ASSA ABLOY: God utveckling i en svag marknad

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 4% i kvartalet, varav 0% organisk tillväxt, och uppgick till 12 239 MSEK (11 744).
 • God tillväxt i Americas och en förbättrad utveckling i Australien och Nya Zealand.
 • Marknaderna i EMEA, Asien och Global Technologies var stabila samtidigt som Entrance Systems påverkades negativt av den svaga utvecklingen i Sydeuropa.
 • Förvärv genomfört av amerikanska 4Front. Årsomsättningen förväntas uppgå till 1 100 MSEK motsvarande 2% tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 030 MSEK (1 881[1]) motsvarande en ökning med 8%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,6% (16,0[1]).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 386 MSEK (118[2]).
 • Vinst per aktie ökade med 9% och uppgick till 3,74 SEK (3,43[3]).
 • Rekordstarkt operativt kassaflöde uppgående till 3 160 MSEK (2 794).

Helåret

 • Omsättningen ökade med 12%, varav 2% organisk tillväxt, och uppgick till 46 619 MSEK (41 786).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7 501 MSEK (6 624[1]) motsvarande en ökning med 13%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (15,9[1]).
 • Nettoresultatet uppgick till 5 125 MSEK (3 869[2]).
 • Vinst per aktie ökade med 13% och uppgick till 13,84 SEK (12,30[3]).
 • Starkt operativt kassaflöde uppgående till 7 044 MSEK (6 080).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,10 SEK per aktie (4,50).

[1]  Exklusive strukturposter 2011 uppgående till -1 420 MSEK för kvartalet och för helåret.
[2]  Exklusive struktur- och engångsposter är 2011 års nettoresultat i kvartalet 1 285 MSEK och för helåret 4 605 MSEK.
[3]  Exklusive struktur- och engångsposter 2011 uppgående till -1 167 MSEK för kvartalet och -736 MSEK för helåret.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Fjärde kvartalet Helår

Föränd-
ring

Föränd-
ring
2011 2012 2011 2012
Omsättning, MSEK 11 744 12 239 +4% 41 786 46 619 +12%
Varav:
Organisk tillväxt +0% +2%
Förvärv +7% +9%
Valutaeffekt -195 -212 -3% -2 309 290 +1%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK[1] 1 881 2 030 +8% 6 624 7 501 +13%
Rörelsemarginal (EBIT), %[1] 16,0 16,6 15,9 16,1
Resultat före skatt, MSEK[1] 1 723 1 825 +6% 5 979 6 731 +13%
Nettoresultat, MSEK[2]    118 1 386 +8%[2] 3 869 5 125 +11%[2]
Operativt kassaflöde, MSEK 2 794 3 160 +13% 6 080 7 044 +16%
Vinst per aktie, SEK[2] 3,43 3,74 +9% 12,30 13,84 +13%

[1]  Exklusive strukturposter 2011 uppgående till -1 420 MSEK för kvartalet och för helåret.
[2]  Exklusive struktur- och engångsposter är 2011 års nettoresultat i kvartalet 1 285 MSEK och för helåret 4 605 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

"Det fjärde kvartalet visade en tillfredsställande ökning av omsättningen och ett starkt resultat. Avmattningen i den globala konjunkturen fortsatte, vilket ledde till att den organiska tillväxten uteblev, samtidigt som förvärvad omsättning tillförde 7% tillväxt. Rörelseresultatet ökade med hela 8%, som en konsekvens av ökad effektivitet i förvärvade enheter, minskade råvarukostnader samt positiva besparingar från genomförda strukturprogram.

Försäljningen av nya produkter var rekordstark och nådde i fjärde kvartalet 25% av den totala omsättningen. En mängd nya innovativa produkter inom både det mekaniska och elektromekaniska området lanserades under året. Särskilt framgångsrikt var den nya dörrstängarserien i Europa, den nya generationen digitala dörrlås, HID's SE-läsare, RFID-lås för hotell, samt de nya elektroniska låssystemen Aperio och Cliq Remote.

Rörelseresultatet för 2012 förbättrades med hela 13% för helåret där effektivitetsförbättringar och den pågående produktionsomläggningen till lågkostnadsländer bidrog starkt. Det operativa kassaflödet var också fortsatt mycket bra tack vare ökad vinst och förbättrad effektivitet i rörelsekapitalet.

Aktiviteten inom förvärvsområdet var fortsatt hög under 2012. Sammanlagt slutfördes 13 förvärv med en total årsomsättning på 4 500 MSEK motsvarande 11% tillväxt. Expansionen inom Entrance Systems fortsatte under året med de strategiska förvärven av Albany, Dynaco och 4Front. De två förstnämnda gav oss världsledarskap inom det snabbt växande segmentet av industriella snabbportar, samtidigt som 4Front gav oss marknadsledarskap för dockningsstationer i Nordamerika.  

Mycket pekar på att världskonjunkturen kommer att vara fortsatt svag under överskådlig tid, främst påverkad av de budgetåtstramningar många länder genomför. Det är därför av yttersta vikt att ASSA ABLOY fortsätter sin expansion på de nya marknaderna som förväntas fortsätta ha god tillväxt, samt att investeringarna i nya produkter och marknadsnärvaro bibehålls.", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

FJÄRDE KVARTALET

Koncernens omsättning uppgick till 12 239 MSEK (11 744), en ökning med 4% jämfört med fjärde kvartalet 2011. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 0% (4). Förvärvade enheter bidrog med 7% (20). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med -212 MSEK motsvarande -3% (-2).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 268 MSEK (2 151). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 18,5% (18,3). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2 030 MSEK (1 881), en ökning med 8%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,6% (16,0).

Finansnettot uppgick till -205 MSEK (-158). Koncernens resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 825 MSEK (1 723), en förbättring med 6% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 47 MSEK. Vinstmarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 14,9% (14,7). Den effektiva skattesatsen på årsbasis uppgick till 24% (24). Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,74 (3,43) SEK, en ökning med 9%.

HELÅR

Omsättningen för helåret 2012 uppgick till 46 619 MSEK (41 786) motsvarade en ökning med 12%. Den organiska tillväxten var 2% (4). Förvärvade enheter bidrog med 9% (17). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 290 MSEK, motsvarande 1% (-8), jämfört med 2011.

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA för helåret uppgick till 8 536 MSEK (7 646). Motsvarande marginal var 18,3% (18,3). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 7 501 MSEK (6 624) vilket var en ökning med 13%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 16,1% (15,9).

Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster för helåret uppgick till 13,84 SEK (12,30), en ökning med 13%. Det operativa kassaflödet var 7 044 MSEK (6 080).

STRUKTURÅTGÄRDER

Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 202 MSEK i kvartalet. Strukturprogrammen fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 301 personer och sedan projektstart med 6 765 personer. Ytterligare 770 personer kommer att lämna fram till slutet av 2014.

Vid utgången av kvartalet fanns 1 068 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA

Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 479 MSEK (3 524) med -1% (1) organisk tillväxt. Marknadsläget försvagades under kvartalet. Marknaderna i Storbritannien, Frankrike, Östeuropa samt Israel visade tillväxt. Skandinavien, Finland, Tyskland och Spanien minskade något medan Italien och Benelux hade en negativ försäljningsutveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet uppgick till 633 MSEK (640). Rörelsemarginalen (EBIT) bibehölls på en fortsatt hög nivå och var 18,2% (18,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 24,0% (25,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 788 MSEK (851).

AMERICAS

Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 340 MSEK (2 228) med 5% (0) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var stark på privatbostadsmarknaden, elektromekaniska produkter, Mexiko samt i Sydamerika. Lås, säkerhetsdörrar och högsäkerhetsmarknaden visade stabil tillväxt, samtidigt som försäljningen i Kanada minskade. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 484 MSEK (450) och rörelsemarginalen uppgick till 20,7% (20,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22,9% (21,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 548 MSEK (525).

ASIA PACIFIC

Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 2 034 MSEK (1 990) med 2% (9) organisk tillväxt. Tillväxten var stark i Korea och god i Kina, Australien och Nya Zeeland. I Sydostasien fortsatte tillväxten att mattas. Förvärvad tillväxt uppgick till 0%. Rörelseresultatet blev 276 MSEK (280) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 13,6% (14,1). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,9% (26,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 928 MSEK (617).

GLOBAL TECHNOLOGIES

Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 516 MSEK (1 510), varav den organiska tillväxten uppgick till 2% (7). HID hade stark tillväxt inom logisk access och inom identifieringsteknologi, samtidigt som passerkontroll visade god tillväxt. Government ID var stabil och projektorder hade en negativ tillväxt. Hospitality fortsatte visa stark tillväxt, främst från renoveringsmarknaden. Lönsamheten förbättrades kraftigt för båda affärsenheterna. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 262 MSEK (237) med en rörelsemarginal (EBIT) på 17,3% (15,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 17,3% (14,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 467 MSEK (430).

ENTRANCE SYSTEMS

Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 3 080 MSEK (2 704), varav den organiska tillväxten uppgick till -5% (7). Tillväxten var god för Albany, Dynaco och Flexiforce, samtidigt som industriportar och dörrautomatik hade en lätt negativ utveckling. Ditec och privatbostadsmarknaden var fortsatt negativ. Förvärvad tillväxt uppgick till 22%. Rörelseresultatet uppgick till 515 MSEK (449) med en rörelsemarginal på 16,7% (16,6%). Avkastning på sysselsatt kapital blev 15,3% (15,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 651 MSEK (713).

FÖRVÄRV

Under kvartalet konsoliderades 4Front, USA samt ytterligare ett mindre förvärv. Det sammanlagda förvärvspriset för de tretton bolag som förvärvats under året uppgick till 4 892 MSEK och preliminära förvärvsanalyser visar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 3 768 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 923 MSEK.

Avtal om försäljning av Wangli Group har träffats. Försäljningen är föremål för myndighetsgodkännanden och beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2013.

HÅLLBAR UTVECKLING

ASSA ABLOYs tillverkningsprocesser förbättras kontinuerligt genom löpande effektiviseringar och investeringar i miljövänlig teknologi. Energi- och vattenförbrukning är två högt prioriterade områden. Som exempel på detta kan nämnas koncernens låsfabrik i Rumänien, som nyligen effektiviserat utnyttjandet av målningsanläggningen och investerat i ny teknik för återanvändning av vatten, vilket för dessa processer reducerat energiförbrukningen med 50% och vattenförbrukningen med 80%. Dessa förbättringar ger för fabriken årliga besparingar på 1 MSEK.

För att möjliggöra en effektivare benchmarking av vattenförbrukningen i koncernens fabriker har miljöredovisningen kompletterats med ett antal nya nyckeltal.

2012 års hållbarhetsredovisning med uppföljning av koncernens mål samt övrig information om hållbar utveckling kommer att publiceras i samband med årsstämman i april 2013.

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för helåret till 1 938 MSEK (1 808). Resultat före skatt uppgick till 3 507 MSEK (2 297). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 1 063 MSEK (116), varav immateriella tillgångar uppgår till 1 062 MSEK (115). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 50,0% (39,3).

UTDELNING OCH ÅRSSTÄMMA

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,10 SEK (4,50) per aktie för räkenskapsåret 2012. Årsstämman kommer att hållas den 25 april 2013. Årsredovisningen för 2012 kommer att finnas tillgänglig från den 27 mars 2013 på bolagets hemsida, www.assaabloy.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER

ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 88-93 i Årsredovisningen 2011. Den beslutade ändringen av IAS 19 Ersättningar till anställda gäller från den 1 januari 2013 med retroaktiv verkan under 2012. Vid omräkning av jämförande information 2012 redovisas ej redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år samt ej redovisade aktuariella förluster som en ingående justering av eget kapital efter beaktande av skatteeffekter. Per balansdagen 31 december 2011 och 31 december 2012 uppgick de ej redovisade balansposterna till 1 092 MSEK respektive 1 073 MSEK.

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2011. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

REVISION

Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av rapporten för fjärde kvartalet 2012.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

* Framtidsutsikter publicerade den 29 oktober 2012:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

Stockholm den 7 februari 2013

Johan Molin
VD och koncernchef

EKONOMISK INFORMATION

Kvartalsrapport avseende första kvartalet publiceras den 24 april 2013. Årsstämma hålls den 25 april på Moderna Museet i Stockholm.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5055 6483, +44 203 364 5371 eller +1 877 788 9023.

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari kl. 08.00.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar