har 24 filialer och drygt 300 anställda.

 

Den 6 april meddelades att ASSA ABLOY förvärvat nederländska FlexiForce, ett globalt ledande företag inom komponenter för sektionsdörrar för industribruk och garagedörrar för bostäder. FlexiForce har 300 medarbetare och säte i Nederländerna med dotterbolag i Europa, Kina och USA. Omsättningen 2011 förväntas uppgå till 600 MSEK med en god rörelsemarginal.

 

Den 7 april meddelades att ASSA ABLOY tecknat avtal med det schweiziska företaget Sulzer Ltd om försäljning av Cardo Flow Solutions. Försäljningspriset uppgår till 5 900 MSEK på skuldfri basis. Försäljningen omfattar ej Lorentzen & Wettre.

 

HÅLLBAR UTVECKLING
I samband med delårsrapporten för första kvartalet och årsstämman släpper ASSA ABLOY sin hållbarhetsrapport för 2010.

 

Viktiga händelser som beskrivs i rapporten är arbetet med koncernens leverantörer och deras hållbarhetsarbete, vatten- och energikonsumtionen, reduktion av organiska lösningsmedel och miljöfarligt avfall, oberoende sociala revisioner och aktiviteterna för att kontinuerligt sprida budskapet och målsättningarna bland medarbetarna i koncernen.

 

MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för det första kvartalet till 147 MSEK (350). Resultat före skatt uppgick till 21 MSEK (171). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 1 MSEK (1). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 38,7% (51,4). Soliditeten har minskat på grund av upplåning för förvärvet av Cardo.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 86-91 i Årsredovisningen 2010. ASSA ABLOY tillämpar från och med 2011 IFRS 5; Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om deras redovisade värde huvudsakligen ska återvinnas genom en försäljningstransaktion och inte genom fortlöpande användning, och det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske.

 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Bokslutskommuniken för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2010. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

 

FRAMTIDSUTSIKTER*

 

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

 

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

 

 

* Framtidsutsikter publicerade den 7 februari 2011:

 

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

 

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

 

 

Stockholm den 28 april 2011

 

Johan Molin
VD och koncernchef

 

Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.

 

EKONOMISK INFORMATION

Kvartalsrapport avseende andra kvartalet publiceras den 27 juli 2011.

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 

 

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 13.00
på Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226

 

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl. 12.00.

 

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar