NVS INSTALLATION AB, SOM ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE INSTALLATIONS- FÖRETAG REDOVISAR ETT STARKT FÖRSTA HALVÅR

NVS Installation AB, org.nr 556053-6194, Delårsrapport för perioden januari-juni 2008

• Nettoomsättningen ökade med 19 % och uppgick till 1 739 MSEK (1 461)
• Rörelseresultatet ökade till 116,4 MSEK (72,5) och resultatet före skatt ökade med 61 % till 118,9 MSEK (74,1)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 169,2 MSEK (166,6)

NVS VD och koncernchef Håkan Bergkvist bedömer marknadssituationen som fortsatt god även om marknadstillväxten under första halvåret varit lägre jämfört med föregående år.

”Vi har sett en avmattning inom marknaden för flerbostadshus men den påverkar NVS marginellt då vår affärsexponering mot detta segment är låg. Den positiva utvecklingen under första halvåret är en effekt av en medveten strategi att balansera volymtillväxt med starkt fokus på lönsamhet. Glädjande är också den starka utvecklingen för NVS koncept inom partnering- och samverkansentreprenader. Vi ser intressanta möjligheter för detta koncept när satsningen på det så kallade Miljonprogrammet tar fart. Sammantaget bedömer jag att det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv resultatutveckling även under andra halvåret 2008”, säger Håkan Bergkvist.

Under det första halvåret har marknaden fortsatt att utvecklas positivt för flertalet av NVS affärsområden. För koncernens största affärsområde, Värme och Sanitet (VS), har kapaciteten och serviceutbudet förstärkts genom de fyra företagsförvärv som skett under året. Positivt är också ett ökat antal total- och samverkansentreprenader där affärsområdet får ett allt större helhetsansvar med sammanhängande service- och underhållsåtaganden. I dessa större entreprenadprojekt används kompetens och resurser från NVS samtliga affärsområden.

NVS strategi är att med fortsatt starkt kassaflöde och rörelseresultat ha en högre tillväxttakt än den genomsittliga marknadstillväxten. Detta sker bl a genom förvärv av väletablerade lokala företag. Av de fyra förvärv som genomförts under första halvåret har två skett i Sverige, ett i Norge och ett i Finland. Förvärvet av familjeföretaget LVI-Helin i Finland innebär att NVS gjort en första inbrytning på en marknad som bedöms som intressant för fortsatt expansion, inte minst inom ett flertal storstadsregioner.

Den kompletta delårsrapporten finns på www.nvs.se

För ytterligare information
VD och koncernchef Håkan Bergkvist, NVS Installation AB, telefon 040-28 77 06, mobil 070-212 32 21 Informationschef Ann-Sofi Höijenstam, NVS Installation AB, telefon 040-28 77 20, mobil 076-137 65 00

Om oss

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig. Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.se Vi hette tidigare Imtech. Our former name was Imtech.

Prenumerera

Dokument & länkar