ASSA ABLOY genomför nyemission 1:10

 
 
Som tidigare offentliggjorts kommer split 4:1 att genomföras med avstämningsdag den 4 juni, varvid aktien kommer att handlas med nytt nominellt belopp på Stockholms Fondbörs från och med den 2 juni. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 70 SEK per aktie efter genomförd split. Tio gamla aktier av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och tio gamla aktier av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.
 
Emissionen inbringar cirka 2 miljarder SEK. Kapitaltillskottet skall användas för finansiering av förvärv. Huvudägarna, Metra Oy Ab, Investment AB Latour, SÄKI AB och Melker Schörling med bolag, som tillsammans representerar 39% av bolagets aktier, förväntas teckna huvuddelen av sina andelar i nyemissionen.
 
Tidsplanen har fastställts enligt följande
2 juni  ASSA ABLOYs aktie handlas med nytt nominellt belopp på Stockholms Fondbörs.
 
4 juni  Avstämningsdag för fondemission och split 4:1.
Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission.
 
8 juni  Aktien noteras exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.
 
10 juni  Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs de aktieägare som är registrerade som aktieägare i ASSA ABLOYs aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
 
Från och med den 14 juni  Handel med teckningsrätter.
till och med den 29 juni
 
Från och med den 14 juni  Anmälnings- och likvidperiod.
till och med den 2 juli
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
                       
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.
Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på närmare 71 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar