ASSA ABLOY: Stark avslutning på 2010

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 9 648 MSEK (8 799) motsvarande en ökning med 10% varav 6% organisk tillväxt, 9% förvärvad tillväxt och -5% i valutaeffekt.
 • Asien och Sydamerika hade stark tillväxt, Nordamerika god tillväxt samtidigt som Europa hade en dämpad tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 606 MSEK (1 398*) motsvarande en ökning med 15%. Rörelsemarginalen ökade samtidigt till 16,6% (15,9*). Justerat för engångskostnader i samband med Cardoförvärvet uppgick rörelseresultatet till 1 638 MSEK (1 398*) motsvarande en rörelsemarginal på 17,0% (15,9*).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 071 MSEK (200**).
 • Vinst per aktie ökade med 19% och uppgick till 2,86 SEK (2,41*).
 • Bud på Cardo och förvärv av LaserCard och Swesafe.
 • Fortsatta investeringar i produktutveckling och marknadstäckning.
 • Starkt operativt kassaflöde uppgående till 2 085 MSEK (2 296).

 

Helåret

 • Omsättningen ökade med 5% och uppgick till 36 823 MSEK (34 963) varav 3% organisk tillväxt, 8% förvärvad tillväxt och -6% i valutaeffekt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6 046 MSEK (5 413*) motsvarande en ökning med 12%. Rörelsemarginalen blev 16,4% (15,5*).
 • Nettoresultatet uppgick till 4 080 MSEK (2 659**).
 • Vinst per aktie ökade med 18% och uppgick till 10,89 SEK (9,22*).
 • Starkt operativt kassaflöde uppgående till 6 285 MSEK (6 843).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK per aktie (3,60).

 

Exklusive struktur- och engångskostnader 2009 uppgående till 930 MSEK för kvartalet och 1 039 MSEK för året.
** Exklusive struktur- och engångskostnader är 2009 års nettoresultat i kvartalet 905 MSEK och för året 3 474 MSEK. 

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

  Fjärde kvartalet Helår
      Föränd-
ring
    Föränd-
ring
  2009 2010 2009 2010
Omsättning, MSEK 8 799 9 648 +10% 34 963 36 823 +5%
Varav:            
Organisk tillväxt     +6%     +3%
Förvärv     +9%     +8%
Valutaeffekt   -385 -5%   -1 626 -6%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1 398* 1 606 +15% 5 413* 6 046 +12%
Rörelsemarginal (EBIT), % 15,9* 16,6   15,5* 16,4  
Resultat före skatt, MSEK 1 292* 1 405 +9% 4 779* 5 366 +12%
Nettoresultat, MSEK 200** 1 071 - 2 659** 4 080 -
Operativt kassaflöde, MSEK 2 296 2 085 -9% 6 843 6 285 -8%
Vinst per aktie, SEK 2,41* 2,86 +19% 9,22* 10,89 +18%

 

Exklusive struktur- och engångskostnader 2009 uppgående till 930 MSEK för kvartalet och 1 039 MSEK för året.
** Exklusive struktur- och engångskostnader är 2009 års nettoresultat i kvartalet 905 MSEK och för året 3 474 MSEK.

 

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Under andra halvåret 2010 kom tillväxten tillbaka och den totala årsomsättningen steg med goda 5% trots den negativa valutautvecklingen på -6%. Den organiska tillväxten blev 3% för helåret där Asien och Sydamerika hade stark tillväxt och Nordamerika visade en god och ökande tillväxt. Europa inledde året bra men tillväxten dämpades successivt. Förvärvade enheter bidrog med ytterligare 8% tillväxt.

 

Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades. Koncernens marknadsledarskap förstärktes dessutom ytterligare av fortsatta investeringar i marknadsorganisationen vilket har lagt grunden för en fortsatt tillväxt.

 

Rörelseresultatet steg med 12% för helåret vilket var mycket tillfredställande. Genomförda effektivitetsförbättringar och den pågående produktionsomläggningen bidrog starkt.

 

Aktiviteten inom förvärvsområdet var fortsatt hög och det är med stor glädje jag välkomnar budet på svenska Cardo, det största förvärv gruppen hittills gjort. I december offentliggjordes dessutom budet på amerikanska LaserCard samt slutfördes förvärvet av amerikanska ActivIdentity. Dessa företag kompletterar vår strategiska utveckling för entréautomatik, säker identifiering av ID-handlingar och identifiering inom logisk och fysisk access.

 

Inför 2011 förväntas fortsatt god tillväxt på de nya marknaderna och en försiktig återhämtning på de mogna marknaderna. Den underliggande konjunkturutvecklingen är positiv men budgetåtstramningar kan påverka de marknadssegment som är beroende av offentlig finansiering", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

 

FJÄRDE KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 9 648 MSEK (8 799), en ökning med 10% jämfört med 2009. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 6% (-8). Förvärvade enheter bidrog med 9% (3). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 385 MSEK motsvarande -5% (-2).

 

Rörelseresultatet före avskrivningar exklusive strukturkostnader, EBITDA, uppgick till 1 851 MSEK (1 648). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 19,2% (18,7). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 606 MSEK (1 398), en ökning med 15%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,6% (15,9).

 

Finansnettot uppgick till 201 MSEK (106). Koncernens resultat före skatt, exklusive strukturkostnader, uppgick till 1 405 MSEK (1 292), en förbättring med 9% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 67 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 14,6% (14,7). Koncernens skattekostnad uppgick till 334 MSEK (162). Vinst per aktie uppgick till SEK 2,86 (2,41), en ökning med 19%.

 

HELÅR
Omsättningen för 2010 uppgick till 36 823 MSEK (34 963), vilket motsvarade en ökning med 5% jämfört med 2009. Den organiska tillväxten var 3% (-12%). Förvärvade enheter bidrog med 8% (3). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 1 626 MSEK.

 

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 7 041 MSEK (6 426). Motsvarande marginal var 19,1% (18,4). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 6 046 MSEK (5 413), en ökning med 12%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 16,4% (15,5).

 

Vinst per aktie ökade till 10,89 SEK (9,22). Det operativa kassaflödet uppgick till 6 285 MSEK (6 843).

 

STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 101 MSEK i kvartalet.

 

Strukturprogrammen fortsatte enligt plan och har lett till en minskning av personalen i kvartalet med 208 personer och sedan projektstart med 5 387 personer. Ytterligare 1 030 personer kommer att lämna under de kommande två åren.

 

Vid utgången av kvartalet fanns 924 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av de återstående delarna av programmen.

 

KOMMENTAR PER DIVISION

 

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 364 MSEK (3 544) med 2%
(-3) organisk tillväxt. Utvecklingen på marknaden var återhållsam och endast Finland, Tyskland och Östeuropa hade en stabilt positiv försäljningsutveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet steg till 604 MSEK (595) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 18,0% (16,8). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 26,3% (21,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 858 MSEK (1 133).

 

AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 291 MSEK (2 108) med 6% (-21) i organisk tillväxt. Återhämtningen på den Nordamerikanska marknaden fortsatte och samtliga affärsenheter visade tillväxt i kvartalet. Door Group hade positiv tillväxt för första gången sedan slutet av 2008. Elektromekanik och Sydamerika hade mycket stark tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet blev 459 MSEK (412) och rörelsemarginalen uppgick till 20,1% (19,5). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,0% (19,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 492 MSEK (545).

 

ASIA PACIFIC
Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 766 MSEK (1 044) med 12% (10) organisk tillväxt. Samtliga enheter visade tillväxt. Tillväxten i Australien och Nya Zeeland återgick till mer normala nivåer efter en period med stimulansdriven efterfrågan. I Kina var tillväxten fortsatt god och särskilt stark för säkerhetsdörrar. Även övriga asiatiska marknader hade en stark utveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 54%. Rörelseresultatet blev 246 MSEK (144) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 13,9% (13,8). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 27,3% (20,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 561 MSEK (231).

 

GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 325 MSEK (1 145), varav den organiska tillväxten uppgick till 18% (-9). HID visade stark tillväxt både inom passerkontroll och identifieringsteknologi. Hospitality visade tillväxt för andra kvartalet i rad, och renoveringsmarknaden fortsatte sin återhämtning. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 224 MSEK (186) med en rörelsemarginal (EBIT) på 16,9% (16,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,4% (13,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 359 MSEK (361).

 

ENTRANCE SYSTEMS
Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 1 118 MSEK (1 152), varav den organiska tillväxten uppgick till -2% (-4). Den positiva utvecklingen inom service fortsatte. På marknaden för dörrautomatik ökade efterfrågan inom detaljhandeln samtidigt som hälsovårdssegmentet och andra offentligt finansierade marknadssegment minskade på grund av budgetåtstramningar på flera större marknader. Ditec hade en mycket positiv avslutning på året med god tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 4%. Rörelseresultatet uppgick till 198 MSEK (196) med en rörelsemarginal på 17,7% (17,0). Avkastning på sysselsatt kapital blev 18,0% (19,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 141 MSEK (189).

 

FÖRVÄRV
Under kvartalet konsoliderades ActivIdentity, USA, samt ett mindre förvärv. Detta innebar att totalt tretton företag konsoliderades under året. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa förvärv uppgick till 4 582 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 3 818 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 1 939 MSEK varav 1 775 MSEK avsåg det enskilt största förvärvet under året, kinesiska Pan Pan, och är relaterad till resultatutvecklingen de kommande åren.

 

Den 2 november meddelades att avtal slutits om förvärv av Swesafe, den största låssmeden i Sverige. Försäljningen uppgår till 430 MSEK, lika fördelat mellan mekaniska och elektromekaniska produkter. Swesafe har 24 filialer och drygt 300 anställda. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

 

Den 13 december meddelades att ASSA ABLOY förvärvat 63,6% av det svenska entréautomatikbolaget Cardo samt lämnat ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare. Cardo hade 2009 en omsättning på 8,8 miljarder SEK och 5 337 anställda. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras i mars 2011. För mer detaljerad information hänvisas till pressreleasen från 13 december 2010.

 

Den 21 december meddelades att ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av amerikanska LaserCard Corporation, ett ledande företag inom hantering av säkra ID- handlingar till statliga och kommersiella kunder över hela världen. Företaget är noterat på NASDAQ-börsen i USA. LaserCard har 182 anställda och omsättningen för räkenskapsåret 2010 uppgick till 50 MUSD. Den 24 januari 2011 meddelades att en majoritet av aktieägarna accepterat budet. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2011.

 

HÅLLBAR UTVECKLING
Som ett led i satsningen på mer energieffektiva produkter togs bland annat produktfamiljen Orion fram under året.

 

Orion kontrollerar automatiskt temperaturinställningen när gästerna går in och ut ur sina rum. Den kan integreras i hotellets trådlösa låssystem, kassaskåp, belysning och andra undersystem i nätverket och kan därmed förse ansvariga med värdefull information i form av rapporter, spårning, status, kontroll och data.

 

ASSA ABLOYs produkt Orion tilldelades nyligen det prestigefyllda priset Editor's Choice i samband med hotellmässan IHMRS (International Hotel, Motel + Restaurant Show) i New York i november.

 

Orion valdes ut som vinnande bidrag bland över 100 nya produkter, med motiveringen att lösningen hjälper hotellägare att spara energi, förbättra gästernas komfort och göra hotellen mer klimatsmarta. Med Orion kan man styra temperaturen i hotellrummen via ett trådlöst nätverk och/eller en webbserver.

 

2010 års hållbarhetsredovisning med uppföljning av koncernens mål samt övrig information om hållbar utveckling kommer att publiceras i samband med årsstämman i april 2011.

 

MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för helåret till 1 623 MSEK (1 398). Resultat före skatt uppgick till 1 679 MSEK (1 694). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 11 MSEK (1). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 52,9% (55,6).

 

UTDELNING OCH ÅRSSTÄMMA
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK (3,60) per aktie för räkenskapsåret 2010. Årsstämman kommer att hållas den 29 april 2011.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 72-77 i årsredovisningen 2009. ASSA ABLOY har implementerat den reviderade internationella redovisningsstandarden IFRS 3, som trädde i kraft per den 1 juli 2009. Förändringen påverkar redovisningen av förvärvsutgifter, villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Samtliga förvärvsutgifter avseende 2010 års förvärv redovisas löpande i resultaträkningen från den 1 januari 2010.  ASSA ABLOY tillämpar även den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 27, som trädde i kraft den 1 juli 2009. IAS 27 påverkar redovisningen av innehav utan bestämmande inflytande (tidigare benämnt minoritetsintresse) i framtida förvärv.

 

Bokslutskommuniken har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Bokslutskommuniken för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2009. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

 

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

 

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

 

 

Stockholm den 7 februari 2011

 

Johan Molin
VD och koncernchef

 

 

EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport avseende första kvartalet publiceras den 28 april 2011. Årsstämma hålls den 29 april på Moderna Museet i Stockholm.

 

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00 på Operaterassen 90 i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari kl. 08.00.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på närmare 71 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar