ASSA ABLOY: Rekordvinst och marknadstillväxt

  • Omsättningen uppgick till 9 356 MSEK (8 899), en ökning med 5% varav 2% organisk tillväxt, 8% förvärvad tillväxt och -5% i valutaeffekt.
  • Tillväxt i Asien, Sydamerika och Europa.
  • Försäljningsminskningen i Nordamerika begränsades till -4%.
  • Strategiska förvärv av koreanska King och brittiska Paddock.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 515 MSEK (1 340), en ökning med 13% motsvarande en marginal på 16,2% (15,1).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 031 MSEK (852).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,74 SEK (2,25), en ökning med 22%.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

  Andra kvartalet Första halvåret
  2009 2010 Föränd-ring 2009 2010 Föränd-ring
Omsättning, MSEK 8 899 9 356 +5% 17 758 17 701 0%
Varav:            
Organisk tillväxt     +2%     -1%
Förvärv     +8%     +6%
Valutaeffekt 1 433 -379 -5% 2 893 -1 024 -5%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1 340 1 515 +13% 2 668* 2 810 +5%
Rörelsemarginal (EBIT), % 15,1 16,2   15,0* 15,9  
Resultat före skatt, MSEK 1 176 1 363 +16% 2 299* 2 521 +10%
Nettoresultat, MSEK 852 1 031 +21% 1 571** 1 910 +22%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 584 1 440 -9% 2 422 2 310 -5%
Vinst per aktie, SEK 2,25 2,74 +22% 4,45* 5,10 +15%

 

* Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 109 MSEK 2009.

** Exklusive omstruktureringskostnader var nettoresultatet 1 680 MSEK första halvåret 2009.

 

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

"Marknadsläget fortsatte förbättras under andra kvartalet och koncernen visade en total tillväxt på 10% varav 2% organiskt. Asien och Sydamerika växte starkt, Europa visade en positiv utveckling samtidigt som försäljningsminskningen på den Nordamerikanska marknaden begränsades till -4%.

 

Omsättning och vinst var rekordhöga och rörelsemarginalen utvecklades mycket positivt som en konsekvens av det framgångsrika effektiviseringsarbetet. Kassaflödet var fortsatt starkt trots ökade investeringar i produktionskapacitet och rörelsekapital på grund av tillväxt.

 

Produktionsomläggningarna fortsätter vilket innebär att ytterligare besparingar kommer att realiseras. Detta skapar utrymme för kraftfulla investeringar i produktutveckling och marknadstäckning framgent.

 

Den förvärvade tillväxten var hela 8% i kvartalet och det är med stor glädje jag välkomnar de strategiska förvärven koreanska King och brittiska Paddock till ASSA ABLOY. Förvärven kompletterar vår position på ett bra sätt i Korea och Storbritannien.

 

Under kvartalet har ett flertal viktiga länder initierat budgetnedskärningar vilket kan ha en dämpande effekt på den ekonomiska återhämtningen. Samtidigt förbättras världskonjunkturen successivt varför den organiska tillväxten för helåret förväntas bli svagt positiv" säger Johan Molin, VD och koncernchef.

 

ANDRA KVARTALET

Koncernens omsättning uppgick till 9 356 MSEK (8 899), en ökning med 5% jämfört med 2009. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 2% (-14). Förvärvade enheter bidrog med 8% (4). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 379 MSEK motsvarande -5% (15).

 

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 780 MSEK (1 601). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 19,0% (18,0). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 515 MSEK (1 340), en ökning med 13%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,2% (15,1).

 

Finansnettot uppgick till 152 MSEK (165). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 363 MSEK (1 176), en förbättring med 16% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 51 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 14,6% (13,2). Koncernens skattekostnad uppgick till 333 MSEK (323). Vinst per aktie uppgick till SEK 2,74 (2,25), en ökning med 22%.

 

FÖRSTA HALVÅRET

Omsättningen för första halvåret 2010 uppgick till 17 701 MSEK (17 758) vilket var oförändrat jämfört med 2009. Den organiska tillväxten var -1% (-13). Förvärvade enheter bidrog med 6% (4). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 1 024 MSEK, motsvarande -5% (15), jämfört med första halvåret 2009.

 

Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, exklusive strukturkostnader, uppgick till 3 316 MSEK (3 195). Motsvarande marginal var 18,7% (18,0). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive strukturkostnader, uppgick till 2 810 MSEK (2 668) vilket var ökning med 5%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,9% (15,0).

 

Vinst per aktie, exklusive strukturkostnader, för första halvåret ökade till 5,10 SEK (4,45). Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 2 310 MSEK (2 422).

 

STRUKTURÅTGÄRDER

Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 182 MSEK i kvartalet.


Strukturprogrammen fortsatte enligt plan och har lett till en minskning av personalen i kvartalet med 158 personer och sedan projektstart med 4 988 personer. Ytterligare

1 423 personer kommer att lämna under de kommande åren.

 

Vid utgången av kvartalet fanns 1 216 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av de återstående delarna av programmen.

 

KOMMENTAR PER DIVISION

 

EMEA

Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 311 MSEK (3 445) med 3% (-18) organisk tillväxt. Efterfrågeläget förbättrades i nästan hela regionen under kvartalet. Särskilt Finland, Frankrike och Mellanöstern visade stark tillväxt samtidigt som Östeuropa hade en fortsatt svag utveckling. Storbritannien, som tidigare visade god tillväxt, hade negativ utveckling i kvartalet. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet steg till 525 MSEK (489) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 15,9% (14,2). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive struktur- och engångskostnader uppgick till 19,9% (15,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 613 MSEK (597).

 

AMERICAS

Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 503 MSEK (2 615) med -4% (-17) organisk tillväxt. Nedgången för Door Group, Architectural Hardware och Residential dämpades i kvartalet. De eftermarknadsrelaterade affärsenheterna som High Security och Electromechanical visade däremot god positiv tillväxt. Även Mexiko och Sydamerika växte starkt i kvartalet. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 493 MSEK (512) och rörelsemarginalen uppgick till 19,7% (19,6). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,6% (20,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 586 MSEK (857).

 

ASIA PACIFIC

Kvartalets omsättning i division Asia Pacific uppgick till 1 566 MSEK (963) med 18% (-9) organisk tillväxt. Samtliga enheter i både Australien/Nya Zeeland och Asien visade stark tillväxt. Särskilt positiv var utvecklingen i Korea med stark tillväxt för digitala dörrlås både lokalt och för exportmarknaderna. Investeringarna i Kina för ökad produktionskapacitet fortsatte i kvartalet. Förvärvad tillväxt uppgick till 41%. Rörelseresultatet blev 222 MSEK (123) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 14,2% (12,7). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,3% (16,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 57 MSEK (221).

 

GLOBAL TECHNOLOGIES

Kvartalets omsättning i division Global Technologies blev 1 240 MSEK (1 235), varav den organiska tillväxten uppgick till 5% (-10). HID visade stark tillväxt där marknaden för passagekontroll växte starkt. Även identifieringsteknologi visade en god utveckling. Hospitality hade en fortsatt negativ tillväxt men med starkt ökande offertaktivitet. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 208 MSEK (194) med en rörelsemarginal (EBIT) på 16,8% (15,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,5% (12,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 204 MSEK (234).

 

ENTRANCE SYSTEMS

Divisionen Entrance Systems redovisade en omsättning på 1 012 MSEK (863) i kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på -2% (-5). Fortsatt god försäljning inom service kompenserade till stor del nedgången i nyförsäljningen. Ditec visade en svag utveckling på grund av den låga marknadsaktiviteten i Sydeuropa. Förvärvad tillväxt uppgick till 25%. Rörelseresultatet uppgick till 145 MSEK (128) med en rörelsemarginal på 14,3% (14,9). Utspädningen från förvärvet Ditec uppgick till 2,5 procentenheter. Avkastning på sysselsatt kapital blev 13,6% (15,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 106 MSEK (149).

 

FÖRVÄRV

Under kvartalet konsoliderades fem förvärv, vilket innebar att totalt åtta företag konsoliderades under första halvåret. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa förvärv uppgick till 3 393 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 2 582 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 2 183 MSEK varav 2 028 MSEK avsåg det enskilt största förvärvet under första halvåret, kinesiska Pan Pan, och är relaterad till resultatutvecklingen de närmaste tre åren.

 

HÅLLBAR UTVECKLING

EU:s direktiv för högre energieffektivitet i nya och befintliga byggnader har ökat behovet av innovativa totallösningar för dörrar och fönster. Marknaden för denna typ av produkter förväntas öka då kraven successivt skärps under de kommande åren.


ASSA ABLOY har framgångsrikt tagit fram och lanserat ett antal nya produkter som på ett påtagligt sätt bidrar till att reducera luftläckage och värmeförluster i olika dörr- och fönsterlösningar.


Koncernbolaget effeff i Tyskland har till exempel tagit fram en innovativ lösning för flerpunktslås, som medför att dörrbladets tryck mot tätningslisten i karmen optimeras över tre punkter istället för en. Detta medför minskade värmeförluster, men också förbättrad ljudisolering samtidigt som fördelar som bekvämlighet och enkel installation bibehålls.

 

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för halvåret till 911 MSEK (685). Resultat före skatt uppgick till 1 188 MSEK (1 228). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 1 MSEK (1). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 50,4% (56,8).


Under andra kvartalet 2010 genomfördes ett återköp av ASSA ABLOY aktier. ASSA ABLOY AB förvärvade 300 000 B-aktier till en total köpeskilling om 48 MSEK. Syftet var att säkra bolagets förpliktelser, inklusive kostnader för sociala avgifter, med anledning av bolagets långsiktiga aktiesparprogram.


AKTIESPARPROGRAM

I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom ASSA ABLOY koncernen. För ytterligare information om aktiesparprogrammet hänvisas till Styrelsens fullständiga förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram, vilket återfinns på ASSA ABLOYs hemsida. I enlighet med villkoren i programmet för långsiktigt aktiesparprogram, LTI 2010, har de anställda förvärvat 87 564 aktier i ASSA ABLOY under andra kvartalet.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 72-77 i årsredovisningen 2009. ASSA ABLOY har implementerat den reviderade internationella redovisningsstandarden IFRS 3, som trädde i kraft per den 1 juli 2009. Förändringen påverkar redovisningen av förvärvsutgifter, villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Samtliga förvärvsutgifter avseende 2010 års förvärv redovisas löpande i resultaträkningen från den 1 januari 2010.  ASSA ABLOY tillämpar även den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 27, som trädde i kraft den 1 juli 2009. IAS 27 påverkar redovisningen av innehav utan bestämmande inflytande (tidigare benämnt minoritetsintresse) i framtida förvärv.


Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2009. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

 

FRAMTIDSUTSIKTER *)

Långsiktiga utsikter

Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

 

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.


Utsikter för 2010

Den organiska tillväxten förväntas bli svagt positiv.

 

 

*) Framtidsutsikter publicerade den 21 april 2010:

 

Långsiktiga utsikter

Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

 

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.


Utsikter för 2010

Den organiska tillväxten förväntas bli kring 0 procent.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Stockholm den 28 juli 2010

 

 

 

Gustaf Douglas
 

 

Carl Douglas
 

 

Birgitta Klasén
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
     
 

 

Eva Lindqvist
 

 

Johan Molin
 

 

Sven-Christer Nilsson
Styrelseledamot Verkställande direktör Styrelseledamot
     
 

 

Lars Renström
 

 

Ulrik Svensson
 

 

Seppo Liimatainen
Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarledamot
     
 

 

Mats Persson
   
Arbetstagarledamot    
     

 

 

 

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för ASSA ABLOY AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

 

Stockholm den 28 juli 2010

PricewaterhouseCoopers AB

 

Peter Nyllinge Bo Karlsson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig  

 

EKONOMISK INFORMATION

Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 27 oktober 2010.

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 

 

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per

telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226

 

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli kl. 08.00.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar