AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första nio månader och tredje kvartalet 2017

Positiv forsäljningsutveckling i linje med den portföljdrivna omvandlingen av bolaget

Ekonomisk sammanfattning

Första nio månaderna 2017 Q3 2017
Förändring i % Förändring i %
MUSD Utfall i fasta valutakurser[1] MUSD Utfall i fasta valutakurser
Totala intäkter 16 688 (4) (3) 6 232 9 10
Produktförsäljning 14 665 (9) (8) 4 882 (3) (2)
Externa samarbeten 2 023 49 50 1 350
  
Redovisat rörelseresultat  2 991  26  16  1 149  12 
Rörelseresultat för kärnverksamheten[2]
5 068  1 853 
Redovisad vinst per aktie (EPS) 1,34 USD 3 (4) 0,54 USD (32) (33)
Vinst per aktie för kärnverksamheten 2,98 USD (4) (7) 1,12 USD (15) (17)

Skillnaden i tillväxttakt mellan rörelseresultat och redovisad vinst per aktie innefattade påverkan från ett engångs-skatteavdrag under Q3 2016.

Utvecklingen i sammandrag

 • Avtagande påverkan från förluster av marknadsexklusivitet: Produktförsäljningen minskade med 3% (2% i fasta valutakurser) under kvartalet
 • Externa samarbeten: 2 023 MUSD, inklusive 997 MUSD som inkom under kvartalet från MSD[3]-samarbetet
 • Fortsatt kostnadskontroll:
  -         Rapporterade FoU-kostnader minskade med 3% (1% i fasta valutakurser) till 4 206 MUSD; FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 5% (2% i fasta valutakurser) till 3 956 MUSD

  -         Rapporterade försäljnings- och administrationskostnader minskade med 11% (9% i fasta valutakurser) till 7 155 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 7% (5% i fasta valutakurser) till 5 678 MUSD
 • Företaget förväntar sig nu en vinst per aktie för kärnverksamheten för 2017 mot den mer gynnsamma delen av prognosintervallet ”low to mid teens” procentuell nedgång

Affärsverksamheten i sammandrag
Tillväxtplattformarna ökade med 3% (4% i fasta valutakurser), står nu för 66% av de totala intäkterna:

 • Tillväxtmarknader: tillväxt på 5% (7% i fasta valutakurser). Försäljningen i Kina ökade under kvartalet med 12% (14% i fasta valutakurser)
 • Andningsvägarna: 5% minskning (3% i fasta valutakurser). Fortsatt press på Symbicort i USA
 • Ny CVMD[4]: 5% tillväxt. Försäljningen av Brilinta ökade med 29% (31% i fasta valutakurser); försäljningen av Farxiga ökade med 24%
 • Japan: tillväxt på 3% (5% i fasta valutakurser). Stärkt av tillväxt för Tagrisso, Symbicort och Nexium 
 • Ny onkologi[5] : tillväxt på 96% (97% i fasta valutakurser). Positivt resultat för Tagrisso; Lynparzas försäljning i USA ökade 9% under kvartalet

Uppnå ledarskap inom forskningen
 Nedan beskrivs utvecklingen av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan 27 juli 2017:

Myndighetsgodkännanden

 • Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling) (USA)
 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling, fjärde linjens behandling/tabletter) (USA)
 • Calquence (acalabrutinib) – blodcancer (mantelcellslymfom (MCL), andra linjens behandling) (USA)
 • Brilinta – tidigare hjärtinfarkt (MI) (KINA)
 • Farxiga + Bydureon – diabetes typ 2 (USA, EU)
 • Bydureon BCise (autoinjektor) – diabetes typ 2 (USA)
 • Symbicort – försämringar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (USA) 

Accepterade ansökningar om registrering

 • Lynparza – bröstcancer (USA, JAPAN) (prioriterade granskningar)
 • Imfinzi - lokalt framskriden, inoperabel lungcancer (USA/prioriterad granskning, EU, JAPAN)
 • Bydureon BCise – diabetes typ 2 (EU) 

Övergripande resultat från viktiga fas III studier

 • moxetumomab pasudotox – leukemi (uppnådde det primära effektmåttet) 
 • Duaklir – KOL (uppnådde det primära effektmåttet) 
 • tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma (uppnådde inte det primära effektmåttet)

Andra större händelser

 • Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling): Genombrottsstatus (USA)  
 • Imfinzi – lokalt framskriden, inoperabel lungcancer: Genombrottsstatus (USA)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
”Våra ekonomiska resultat under kvartalet ligger i linje med förväntningarna och återspeglar bra genomförande på marknadssidan, inklusive stark tillväxt på tillväxtmarknaderna med enastående försäljning i Kina.

Det mest anmärkninsvärda är dock mängden nyheter och godkännanden. I synnerhet kompenserade den positiva utvecklingen för Tagrisso och Imfinzi inom lungcancer, samt benralizumab och tezepelumab inom astma för besvikelsen över de första resultaten från MYSTIC-studien. Det påskyndade godkännandet av Calquence för behandling av en aggressiv form av blodcancer var en viktig milstolpe för ett läkemedel som kommer att bli en hörnsten i vår hematologi-portfölj. Det nya strategiska samarbetet med MSD ger också betydande möjligheter att maximera potentialen för Lynparza.

Grunden är lagd för fortsatt framgång med myndighetsbeslut och övergripande data som har potential att visa hur vår innovationsdrivna strategi och portföljdrivna omvandling kommer att leverera till patienter och aktieägare.”

Prognos för helåret 2017: Uppdaterad
Företaget lämnar enbart en prognos för totala intäkter samt vinst per aktie för kärnverksamheten och förtydligar idag prognosen för vinsten per aktie för kärnverksamheten. Förtydligandet speglar primärt påverkan från det tidigare nämnda samarbetet med MSD, för vilket redovisningsprinciperna fastställdes under kvartalet.

Alla kommentarer i detta avsnitt avser fasta valutakurser.

Uppdaterad prognos Tidigare prognos
Totala intäkter En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång
Vinst per aktie för kärnverksamheten Mot den mer gynnsamma delen av prognosintervallet ”low to mid teens” procentuell nedgång* En ”low to mid teens” procentuell nedgång

*I prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten räknar vi med en normaliserad effektiv skattesats för kärnverksamheten på 16-18% för helåret 2017 (helåret 2016: 11%).

Prognosen bygger på grundscenarioantaganden om forskningsportföljens framsteg samt den omfattande nivån på nyhetsflödet som beskrivs på nästa sida. De kvartalsvisa variationerna i resultatet är förväntade, medan årsjämförelserna för försäljningen förväntas jämnas ut under den andra halvan av året, efter lanseringen av de generiska Crestor-läkemedlen i USA i juli 2016. .

Bolaget presenterar enbart prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten i fasta valutakurser. Det går inte att ge någon prognos baserad på redovisat/GAAP[6] eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP-resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet ”Risker beträffande framåtriktade kommentarer” i slutet av den fullständiga rapporten..

Förutom den förtydligade prognosen ovan lämnar företaget också indikationer inom andra delar av resultaträkningen. Summan av externa samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader under helåret 2017 förväntas ligga över dem för helåret 2016. Återkommande och löpande intäkter[7] förväntas öka ytterligare i proportion till totala externa samarbeten under helåret 2017 (helåret 2016: 21%). FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga i stort sett i linje med dem under helåret 2016 och företaget väntar sig en ytterligare minskning av försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten under helåret 2017, vilket speglar företagets utveckling framöver. En fullständig redovisning återfinns i Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Valutakurseffekter helåret 2017
Baserat enbart på genomsnittliga valutakurser under de första nio månaderna 2017 samt företagets publicerade valutakurskänslighet fortsätter vi att förvänta oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan från valutarörlighet vad gäller totala intäkter samt en minimal påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Noter 

 1. Fasta valutakurser. Dessa är ekonomiska nyckeltal som inte regleras av god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 2. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 3. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, US (kallas MSD utanför USA och Kanada)
 4. Ny hjärt-/kärlsjukdomar och metabola sjukdomar, innefattar Brilinta och diabetes.
 5. Ny onkologi, omfattar Lynparza, Tagrisso, Iressa (USA), Imfinzi och, framöver, Calquence.
 6. Generally Accepted Accounting Principles – god redovisningssed.
 7. Återkommande och löpande intäkter definieras som externa samarbeten exklusive initiala intäkter.

Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser om inte annat anges. Endast en tillväxttakt visas om de faktiska och konstanta valutakurserna för tillväxt är identiska. Alla kommentarer i denna rapport avser resultatet till för de första nio månaderna, försåvitt inte annat anges.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter
Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Kvartal 4 2017

 • Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling): ansökan om registrering 
 • benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (USA) 

Första halvåret 2018

 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (EU, JAPAN) 
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat
  Lynparza
  – bröstcancer: myndighetsbeslut (USA); ansökan om registrering (EU)
 • Imfinzi – lungcancer (PACIFIC) myndighetsbeslut (USA) 
 • Imfinzi +/- treme – lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat, ansökan om registrering 
 • Imfinzi +/- treme – lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat (total överlevnad) 
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): övergripande resultat 
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE): övergripande resultat 
 • moxetumomab pasudotox – leukemi: ansökan om registrering 
 • selumetinib – sköldkörtelcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering 
 • Bevespi – KOL: ansökan om registrering (JAPAN) 
 • Duaklir – KOL: ansökan om registrering (USA) 
 • benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (EU, JAPAN) 
 • PT010 – KOL: övergripande resultat 

Andra halvåret 2018

 • Lynparza – bröstcancer: myndighetsbeslut (JAPAN) 
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
 •  Imfinzi – lungcancer (PACIFIC): myndighetsbeslut (EU, JAPAN) 
 •  Imfinzi +/- treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering 
 •  Imfinzi +/- treme – lungcancer (NEPTUNE): övergripande resultat, ansökan om registrering 
 •  Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): ansökan om registrering 
 •  Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE): ansökan om registrering
 •  Bydureon BCise – diabetes typ 2: myndighetsbeslut (EU)  
 •  roxadustat – anemi: ansökan om registrering (USA) 
 •  Bevespi – KOL: myndighetsbeslut (EU) 
 •  benralizumab – KOL: övergripande resultat, ansökan om registrering 
 •  PT010 – KOL: ansökan om registrering (JAPAN) 
 •  anifrolumab – lupus: övergripande resultat 

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III.

Fullständig version på engelska finns som en bifogad PDF

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.00 CET idag. Ytterligare detaljer finns på www.astrazeneca.com/investors.

Rapporteringskalender
Företaget kommer att publicera resultaten för det fjärde kvartalet och helåret den 2 februari 2018.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, hjärta/kärl/metabolism och andningsvägar. Företaget är också aktivt inom inflammation, infektion och neurovetenskap genom ett antal samarbeten. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

För mer information: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se Följ oss på Twitter @AstraZeneca och @AstraZenecaSE 

Media Relations
Esra Erkal-Paler Storbritannien/Globalt +44 203 749 5638
Rob Skelding Storbritannien/Globalt +44 203 749 5821
Karen Birmingham Storbritannien/Globalt +44 203 749 5634
Matt Kent Storbritannien/Globalt +44 203 749 5906
Gonzalo Viña Storbritannien/Globalt +44 203 749 5916
Jacob Lund Sverige +46 8 553 260 20
Michele Meixell USA +1 302 885 2677


Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology; Other +1 240 477 3771
Christer Gruvris Brilinta; Diabetes +44 203 749 5716
Nick Stone Respiratory; Renal +44 203 749 5711
Ring avgiftsfritt inom USA +1 866 381 7277

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar