Bolagsstämma I Assa Abloy Ab (Publ)

 
För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skedde nyval av auktoriserade revisorn Anders Lundin, Öhrlings Coopers & Lybrand AB.
 
Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 2:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 10 maj 1999 och utbetalningen beräknas utsändas från VPC med början fredagen den 17 maj 1999.
 
Bolagsordningsändring
Stämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt följande.
Bolagets bolagsordning paragraf 4 första och andra stycket har erhållit följande lydelse;
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundra miljoner (800.000.000) kronor.
 
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst femtio miljoner (50.000.000) aktier av serie B till ett antal av högst sjuhundrafemtio miljoner (750.000.000)."
Bolagets bolagsordning paragraf 7 har erhållit följande lydelse;
 
"För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse högst två (2) revisorer."
Bolagets bolagsordning paragraf 8 har erhållit följande lydelse;
 
"Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om änd­ring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
 
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom an­nonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter eller i annan rikstäckande tid­ning."
 
Bolagets bolagsordning paragraf 10 har erhållit följande lydelse;
 
"Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio (10) dagar före stämma, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helg­dag, lördag, midsommarafton, julafton eller ny­årsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 
Aktieägare får vid bolags­stämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler anta­let biträden på det sätt som anges i föregående stycke."
I bolagets bolagsordning, paragraf 14, har en ny punkt 3 samt tre justerade punkter 10, 11 och 12 införts;
" 3) Godkännande av dagordningen".
" 10) Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer";
" 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna".
" 12) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer".
Bolagets bolagsordning paragraf 15 fjärde stycket har erhållit följande lydelse;
 
"Lösenbeloppet skall, i brist på åsämjande, utgöras av belopp motsvarande aktiens verkliga värde bestämt i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt."
 
Fondemission och split
Stämman beslutade genom fondemission öka bolagets vid tidpunkten för fondemissionen till 71.369.974 kronor uppgå­ende aktiekapital, fördelat på 4.190.412 aktier av serie A och 67.179.562 aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona, med 214.109.922 kronor till 285.479.896 kronor ge­nom överföring av 214.109.922 kronor från bolagets överkursfond till dess aktiekapital. Emissionen genomförs genom uppskriv­ning av aktiernas nominella belopp från 1 krona till 4 kronor per aktie.
 
Vidare beslutade stämman att efter företagen fondemission, aktiernas nominella belopp ge­nom uppdelning skall sänks från 4 kronor till 1 krona per aktie (split 1:4), varvid envar ägare av aktier av serie A och serie B skall vara berättigad att i utbyte mot av honom ägd aktie utan betalning erhålla 4 nya aktier av samma serie, envar aktie å nominellt 1 krona.
Fondemission och split beräknas verkställas vid VPC omkring den 4 juni 1999.
 
Stockholm den 5 maj 1999
ASSA ABLOY AB (publ)
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-698 85 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-748 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
                       
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.
Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljoner kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på närmare 71 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar