ASSA ABLOY Delårsrapport Januari - Mars 1999

 
Omsättning och resultat, januari-mars 1999
Omsättningen för perioden januari-mars 1999 uppgick till 2 310 MSEK (2 095), vilket motsvarar en ökning med 10%. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter och i lokal valuta uppgick till 2% (12). Vid utvärdering av den organiska tillväxten under det första kvartalet bör noteras att motsvarande ökning för första kvartalet förra året var 12% och att omsättningen (rensad från förvärv) under första kvartalet 1999 således var 14% högre än motsvarande period 1997. Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen med +47 MSEK jämfört med samma period förra året.
 
Gruppens resultat före skatt uppgick till 198 MSEK (163), vilket motsvarar en ökning med 21%. Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv effekt om 9 MSEK p g a förändrade valutakurser uppstått. Vinst per aktie har ökat till 1:98 MSEK (1:53) under perioden. Vinst per aktie har beräknats efter full konvertering och full skatt samt på genomsnittligt antal aktier.
 
Kassaflödet före skatt uppgick till 140 MSEK (103).
 
Dotterbolagens utveckling
De skandinaviska enheterna har börjat året bra med en ökning av försäljningen med 6%. Den danska marknaden visar särskilt stark tillväxt med vunna marknadsandelar genom effektivare försäljningsarbete. Sverige och Norge visar också god tillväxt även om efterfrågan från dörr- och fönsterindustrin har varit svag under perioden.
 
De finska enheterna har startat svagare med en försäljning knappt i nivå med fjolårets första starka kvartal. Försäljningen har påverkats av den kalla vintern, flygstrejken och den avstannade försäljningen till Ryssland inklusive försäljningen till finska företag aktiva i Ryssland. Orderingången har ökat markant mot slutet av perioden och för det andra kvartalet förväntas en klar förbättring.
 
Tyska IKONs försäljning ligger i nivå med fjolårets. Första kvartalet i Tyskland har uppenbarligen varit svagt i många branscher. Aktiviteten på marknaden inom IKONs huvudsegment är stabil och IKON håller sin marknadsandel.
 
Integrationsarbetet i Frankrike fortsätter enligt planerna. En förlustenhet som tillverkar elektronisk nödutgångsutrustning för större installationer t ex flygplatser har planenligt avyttrats utan resultateffekt. Den organiska tillväxten är 1% i jämförelse med föregående års starka inledning.
 
De amerikanska enheterna fortsätter att utvecklas väl i en växande marknad. Försäljningen ökade 8%. Marknadsandelar har vunnits genom en kombination av effektiv marknadsföring och en mycket väl fungerande leveransservice. De nyligen förvärvade bolagen utvecklas enligt plan.
 
VingCard med dotterbolaget Elsafe har under första kvartalet påverkats av sjunkande försäljning i Asien. Försäljningen inom hotellsegmentet hade under motsvarande period förra året ännu inte påverkats av krisen i området. Flera stora projekt avslutades dessutom under det kvartalet med en extra stark fakturering som följd. Årets omsättning är därför 5% lägre trots att orderingången ökar jämfört med fjolåret.
 
De nya marknaderna Asien, Tjeckien, Rumänien och Polen fortsätter att utvecklas väl och försäljningen har ökat med 9%. Asien visar god organisk tillväxt och försäljningsorganisationen kommer att stärkas genom sammanslagningen med Lockwoods asiatiska enheter.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
Förvärv av effeff
En överenskommelse har träffats avseende förvärv av effeff, världens ledande tillverkare av elektriska slutbleck.
 
Elektromekaniska lås är det snabbast växande segmentet inom låsbranschen. Alla typer av elektroniska passersystem förutsätter en elektromekanisk låsfunktion. Elektriska slutbleck är den vanligaste typen och effeff har under 25 år skapat en ledande position inom detta område.
 
effeff är ett börsnoterat företag, beläget i Albstadt i närheten av Stuttgart. Företaget har 1130 anställda, varav 760 i Tyskland. effeff har säljbolag i Frankrike, Italien och USA och produktionsenheter i Rumänien och Kina.
 
Sedan 1975 har företagets försäljning ökat från DEM 10 miljoner till DEM 250 miljoner för 1999. Företaget arbetar med en stabil vinstmarginal före skatt på över 20%.
 
Genom förvärvet av effeff når ASSA ABLOY en världsledande position inom alla typer av elektromekanisk låsning. Investeringar i forskning och utveckling inom detta området är högre än inom traditionell låsning och tillräcklig storlek är därmed en viktig framgångsfaktor. Genom förvärvet av effeff skapas en världsledande forsknings- och utvecklingsorganisation med tillgång till ASSA ABLOYs starka distributionsnätverk.
 
Det föreligger också uppenbara korsförsäljningsmöjligheter för effeff. Elektriska slutbleck är ett attraktivt tillskott till de olika ASSA ABLOY-bolagens produktportföljer. Vidare ger förvärvet av effeff ASSA ABLOY en starkare position på den fragmenterade tyska låsmarknaden. Det överlapp som finns mellan de två bolagens säljorganisationer, bör kunna utnyttjas till att öka de båda bolagens slagkraft på marknaden.
 
Huvudägarens andel övertas den 1 februari, 2000, det datum från vilket bolaget kommer att konsolideras. I samband med detta offentliggörande läggs ett bud om DEM 53 på noterade aktier motsvarande 30% av kapitalet. Goodwill som uppkommer vid förvärvet kommer till största delen att vara skattemässigt avdragsgill och avskrivningarna efter skatt kommer därför att uppgå till ca DEM 11 miljoner per år baserat på en avskrivningstid om 20 år. Förvärvet kommer att bidraga till vinsten per aktie fr o m konsolideringsdagen.
 
Förvärv av Stremler
En överenskommelse har träffats om att förvärva franska låstillverkaren Stremler. Företaget är specialiserat på tillverkning av lås för aluminium- och glasdörrar ett område som visar god och stabil tillväxt. Stremler omsätter ca MFFR 75 och är ett gammalt systerbolag till ASSA ABLOYs dotterbolag Laperche. Det finns klara synergier inom ledning, administration och försäljning. Bolaget visar god lönsamhet och förvärvet kommer att bidra med vinst per aktie fr o m år 2000.
 
nyemission
En extra bolagsstämma planeras inom kort för att besluta om nyemission i storleksordningen SEK 1,5-2 miljarder för finansiering av hittills genomförda och kommande förvärv. Emissionen avses genomföras med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
 
Förväntningar inför 1999
Den i årsredovisningen presenterade bedömningen om en fortsatt god volym- och resultatutveckling för ASSA ABLOY under 1999 står fast.
 
Stockholm, 5 maj 1999
 
Carl-Henric Svanberg
VD och Koncernchef
 
Ekonomisk information för 1999 kommer att publiceras som följer:
Delårsrapport för andra kvartalet, 9 augusti, 1999
Delårsrapport för tredje kvartalet, 8 november, 1999
Bokslutskommuniké, 9 februari, 1999
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-698 85 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-748 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
ASSA ABLOY-gru
ppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.
Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på närmare 71 miljarder SEK.

Prenumerera