AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2018

Bra lanseringar och resultat för våra nyare läkemedel stödjer oförändrad prognos

Som förväntat hade produktförsäljningen fördel av starka lanseringar, samt den fortsatta tillväxten av nyare mediciner och tillväxten i Kina, men påverkades negativt av den minskade försäljningen av Crestor. Framsteg gjordes avseende den övergripande kostnadsdisciplinen medan nivån på intäkterna från externa samarbeten, tajmingen för avyttringar och satsningen på lanseringar påverkade nivån på det övergripande resultatet. Patienter fortsätter att dra nytta av framstegen i vår forskningsportfölj och AstraZeneca är på rätt väg mot den förväntade tillväxten i produktförsäljning under året, med tyngdpunkt under andra halvåret.

Utvecklingen i sammandrag

Q1 2018
  Förändring i %
MUSD Utfall i fasta
valutakurser
[1]
Totala intäkter 5 178 (4) (9)
Produktförsäljning 4 985 3 (2)
Externa samarbeten 193 (66) (67)
Redovisat rörelseresultat 696 (24) (21)
Rörelseresultat för kärnverksamheten[3] 896 (46) (47)
Redovisad vinst per aktie (EPS) 0,27 USD (37) (29)
Vinst per aktie för kärnverksamheten 0,48 USD (51) (51)
 • Produktförsäljningen ökade med 3% (ned 2% i fasta valutakurser). Stark prestation i Kina och inom nyare mediciner över alla terapiområden kompenserade nedgången i försäljningen av Crestor i Europa och Japan. De totala intäkterna minskade med 4% (9% i fasta valutakurser) till 5 178 MUSD, vilket speglar nivån på intäkterna från externa samarbeten under kvartalet 
 • Den redovisade bruttomarginalen minskade med fem procentenheter (fyra i fasta valutakurser) till 77,3%, ett resultat av den gynnsamma påverkan från tillverkningsvarianser som realiserades under Q1 2017, liksom avtalet för Lynparza med MSD[4]; bruttomarginalen för kärnverksamheten föll med fem procentenheter (fyra i fasta valutakurser) till 78,8% 
 • Goda framsteg vad gäller kostnadsdisciplin – redovisade rörelsekostnader var stabila (ned 5% i fasta valutakurser) på 3 817 MUSD; rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 3% (men minskade med 1% i fasta valutakurser) till 3 349 MUSD. Redovisade FoU-kostnader minskade med 12% (16% i fasta valutakurser) till 1 279 MUSD; FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 7% (12% i fasta valutakurser) till 1 240 MUSD, drivet av effektiviseringar. Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 7% (2% i fasta valutakurser) till 2 457 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 11% (6% i fasta valutakurser) till 2 028 MUSD, vilket speglar investeringarna i Kina och nya läkemedelslanseringar  
 • Redovisade övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader ökade med 99% (97% i fasta valutakurser) till 469 MUSD, ett resultat av en juridisk uppgörelse; övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten minskade med 63% (64% i fasta valutakurser) till 124 MUSD, på grund av tidpunkten för avyttringarna 
 • Redovisad vinst per aktie på 0,27 USD och vinst per aktie för kärnverksamheten på 0,48 USD
 • Investeringskostnader minskade till 213 MUSD (Q1 2017: 286 MUSD) Omstruktureringskostnader minskade till 95 MUSD (Q1 2017: 312 MUSD) vilket medverkar till en förväntad minskning för helåret
 • Prognosen för helåret 2018 bekräftas vara oförändrad

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
”Bra lanseringar och starka resultat från våra nyare läkemedel bidrog på ett betydande sätt till produktförsäljningen under kvartalet och banar väg för vår förväntade återgång till tillväxt för helåret 2018. Vårt resultat var i linje med förväntningarna och prognosen för helåret är oförändrad. Vi har levererat starka resultat för Lynparza, Tagrisso och Imfinzi inom onkologi, Brilinta och Farxiga inom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar, samt en framgångsrik lansering av Fasenra inom andningsvägarnas sjukdomar. Vår försäljning i Kina fortsatte att överträffa förväntningarna och vi förväntar oss att effekterna av patentutgången för Crestor i Europa och Japan kommer att avta avsevärt under andra halvåret.

AstraZenecas forskningsportfölj fortsatte att leverera väsentlig nytta för patienter, nu senast med det utökade godkännandet i USA av Tagrisso mot lungcancer och Lynparza mot bröstcancer. Allt eftersom året fortskrider får förändringsarbetet ett allt mer tydligare kommersiellt fokus och vi känner oss säkra att vi kan leverera i enlighet med våra mål.”

Affärsverksamheten i sammandrag
Nyare läkemedel[5] genererade mer än 0,4 miljarder USD i ytterligare försäljning i fasta valutakurser under kvartalet. Produktförsäljningen i sammandrag:

 • Onkologi: tillväxt på 39% under kvartalet (33% i fasta valutakurser) till 1 230 MUSD, inklusive:

-         Lynparza försäljning på 119 MUSD, tillväxt på 109% (100% i fasta valutakurser), drivet av myndighetsgodkännanden i USA

-         Tagrisso försäljning på 338 MUSD, tillväxt på 98% (89% i fasta valutakurser), tillväxten speglar statusen som ny ”standard of care” för andra linjens behandling av EGFR[6] T790M-muterad[7] icke småcellig lungcancer[8]. Godkänd i USA i april 2018 som första linjens behandling

-         Imfinzi försäljning på 62 MUSD (helåret 2017: 19 MUSD), ett resultat av det nyligen erhållna godkännandet i USA för behandling av inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III

 • Nya kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar9: 13% tillväxt (8% i fasta valutakurser) till 900 MUSD, inklusive:

-         Brilinta försäljning på 239 MUSD, tillväxt på 31% (24% i fasta valutakurser) på grund av fortsatt ökade marknadsandeler för akut kranskärlssjukdom(ACS) samt periprocedurala hjärtinfarkter med hög risk (HR PMI) 

-         Farxiga försäljning på 299 MUSD, tillväxt på 44% (39% i fasta valutakurser) i linje med att läkemedlet fortsatte att vara marknadsledande räknat i volym

-         Bydureon försäljning på 139 MUSD, en minskning med 9% (11% i fasta valutakurser). En uppmuntrande lansering av BCise-enheten uppvägde inte påverkan från prispressen i USA

 • Andningsvägar: stabil försäljning på 1 181 MUSD (en nedgång med 6% i fasta valutakurser), inklusive:

-         En nedgång i försäljningen av Symbicort på 6% (12% i fasta valutakurser) till 634 MUSD, då konkurrenstrycket i klassen fortsatte i USA

-         Pulmicort tillväxt på 3% (ned 3% i fasta valutakurser) till 346 MUSD, vilket speglar den ovanligt höga efterfrågenivån i Kina under Q4 2017 och en leveransförsening i Kina

-         Fasenra försäljning på 21 MUSD. En mycket stark lansering, i synnerhet i USA och Tyskland

 • Tillväxtmarknader: den starkaste regionen sett till produktförsäljning med en tillväxt på 13% (8% i fasta valutakurser) till 1 765 MUSD, inklusive: 

-         En försäljningsökning i Kina på 31% (22% i fasta valutakurser) till 1 025 MUSD. För första gången uppnåddes en kvartalsförsäljning på mer än 1 miljard USD, vilket styrktes av lanseringen av Tagrisso 

-         En nedgång i försäljning exklusive Kina på 5% (7% i fasta valutakurser) till 740 MUSD. Stabil försäljning påverkades negativt av avyttryingseffekter och en försäljningsnedgång i Ryssland på 38% (40% i fasta valutakurser) till 34 MUSD  

Forskningsportföljen i sammandrag
Punktlistan nedan beskriver utvecklingen av forskningsportföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden

- Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling; tabletter) (EU)
- Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling) (USA)
- Imfinzi – lungcancer (stadium III) (USA)
- Lokelma (ZS-9) - hyperkalemi (EU)

Ansökningar om registrering och/eller accepterade ansökningar

- Lynparza – bröstcancer (EU)
- moxetumomab pasudotox – hårcellsleukemi (tredje linjens behandling) (USA)
- Forxiga – diabetes typ 1 (EU)

Övergripande resultat från viktiga fas III-studier eller andra större händelser

- Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling) – prioriterad granskning (JAPAN)
- Imfinzi + tremelimumab – lungcancer (tredje linjens behandling) (ARCTIC-studien) – nådde inte det primära målet i PDL1-låg/neg. patienter
- moxetumomab pasudotox – hårcellsleukemi (tredje linjens behandling) – prioriterad granskning (USA)
- selumetinib – neurofibromatos typ 1 (NF1) – särläkemedelsstatus (USA)
- Fasenra – KOL (GALATHEA-studien) – nådde inte det primära målet

Prognos
Prognosen för helåret 2018 bekräftas vara oförändrad. Alla kommentarer i detta avsnitt avser fasta valutakurser. Bolagets prognos avser endast produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten.

Produktförsäljning  En låg ensiffrig procentuell ökning 
Vinst per aktie för kärnverksamheten  3,30 till 3,50 USD 

Den tidigare nämnda förväntade tillväxten inom produktförsäljning viktas mot andra halvåret. Detta speglar den kvarvarande påverkan från generisk konkurrens, främst Crestor i Europa och Japan, liksom de växande bidragen från nyare läkemedel.

De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta. Bolaget kan inte ge någon prognos eller några indikationer baserat på redovisade siffror eftersom man inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av det redovisade resultatet, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet ” ”Cautionary Statements Regarding Forward-Looking Statements” i slutet av den fullständiga resultatrapporten.

Ytterligare kommentarer
Förutom prognosen bekräftar bolaget idag ytterligare indikationer för helåret 2018 jämfört med föregående år:

- Summan av externa samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader förväntas minska jämfört med föregående år. Som en del av bolagets långsiktiga tillväxtstrategi förblir man fokuserad på lämpliga kassagenererande och värdeackumulerande aktiviteter från samarbetsarrangemang som speglar den pågående produktiviteten i forskningsportföljen. Bolaget kommer även fortsättningsvis aktivt hantera forskningsportföljen genom avyttringar och ett ökat fokus på de tre huvudterapiområdena.

- FoU-kostnader för kärnverksamheten under helåret 2018 förväntas ligga i intervallet låg ensiffrig procentuell nedgång till stabilt. Denna förväntan innefattar en positiv påverkan på utvecklingskostnaderna från samarbetet med MSD.

- Bolaget bibehåller sitt fokus på att minska driftkostnaderna och infrastrukturkostnaderna. De totala försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten förväntas dock öka med en låg till medelhög ensiffrig procentsats under helåret 2018, något som speglar det riktade stödet för läkemedelslanseringar, inklusive Imfinzi inom onkologi och Fasenra inom andningsvägar. Bolaget förväntar sig också minskade omstruktureringskostnader under helåret 2018 jämfört med föregående år.

- En skattesats för kärnverksamheten på 16–20% (helåret 2017: 14%)

Valutakurseffekter
Baserat enbart på genomsnittliga valutakurser under de tre första månaderna fram till 31 mars 2018 samt bolagets publicerade valutakurskänslighet bör det bli en låg ensiffrig procentsats i positiv påverkan från valutarörlighet vad gäller produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten under helåret 2018. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Hållbarhet
AstraZeneca eftersträvar att vara en uppskattad och respekterad partner för sina intressenter på lång sikt. Det finns ett distinkt samband mellan att upprätthålla en stark verksamhet och att göra en positiv påverkan på en rättvisare, säkrare och hälsosammare värld. AstraZeneca flyttar fram gränserna för forskningen för att tillhandahålla hållbar hälsa som förändrar patienters liv runt om i världen.

AstraZenecas ambition för hållbarhet bygger på att göra forskningen tillgänglig och bedriva verksamheten på ett sätt som erkänner kopplingen mellan verksamhetstillväxt, samhällets behov och jordens begränsningar. Bolagets ambition för hållbarhet stärks av dess syfte och värderingar, vilka är avgörande för affärsmodellen och säkerställer att leveransen av strategin breddar tillgången på läkemedel, minimerar miljöpåverkan från läkemedel och processer, samt säkerställer att alla affärsaktiviteter underbyggs av de högsta nivåerna av etik och transparens.

En fullständig uppdatering av bolagets framsteg vad gäller hållbarhet kommer senare i den fullständiga resultatrapport.

Noter
Följande noter avser sidorna 1–3:

 1. Fasta valutakurser. Dessa är ekonomiska nyckeltal som inte regleras av god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 2. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med IFRS.
 3. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 4. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA (kallas MSD utanför USA och Kanada)
 5. Här: Lynparza, Tagrisso, Imfinzi, Calquence, Brilinta, Farxiga, Lokelma, Bevespi och Fasenra.
 6. Epidermal tillväxtfaktorreceptor.
 7. Substitution of threonine (T) with methionine (M) at position 790 of exon 20 mutation
 8. Icke småcellig lungcancer.
 9. Ny hjärt-/kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar, innefattar Brilinta, diabetesläkemedeln och Lokelma.

Resultatet som anges i denna rapport omfattar tremånadersperioden fram till 31 mars 2018 (kvartalet Q1 2018) jämfört med tremånadersperioden fram till 31 mars 2017 (föregående kvartal eller kvartalet Q1 2017), om inget annat anges.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter
Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för bolagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Kvartal 2 2018

 • Lynparza äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat[1]
 • Tagrisso lungcancer: myndighetsbeslut (EU)
 • Lokelma - hyperkalemi: myndighetsbeslut (US)
 • Duaklir - KOL: ansökan om registrering (USA)
 • Fasenra -KOL (TERRANOVA):övergripande resultat

Andra halvåret 2018

 • Lynparza – bröstcancer: myndighetsbeslut (JAPAN)
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • Tagrisso – lungcancer: myndighetsbeslut (JAPAN)
 • Imfinzi – lungcancer (Stadium III): myndighetsbeslut (EU, JAPAN)
 • Imfinzi +/- treme – lungcancer (första linjens behandling) (MYSTIC): övergripande resultat (slutlig OS[10]) ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (första linjens behandling) (KESTREL): övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (andra linjens behandling) (EAGLE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • selumetinib – sköldkörtelcancer: data övergripande resultat, ansökan om registrering
 • moxetumomab pasudutox - hårcellsleukemi (tredje linjens behandling): myndighetsbeslut (USA)
 • Farxiga – diabetes typ 2 (DECLARE): övergripande resultat
 • Bydureon autoinjektor – diabetes typ 2: myndighetsbeslut (EU)
 • roxadustat – anemi: övergripande resultat
 • Bevespi – KOL: myndighetsbeslut (EU)
 • Bevespi – KOL: ansökan om registering (JAPAN)
 • PT010 – KOL: ansökan om registrering
 • Fasenra – KOL: ansökan om regisrering
 • anifrolumab – lupus: övergripande resultat

2019

 • Lynparza – bröstcancer: myndighetsbeslut (EU)
 • Lynparza - bukspottkörtelcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi - lungcancer (PACIFIC): övergripande resultat (total överlevnad (OS))
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (första linjens behandling) (KESTREL): ansökan om registrering
 • Imfinzi + treme - lungcancer (NEPTUNE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme – lungcancer (POSEIDON): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme – småcellig lungcancer (CASPIAN): övergripande resultat, ansökan om registrering
  Imfinzi
  +/- treme – cancer i urinblåsan (DANUBE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Calquence - kronisk lymfatisk leukemi (CLL): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Brilinta – kranskärlssjukdom (CAD) / diabetes typ 2: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Farxiga – diabetes type-2 (DECLARE): ansökan om registrering
 • Farxiga - hjärtsvikt: övergripande resultat
 • roxadustat - anaemi: ansökan om registrering (USA)
 • anifrolumab - lupus: ansökan om registrering
 • lanabecestat - Alzheimer's sjukdom: övergripande resultat

Fullständig version av rapporten på engelska finns som en bifogad PDF

Telefonkonferens
En livepresentation och webbsändning för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.00 svensk tid idag. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.

Rapporteringskalender
Företaget kommer att publicera resultaten för det andra kvartalet och första halvåret torsdagen den 26 juli 2018.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

För mer information: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Följ oss på Twitter @AstraZeneca @AstraZenecaSE

Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance; Fixed Income; M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology; Other +1 240 477 3771
Christer Gruvris Brilinta; Diabetes +44 203 749 5711
Nick Stone Respiratory; Renal +44 203 749 5716
US toll free +1 866 381 7277
Media Relations
Gonzalo Viña UK/Global +44 203 749 5916
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677

[1] Termen ‘övergripande resultat i den här delen syftar på Fas III övergripande resultat
[10] Total överlevnad

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar