ASSA ABLOY: Solid försäljning och vinst trots svag marknad

  • Försäljningen uppgick till 10 868 MSEK (10 839) varav -1% organisk tillväxt.
  • God tillväxt i Americas och fortsatt tillväxt i Asien.
  • EMEA och Entrance Systems påverkades negativt av den svaga utvecklingen i Europa.
  • Tre mindre förvärv genomförda under året med en total årsomsättning på 130 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 662 MSEK (1 655). Rörelsemarginalen var 15,3% (15,3).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 138 MSEK (1 146).
  • Vinst per aktie minskade med 1% och uppgick till 3,07 SEK (3,11).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 498 MSEK (483).OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår Första kvartalet
Föränd-
ring
Föränd-
ring
2011 2012 2012 2013
Omsättning, MSEK 41 786 46 619 +12% 10 839 10 868 0%
Varav:
Organisk tillväxt +2% -1%
Förvärv +9% +5%
Valutaeffekt -2 309 +290 +1% +149 -379 -4%
Rörelseresultat (EBIT),
MSEK1)
6 624 7 501 +13% 1 655 1 662 0%
Rörelsemarginal (EBIT),
%1)
15,9 16,1 15,3 15,3
Resultat före skatt,
MSEK1)
5 979 6 784 +13% 1 490 1 533 +3%
Nettoresultat, MSEK2) 3 869 5 172 +34% 1 146 1 138 -1%
Operativt kassaflöde,
MSEK
6 080 7 044 +16% 483 498 +3%
Vinst per aktie, SEK2) 12,30 13,97 +14% 3,11 3,07 -1%
 

1) Exklusive strukturkostnader 2011 uppgående till 1 420 MSEK.
2) Exklusive jämförelsestörande poster är 2011 års nettoresultat för helåret 4 605 MSEK.


KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Utvecklingen under första kvartalet var stabil för ASSA ABLOY, med en tillväxt på 4% i lokala valutor bestående av -1% organisk och 5% förvärvad tillväxt. Särskilt glädjande är att Nord- och Sydamerika samt Asien fortsatte att växa. Europakonjunkturen fortsatte dock att försvagas, vilket gav en negativ utveckling för EMEA och Entrance Systems.

Mot bakgrund av den relativt svaga marknadsutvecklingen känns det väldigt tryggt för ASSA ABLOY att vi har så många nya produkter som säljer bra. Nya produkters andel av försäljningen fortsatte att stiga till rekordnivån 26% (20).

Resultatet visade en solid utveckling där bruttovinstmarginalen fortsatte förbättras, tack vare nya produkter och en effektivare produktionsapparat. Förbättringen syns dock inte på sista raden då vi har fortsatta investeringar i forskning & utveckling samt marknadsnärvaro.  

Aktiviteterna på förvärvsfronten var fortsatt goda och hittills i år har vi genomfört tre mindre förvärv. Särskilt intressant var förvärvet av det slovakiska säkerhetsdörrbolaget Sherlock, som väl kompletterar vårt sortiment av totala dörrlösningar i regionen.

Min bedömning är att utsikterna är oförändrade med en fortsatt svag världskonjunktur påverkad av de budgetåtstramningar som många länder genomför. Det är därför av yttersta vikt att ASSA ABLOY fortsätter sin expansion på de nya marknaderna, som förväntas fortsätta ha god tillväxt, samt att investeringar i nya produkter och marknadsnärvaro bibehålls.", säger Johan Molin, VD och koncernchef.


FÖRSTA KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 10 868 MSEK (10 839). Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var -1% (3). Förvärvade enheter bidrog med 5% (19). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med -379 MSEK motsvarande -4% (3).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 911 MSEK (1 929). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 17,6% (17,8). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 662 MSEK (1 655). Rörelsemarginalen uppgick till 15,3% (15,3).

Finansnettot uppgick till -129 MSEK (-165). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 533 MSEK (1 490), en förbättring med 3% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till -59 MSEK (17). Vinstmarginalen uppgick till 14,1% (13,7). Den underliggande bedömda effektiva skattesatsen på årsbasis uppgick till 25% (23). Vinst per aktie uppgick till SEK 3,07 (3,11).


STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 190 MSEK i kvartalet.

Samtliga strukturprogram fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 101 personer och sedan projektstart med 6 866 personer.

Vid utgången av kvartalet fanns 897 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.


KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 171 MSEK (3 431) med -6% (4) organisk tillväxt. Marknadsläget försvagades i Europa och divisionen påverkades också av en negativ dageffekt. Tillväxten var god i Afrika, Mellanöstern och i Östeuropa. Försäljningen var negativ på alla andra marknader med stark negativ tillväxt i Spanien, Italien, Frankrike, Holland och Finland. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet uppgick till 509 MSEK (574) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 16,1% (16,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 19,3% (23,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 105 MSEK (273).


AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 353 MSEK (2 308) med 5% (3) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var fortsatt stark för privatbostadsmarknaden, elektromekaniska produkter samt i Sydamerika. Tillväxten var god för mekaniska lås, högsäkerhetsprodukter, säkerhetsdörrar samt i Canada och Mexiko. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 494 MSEK (473) och rörelsemarginalen uppgick till 21,0% (20,5). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 23,5% (22,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 148 MSEK (220).


ASIA PACIFIC
Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 355 MSEK (1 319) med 2% (3) organisk tillväxt. Tillväxten var stark i Sydkorea drivet av export av digitala dörrlås, i Sydostasien och i Nya Zeeland. Kina visade låg tillväxt påverkat av mindre export till Europa. Australien visade en svagt negativ tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 4%. Rörelseresultatet blev 151 MSEK (138) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 11,1% (10,5). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 11,7% (12,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till -59 MSEK (-327).


GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 426 MSEK (1 477), varav den organiska tillväxten uppgick till 0% (8). HID hade god tillväxt inom passerkontroll samt större projekt. Logisk access och identifieringsteknologi visade en stabil utveckling medan Government ID hade en negativ tillväxt. Hospitality fortsatte visa god tillväxt, främst från renoveringsmarknaden. Lönsamheten förbättrades kraftigt för affärsenheten HID. Förvärvad tillväxt uppgick till 0%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 242 MSEK (225) med en rörelsemarginal (EBIT) på 17,0% (15,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,4% (13,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 23 MSEK (102).


ENTRANCE SYSTEMS
Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 2 762 MSEK (2 526), varav den organiska tillväxten uppgick till -3% (3). Försäljningen påverkades av den svaga utvecklingen i Europa samt en negativ dageffekt. Alla segment i Europa visade negativ tillväxt medan försäljningen i Americas visade stark tillväxt och Asien hade en god utveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 16%. Rörelseresultatet uppgick till 341 MSEK (307) med en rörelsemarginal på 12,4% (12,2). Rörelsemarginalen påverkades med 0,1% av utspädning från förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital blev 10,0% (10,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 419 MSEK (376).


FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under det första kvartalet konsoliderades två mindre förvärv. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa två förvärv uppgick till 92 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 85 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettofordran och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 54 MSEK.

I februari 2013 avyttrades Wangli Group. Verksamheten var sedan juni 2012 redovisat som Tillgångar som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5.


HÅLLBAR UTVECKLING
I samband med årsstämman den 25 april 2013 publicerar ASSA ABLOY sin hållbarhetsrapport för 2012.

Viktiga händelser som beskrivs i rapporten är arbetet med koncernens leverantörer och deras hållbarhetsarbete, vatten- och energikonsumtion, reduktion av organiska lösningsmedel och miljöfarligt avfall, oberoende sociala revisioner. Aktiviteterna för att kontinuerligt sprida budskapet och målsättningarna bland medarbetarna i koncernen fortgick under året. Stora insatser görs också i koncernen för att integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingen med avsikt att minimera produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln.

Flertalet uppföljningsområden har förbättrats under 2012 och utvecklingen för dessa ligger i linje med de målsättningar som satts för 2015.


MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för det första kvartalet till 367 MSEK (322). Resultat före skatt uppgick till 174 MSEK (451). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0 MSEK (1). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 49,0% (49,3).


REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 90-95 i Årsredovisningen 2012.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.


EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Under 2013 påverkas den finansiella rapporteringen av ändringar hänförliga till redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. De ändrade redovisningsprinciperna tar bort möjligheten att använda den så kallade korridormetoden, dvs. möjligheten att endast redovisa en andel av aktuariella vinster och förluster som intäkt eller kostnad. Väsentliga omvärderingar redovisas istället löpande i övrigt totalresultat. Ändringarna innebär även att avkastningen på förvaltningstillgångar inte som tidigare redovisas med förväntad avkastning utan redovisas som en ränteintäkt i resultaträkningen baserat på diskonteringsräntans storlek vid ingången på räkenskapsåret. Redovisningsprinciperna för förmånsbestämda pensionsplaner är därför förändrade jämfört med koncernens redovisningsprinciper i årsredovisningen 2012 samt med tidigare publicerade delårsrapporter 2012.

De nya principerna påverkar redovisningen retroaktivt och ingående balans per 2012-01-01 har räknats om liksom jämförelsetalen för 2012 enligt följande:

Per balansdagen 1 januari 2012 ökade pensionsåtagandet och nettoskulden med 1 092 MSEK. Eget kapital reducerades med 737 MSEK och finansiella anläggningstillgångar ökade med 355 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet och helåret 2012 är oförändrat. Finansiella poster för kvartalet och helåret 2012 förbättrades med 8 respektive 53 MSEK. Skattekostnaden för kvartalet respektive helåret 2012 ökade med 2 respektive 6 MSEK. Nettovinsten för kvartalet och helåret 2012 ökade med 6 respektive 47 MSEK. Vinst per aktie efter utspädning för kvartalet respektive helåret 2012 ökade med 0,01 respektive 0,13 SEK/aktie.


TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.


RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2012. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.


* Framtidsutsikter publicerade den 7 februari 2013:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.


Stockholm den 24 april 2013


Johan Molin
VD och koncernchef

Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.


EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport avseende andra kvartalet publiceras den 19 juli 2013.


MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 13.00
på Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993


Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april kl. 12.00.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar