Extra bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

 
 
A.                 Anmälan och rätt att deltaga
 
Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på extra bolagsstämman skall
 
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 25 maj 1999,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ASSA ABLOY AB, Box 70340, 107 23 Stockholm, eller per telefon 08-698 85 70 senast fredagen den 28 maj 1999, kl.16.00.
 
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Värdepapperscentralen VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 25 maj 1999 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.
 
B.        Ärenden på stämman
 
1.      Stämmans öppnande.
2.      Val av ordförande vid stämman.
3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.      Godkännande av dagordningen.
5.      Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.      Fråga om godkännande av styrelsens den 12 maj 1999 fattade beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 28,547,988 kronor genom nyteckning av högst 28,547,988 aktier, varav 1,676,164 aktier av serie A och 26,871,824 aktier av serie B, envar aktie på nominellt en krona och på i huvudsak följande villkor:
 
-        Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje tiotal gamla aktier, varvid gamla aktier av serie A berättigar till teckning av nya aktier av serie A och gamla aktier av serie B berättigar till teckning av nya aktier av serie B. Teckning med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt skall inte kunna ske.

-        Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 10 juni 1999.

-        För envar tecknad aktie skall erläggas ett kontant belopp om 70 kronor.

-        Teckning av de nya aktierna skall göras under tiden från och med den 14 juni 1999 till och med den 2 juli 1999. Teckning skall ske genom samtidig kontant betalning.

-        De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 1999.
 
8.    Stämmans avslutande.
 
Stockholm i maj 1999
 
STYRELSEN
 
 
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
                               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.
Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar