ASSA ABLOY har tecknat Letter of Intent om förvärv av Williams PLC låsdivision

 
 
ASSA ABLOY kommer att hålla en presskonferens för journalister och analytiker i Stockholm på Klarabergsviadukten 90  kl. 09.30 svensk tid idag och i London kl. 14.30 GMT idag i Baker's Hall, Harp Hall, Lower Thames Street.
 
 
Bakgrund
 
Williams låsdivision är en av världens ledande tillverkare av lås, låscylindrar och kassaskåp och inkluderar några av de mest kända varumärkena inom säkerhet, däribland Chubb, Tesa, Union och Yale. Låsdivisionen har framstående marknadspositioner i Storbritannien, USA, Spanien, Holland och Italien och har en stark ställning inom nya marknader, exempelvis Brasilien, Sydafrika och Kina. Verksamheten inom bostadsmarknaden förknippas med Yale, världens sannolikt mest kända låsmärke. Divisionen sysselsätter drygt 13 000 personer.
 
ASSA ABLOY bildades 1994 genom en sammanslagning mellan Assa och Abloy och noterades på Stockholms Fondbörs samma år. Sedan dess har koncernens omsättning ökat från 3,5 miljarder SEK till proforma 13 miljarder SEK. ASSA ABLOYs tillväxtsstrategi är baserad på en kombination av organisk tillväxt mot bakgrund av ett ökande behov av säkerhet, etableringen av försäljningskontor i tillväxtmarknader samt förvärv av väletablerade låsföretag i mogna marknader. Genom benchmarking och utbyte av kunskap och erfarenhet mellan bolagen, uppnås betydande effektivitetsvinster. Dessutom tar koncernen tillvara synergier inom FoU och produktion och möjligheterna till korsförsäljning av koncernens produkter. Detta är framförallt påtagligt inom området elektromekaniska lås, där utvecklingkostnaderna är högre och världsomspännande distribution är betydelsefullt. Förvärvet av Williams låsdivision är ett viktigt steg i förverkligandet av denna strategi.
 
"Kombinationen med Williams låsverksamheter är det mest betydande steget för ASSA ABLOY sedan bolaget bildades och förvärvet har funnits på ledningens önskelista i många år. Tillsammans kommer vi att förfoga över välkända varumärken inom säkerhet, starka ledningsresurser, stor geografisk täckning och ett brett produktprogram. Den nya koncernen skapar en  plattform för fortsatt tillväxt samt potential för ökande effektivitet och marginaler. Vi ser dessutom fram emot att välkomna Williams som ny aktieägare i ASSA ABLOY", sade Carl-Henric Svanberg, VD i ASSA ABLOY.
 
Roger Carr, VD i Williams, sade: "Vi är glada över att vara delaktiga i skapandet av ett världsledande och fokuserat låsbolag och att ta del i dess framgång genom vårt aktieägande. Vi känner att denna transaktion är ett utomordentligt tillfälle för våra aktieägare, anställda och kunder."
 
 
Williams låsdivision
 
De verksamheter som kommer att förvärvas inkluderar samtliga Williams lås och kassaskåpsverksamheter världen över, med undantag för Tesa hotellåsverksamhet. I divisionen ingår 25 operativa enheter i fem kontinenter. Låsförsäljningen utgörs av 36 procent i Europa, 39 procent i Nordamerika och 7 procent i nya marknader. Kassaskåpsverksamheten, som har omfattande verksamhet i Storbritannien, Holland och Indonesien, representerar de återstående 18 procenten.
 
Divisionen visade 1998 ett rörelseresultat överstigande 70 miljoner GBP. 1999 uppgick rörelseresultatet till 59 miljoner GBP. Verksamheten påverkades då negativt av omstrukturering i Storbritannien till följd av sammanslagningen av Chubb, Union och Yale samt omstruktureringen av kassaskåpsverksamheten till följd av turbulensen i Indonesien, där divisionen har en stor tillverkningsenhet.
 
Den nya divisionen förväntas generera en försäljning överstigande 520 miljoner GBP år 2000 och genom den pågående omstruktureringen, återställa rörelseresultatet före synergier till 1998 års nivå.
 
 
Möjligheter för den nya koncernen
 
Båda grupperna har kompletterande styrkor och den geografiska överlappningen är liten. Dessutom ger förvärvet ASSA ABLOY en ökad exponering mot bostadsmarknaden, ett segment med ökande efterfrågan på säkerhet. Inom detta segment ökar försäljningen genom DIY(gör-det-själv)-varuhus och den nya koncernen kommer att på ett mer effektivt sätt kunna tjäna denna sektor genom sin utökade pan-europeiska distributionskraft.
 
Möjligheterna till organisk tillväxt genom korsförsäljning inom den nya koncernen är omfattande. Varje företag i koncernen kommer att få ökade möjligheter att utöka sina respektive produktsortiment med produkter från andra företag. Därutöver finns uppenbara tillväxtmöjligheter på tillväxtmarknaderna. ASSA ABLOY har en stark position genom sina försäljningsbolag i Östeuropa och Sydostasien och Williams låsdivision är ledande i Kina, samt är väletablerade i Indien, Indonesien, Sydafrika och Sydamerika. Säkerhetskraven och behovet av allt bättre lås ökar på dessa marknader och nybyggnationen är på många håll omfattande. Den nya koncernen kommer i kraft av sin storlek och geografiska spridning att bättre kunna möta denna efterfrågan. 
 
Inom det elektromekaniska området kommer den nya koncernen att kunna dra nytta av gemensam forskning och utveckling och därigenom skapa en ökad innovationskraft och snabbare framtagning av nya produkter.
 
Den globala låsindustrin är alltjämt fragmenterad. Konsolideringen av branschen kommer att fortsätta med intressanta möjligheter för den nya koncernen.
 
 
Finansiering
 
Förvärvet kommer att finansieras dels genom en riktad emission till Williams  dels genom en företrädesemission till ASSA ABLOYs aktieägare och dels genom en ny kreditfacilitet. Williams  ägande i ASSA ABLOY efter förvärvet kommer att uppgå till 5,5 procent. I enlighet med avtalet har Williams rätt att reducera sitt aktieägande till 50 procent efter 12 månader samt den återstående delen efter 24 månader.
 
 
Finansiella effekter proforma
 
Köpeskillingen uppgår till 825 miljoner GBP för skuldfritt bolag fördelad 618,75 miljoner GBP kontant samt med 19 765 000 B-aktier i ASSA ABLOY. Antalet aktier har beräknats med utgångspunkt från de senaste veckornas genomsnittspris.
 
Koncernens försäljning proforma kommer genom förvärvet att öka från 13 miljarder SEK till över 20 miljarder SEK.
 
Det föreslagna förvärvet kommer att vara klart kassaflödespositivt från starten. Förvärvet förväntas inte påverka vinsten per aktie under 2001 och därefter bidra positivt.
 
Divisionens nettotillgångar uppgår till cirka 250 miljoner GBP vilket förväntas resultera i en goodwill om cirka 600 miljoner GBP och som kommer att skrivas av över en period av 20 år.
 
Williams låsdivision har de senaste åren erfarit minskade marginaler. Genom divisionens pågående rationaliseringsarbete förväntas, med stöd från ASSA ABLOYs benchmarkingprocess, marginalerna att åter uppnå tidigare nivåer i takt med att effektiviteten förbättras och synergier utnyttjas.
 
ASSA ABLOYs rådgivare i transaktionen är Enskilda Securities.
 
 
 
                                   
 
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 85 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72, eller
Ian Macfarlane, Enskilda Securities, tel. +44-171 246 4213 alt. +44 385 392 918
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är global tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och
omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar