AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2017

Positiv utveckling avseende kommersiellt genomförande och kostnadsdisciplin; produktförsäljningen ökade under kvartalet.
AstraZeneca står inför tillväxt i produktförsäljningen för helåret 2018

Ekonomisk sammanfattning

Helår 2017 Q4 2017
Förändring i % Förändring i %
MUSD Utfall i fasta valutakurser[1] MUSD Utfall i fasta valutakurser
Totala intäkter 22 465 (2) (2) 3 2
Produktförsäljning 20 152 (5) (5) 5 487 4 3
Externa samarbeten 2 313 37 38 290 (11) (12)
  
Redovisat rörelseresultat[2]
3 677  (25)  (28)  686  (73)  (71) 
Rörelseresultat för kärnverksamheten[3]
6 855  1 787  (12)  (11) 
Redovisad vinst per aktie (EPS) 2,37 USD (14) (15) 1,03 USD (29) (24)
Vinst per aktie för kärnverksamheten 4,28 USD (1) (2) 1,30 USD 7 13

Utvecklingen i sammandrag

 • Totala intäkter minskade med 2% under helåret i linje med prognosen. Intäkter från externa samarbeten ökade med 37% (38% i fasta valutakurser) under helåret till 2 313 MUSD. Återkommande och löpande intäkter[4] från externa samarbeten uppgick till 821 MUSD under helåret och stod för 35% av de totala intäkterna från externa samarbeten
  (helåret 2016: 356 MUSD, 21%)
 • Fortsatt kostnadskontroll under året:

- Redovisade FoU-kostnader minskade med 2% (1% i fasta valutakurser) till 5 757 MUSD; FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 4% (3% i fasta valutakurser) till 5 412 MUSD

- Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 9% (10% i fasta valutakurser) till 10 233 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 4% (3% i fasta valutakurser) till 7 853 MUSD 

 • Redovisad vinst per aktie 2,37 USD och vinst per aktie för kärnverksamheten 4,28 USD för helåret, inklusive:

- En nettofördel på 617 MUSD under fjärde kvartalet för det redovisade resultatet efter skatt, till en följd av justeringar av uppskjuten skatt i linje med den nyligen sänkta amerikanska bolagsskattesatsen från 35% till 21%

- Fördelar på 321 MUSD avseende redovisad skatt och skatt för kärnverksamheten under fjärde kvartalet 2017; den redovisade skattesatsen för helåret 2017 uppgick till (29)% och den redovisade skattesatsen för kärnverksamheten under helåret 2017 var 14%, vilket berodde på minskade avsättningar för skatt

 • Styrelsen bekräftar återigen den progressiva utdelningspolicyn; en utdelning för andra halvåret på 1,90 USD per aktie har tillkännagivits, vilket innebär en utdelning för helåret per aktie på 2,80 USD (oförändrat)   
 • Prognos för 2018 (i fasta valutakurser): Produktförsäljning – en låg ensiffrig procentuell tillväxt; Vinst per aktie för kärnverksamheten – 3,30 USD till 3,50 USD

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
”AstraZenecas intäkter har förbättrats under året, ett tecken på hur vårt bolag på ett stadigt sätt rundar ett hörn. Ett starkt kommersiellt genomförande har hjälpt oss att nå fler patienter, så att vi får ut maximalt av vår intressanta forskningsportfölj. Vi har gjort positiva framsteg inom våra huvudterapiområden och vi har haft en stark tillväxt i Kina.

Parallellt med att våra CVMD-läkemedel Brilinta och Farxiga har uppnått blockbusterstatus (årlig försäljning över 1 000 MUSD) har vi också lanserat vårt första biologiska läkemedel för sjukdomar i andningsvägarna, Fasenra, samt de nya cancerläkemedlen Imfinzi och Calquence. Förutom att lansera fem nya läkemedel till patienter förra året fortsatte vi att hitta fler potentiella användningsområden för befintliga behandlingar, inklusive Lynparza och Tagrisso.

Vi forsätter att hålla fast vid vår progressiva utdelningspolicy. Vår strategi fungerar och drivs av en stark forskningsportfölj, bra försäljningstillväxt och fortsatt kostnadsdisciplin."

Affärsverksamheten i sammandrag

Produktförsäljningstillväxt på 4% (3% i fasta valutakurser) under fjärde kvartalet till 5 487 MUSD, vilket innefattade justeringar relaterad till de första nio månaderna 2017; majoriteten av dessa justeringar rörde äldre produkter. Tillväxtplattformarna förstärktes under året och stod för 68% av de totala intäkterna. De växte med 5% (6% i fasta valutakurser) under året och med 12% under fjärde kvartalet:

 • Tillväxtmarknader: Tillväxt för helåret 6% (8% i fasta valutakurser), i linje med de långsiktiga ambitionerna. Försäljningen i Kina ökade under året med 12% (15% i fasta valutakurser) och under fjärde kvartalet med 33% (30% i fasta valutakurser) drivet av lanseringar av nya läkemedel
 • Andningsvägar: Försäljningen för helåret minskade med 1%; under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 10% (8% i fasta valutakurser),vilket speglar förbättrade resultat för Symbicort och Pulmicort
 • Ny CVMD[5]: tillväxt för helåret på 9%. Tillväxt på 23% under fjärde kvartalet (21% i fasta valutakurser) med starkt resultat för Farxiga och Brilinta, som båda blev storsäljare (blockbusters) och överskred 1 000 MUSD i försäljning under året
 • Japan: tillväxt under helåret på 1% (4% i fasta valutakurser), vilket underbyggdes av tillväxten för Tagrisso och Forxiga, men som till viss del dämpades av generisk konkurrens för Crestor under andra halvåret
 • Ny onkologi[6]: tillväxt under helåret på 98%. Tagrisso nådde 955 MUSD och blev AstraZenecas bästsäljande läkemedel inom onkologi. Försäljningen för Imfinzi var 18 MUSD under fjärde kvartalet, jämfört med 19 MUSD under helåret

Prognos för helåret 2018
Alla kommentarer i detta avsnitt avser fasta valutakurser. Bolagets prognos avser endast produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten.

Produktförsäljning  En låg ensiffrig procentuell ökning 
Vinst per aktie för kärnverksamheten  3,30 USD till 3,50 USD  

Den tidigare nämnda tillväxten inom produktförsäljning förväntas till största delen ligga under andra halvåret. Detta speglas av de kvarvarande effekterna av genrisk konkurrens, främst för Crestor i Europa och Japan

De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta. Bolaget kan inte ge någon prognos eller indikationer baserad på redovisade siffror, eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av det redovisade resultatet, inklusive justeringar till verkligt värde som uppstår på skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser Se avsnittet ”Cautionary Statements Regarding Forward-Looking Statements” i slutet av den fullständiga resultatrapporten .

Valutakurseffekter helåret 2018

Baserat bara på genomsnittliga valutakurser i januari 2018, samt företagets publicerade valutakurskänsligheter kommer det bli en låg ensiffrig procentsats i positiv påverkan från valutarörlighet vad gäller produktförsäljning och en minimal påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten för helåret. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Helåret 2018 ytterligare kommentarer

Förutom prognosen ger bolaget idag ytterligare indikationer för helåret 2018 jämfört med föregående år:

 • Summan av intäkter från externa samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader förväntas minska jamfört med helåret 2017. Som en del av sin långsiktiga tillväxtstrategi förblir bolaget fokuserad på lämpliga kassagenererande och värdeackumulerande aktiviteter från samarbetsarrangemang som speglar den pågående produktiviteten i forskningsportföljen. Man avser också att fortsätta med avyttringar i forskningsportföljen och att över tid öka fokus på de tre huvudterapiområdena.
 • FoU-kostnaderna för kärnverksamheten under helåret 2018 förväntas ligga i intervallet låg ensiffrig procentuell nedgång till stabilt. Denna förväntan innefattar en positiv påverkan på utvecklingskostnaderna från samarbetet med MSD (Merck & Co., Inc., Kenilworth i NJ, USA (kända som MSD utanför USA och Kanada))
 • Bolaget bibehåller sitt fokus på att minska de operativa kostnaderna och infrastrukturkostnader. De totala försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten förväntas däremot att öka med en låg till medelhög ensiffrig procentsats under helåret 2018, vilket helt speglar det riktade stödet för lanseringar och potentiella lanseringar, inklusive Fasenra mot allvarlig, okontrollerad astma och Imfinzi mot lokalt avancerad, inoperabel lungcancer. Bolaget förväntar sig också en minskning av omstruktureringskostnader under 2018 jämfört med föregående år.
 • En skattesats för kärnverksamheten på 16–20% (helåret 2017: 14%)

Uppnå ledarskap inom forskningen
Nedan beskrivs utvecklingen av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden
Faslodex
– bröstcancer (kombinationer) (USA, EU)

Lynparza – äggstockscancer (JAPAN)
Lynparza
– bröstcancer (USA)
Fasenra
(benralizumab) – allvarlig, okontrollerad astma (USA, EU, JAPAN)

Ansökningar om registrering och/eller accepterade ansökningar

Tagrisso
– lungcancer (första linjens behandling) (USA – prioriterad granskning, EU, JAPAN)
ZS-9 – hyperkalemi (USA)

Övergripande resultat och uteckling i viktiga fas III-studier

Lynparza
– äggstockscancer: prioriterad granskning (KINA)
roxadustat – anemi: prioriterad granskning (KINA)
PT010 – KOL[1](KRONOS-studien) (de flesta[2] primära målen nått)
tezepelumab – allvarlig, okontrollerad astma: den första patienten har påbörjat dosering

[1
]Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
[2
]Åtta av de nio primära målen i KRONOS-studien uppnåddes, varav två var s.k. non-inferiority-mål för att utvärdera att behandlingen är minst lika bra som PT009, en av jämförelsesubstanserna.

Noter

 1. Fasta valutakurser. Dessa är ekonomiska nyckeltal som inte regleras av god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 2. Redovisade finansiella mått är våra finansiella resultat som presenteras i enlighet med IFRS, de generellt godkända redovisningsprinciperna (GAAP), på basis av vilka vi förbereder våra finansiella resultat.
 3. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa ekonomiska mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 4. Återkommande och löpande intäkter från externa samarbeten, definierat som externa samarbeten exklusive initiala intäkter från samarbetsarrangemang (som är definierat som intäkter från externa samarbeten som redovisas vid dag för slutförande av ett sambarbetsarrangemang eller transaktion, avseende den initiala intäkten). Återkommande och löpande intäkter från externa samarbeten omfattar bland annat royalties, milstolpar och vinstdelningsintäkter. Återkommande och löpande intäkter från externa samarbeten och initiala intäkter från externa samarbeten överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de inte kan härledas direkt från informationen i koncernens finansiella rapporter.
 5. Ny hjärt-/kärlsjukdomar och metabola sjukdomar, innefattar Brilinta och diabetes.
 6. Ny onkologi, innefattar Lynparza, Tagrisso, Iressa (USA), Imfinzi och Calquence.

Samtliga tillväxttal i denna rapport anges i faktiska valutakurser om inte annat anges. Endast en tillväxttakt visas om de faktiska och konstanta valutakurserna för tillväxt är identiska. Alla kommentarer i denna rapport avser resultatet under året och jämförs med föregående år om inte annat anges.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för bolagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Första halvåret 2018

Lynparza
– äggstockscancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (EU)
Lynparza
– äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat
Lynparza
– bröstcancer: ansökan om registrering (EU)
Tagrisso
– lungcancer: myndighetsbeslut (USA)

Imfinzi
– lungcancer (PACIFIC): myndighetsbeslut (USA)
Imfinzi
+/- treme – lungcancer (ARCTIC) (tredje linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
Imfinzi
+/- treme – lungcancer (MYSTIC) (första linjens behandling): övergripande resultat (total överlevnad (OS))
Imfinzi
+/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL) (första linjens behandling): övergripande resultat
Imfinzi
+/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE) (andra linjens behandling): övergripande resultat

selumetinib – sköldkörtelcancer: övergripande resultat

ZS-9 – hyperkalemi: myndighetsbeslut (USA) (EU)

Bevespi
– KOL: ansökan om registrering (JAPAN)
Duaklir
– KOL: ansökan om registrering (USA)

Andra halvåret 2018

Lynparza
– bröstcancer: myndighetsbeslut (JAPAN)
Lynparza
– äggstockscancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
Lynparza
– bukspottkörtelcancer: övergripande resultat

Tagrisso – lungcancer: myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

Imfinzi
– lungcancer (PACIFIC): myndighetsbeslut (EU, JAPAN)
Imfinzi
+/- treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering
Imfinzi
+ treme – lungcancer (NEPTUNE): övergripande resultat, ansökan om registrering
Imfinzi
+/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): ansökan om registrering
Imfinzi
+/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE): ansökan om registrering

selumetinib – sköldkörtelcancer: ansökan om registrering

Farxiga
– diabetes typ 2 (DECLARE): övergripande resultat
Bydureon
autoinjektor – diabetes typ 2: myndighetsbeslut (EU)
roxadustat – anemi: ansökan om registrering (USA)

Bevespi
– KOL: myndighetsbeslut (EU)
Fasenra
– KOL: övergripande resultat
PT010 – KOL: ansökan om registrering

anifrolumab – lupus: övergripande resultat

2019

Lynparza
– bukspottkörtelcancer: ansökan om registrering

Lynparza – äggstockscancer (tredje linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering

Imfinzi
– lungcancer (PACIFIC): övergripande resultat (total överlevnad (OS))
Imfinzi
+/- treme – lungcancer (POSEIDON): övergripande resultat, ansökan om registrering
Imfinzi
+/- treme – småcellig lungcancer (CASPIAN): övergripande resultat, ansökan om registrering
Imfinzi
+/- treme –cancer i urinblåsan (DANUBE): övergripande resultat, ansökan om registrering

Calquence
– kronisk lymfatisk leukemi: övergripande resultat


Brilinta
– kranskärlssjukdom/ diabetes typ 2: övergripande resultat, ansökan om registrering
Farxiga
– diabetes typ 2 (DECLARE): ansökan om registrering
Farxiga
– hjärtsvikt: övergripande resultat
Fasenra
– KOL: ansökan om registrering


anifrolumab – lupus: ansökan om registrering
lanabecestat – Alzheimers sjukdom: övergripande resultat

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III.


Fullständig version av rapporten på engelska finns som en bifogad PDF

Telefonkonferens

En livepresentation och webbsändning för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.30 CET idag. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för det första kvartalet den 18 maj 2018.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, hjärta/kärl/metabolism och andningsvägar. Bolaget är också aktivt inom inflammation, infektion och neurovetenskap genom ett antal samarbeten. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

För mer information: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se


Följ oss på Twitter @AstraZeneca @AstraZenecaSE

Media Relations
Esra Erkal-Paler Storbritannien/Globalt +44 203 749 5638
Gonzalo Viña Storbritannien/Globalt +44 203 749 5916
Rob Skelding Storbritannien/Globalt +44 203 749 5821
Karen Birmingham Storbritannien/Globalt +44 203 749 5634
Matt Kent Storbritannien/Globalt +44 203 749 5906
Jacob Lund Sverige +46 8 553 260 20
Michele Meixell USA +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology; Other +1 240 477 3771
Christer Gruvris Brilinta; Diabetes +44 203 749 5711
Nick Stone Respiratory; Renal +44 203 749 5716
Ring avgiftsfritt inom USA +1 866 381 7277


Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar