Brilique är kostnadseffektivt vid behandling av akut kranskärlssjukdom

Brilique (ticagrelor) är mer kostnadseffektivt än generiskt klopidogrel vid ett pris för Brilique på 2,25-3,50 euro per dag och för generiskt klopidogrel på 0,17 euro per dag. Kostnadseffektiviteten räknas som kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY[i]), vid behandling av akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt och instabil angina). Detta visar en ny delstudie av PLATO-studien, där totalt över 18 000 patienter ingick.


[i] QALY står för Quality-Adjusted Life Years. QALY är ett mått på om kostnaden står i proportion till patientens ökade välbefinnande och livslängd. Kostnaden per QALY är en viktig parameter när sjukvården ska välja behandlingsalternativ.

Den hälsoekonomiska delstudien visar att patienter med akut kranskärlssjukdom som fick ticagrelor och acetylsalicylsyra, i jämförelse med klopidogrel och acetylsalicylsyra, under ett år, i genomsnitt kunde räkna med en ökning på 0,13 QALY. Kostnadsintervallet per vunnet QALY var då 2.350-5.700 euro. Det finns inget vedertaget standardmått, men en kostnad per QALY inom intervallet 25.000-38.000 euro betraktas vanligtvis som kostnadseffektivt.

Kostnadsintervallet baseras på ett pris för generiskt klopidogrel på 0,17 euro per dag jämfört med ett pris för Brilique på 2,25-3,50 euro per dag. I Sverige har ansökan om pris och subvention för Brilique lämnats in till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

-       Den hälsoekonomiska analysen av PLATO-studien tar hänsyn till såväl klinisk effekt som kostnad för behandling av patienter med akut kranskärlsjukdom med ticagrelor respektive klopidogrel, säger Lars Wallentin, chef och professor i kardiologi vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum, Kardiologiska Kliniken Akademiska Sjukhuset. Det som är särskilt slående med den här delstudien är att ticagrelor trots ett högre pris är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för patienter med akut kranskärlssjukdom i jämförelse med klopidogrel.

Analysen har nu publicerats i maj/juninumret av tidskriften Value in Health, som ges ut av International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Resultaten kommer även att presenteras vid organisationens årliga internationella kongress den 23 maj 2011.

Om Brilique
Brilique/Brilinta (ticagrelor) är en receptbelagd oral trombocythämmare för behandling av akut kranskärlssjukdom. Trombocyter är små cirkulerande blodkroppar som hjälper blodet att koagulera. Trombocythämmare verkar genom att avbryta den process som gör att blodplättarna klumpar ihop sig. Ticagrelor är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör en kemisk klass som kallas cyklopentyl-triazolopyrimidiner (CPTP). Ticagrelor är den första orala antagonisten mot ADP-receptorn som binder reversibelt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkände i december 2010 Brilique, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt, NSTEMI eller ST-höjningsinfarkt, STEMI) inklusive patienter som behandlas medicinskt och patienter som behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller kranskärlskirurgi (CABG).

Brilique/Brilinta granskas för närvarande av registreringsmyndigheterna i 33 länder, inklusive USA.  Produkten har godkänts för marknadsföring i 32 länder, bland annat inom EU, på Island och i Norge, under varumärkesnamnet Brilique, och i Brasilien, under varumärkesnamnet Brilinta

Danska Lægemiddelstyrelsen beslutade mars att ge full subvention för Brilique. Danmark blev därmed det tredje landet i världen och det första i Norden där Brilique får full subvention. I dagarna har även Skotska läkemedelsmyndigheten, The Scottish Medicines Consortium, beslutat att ge subvention för Brilique.

Subventionsbeslut i Storbritannien och Tyskland förväntas komma senare i år, från NICE respektive IQWiG, men behandlande läkare kan redan nu förskriva Brilique enligt lokala riktlinjer. Till de marknader där ett pris fastställts men läkemedelsförmånsprocessen pågår hör Finland, Norge, Portugal och Österrike.

Om akut kranskärlssjukdom
Akut kranskärlssjukdom är en sammanfattande beteckning på medicinska tillstånd som orsakas av att hjärtmuskelns blodförsörjning är kraftigt reducerad. Dessa tillstånd sträcker sig från instabil angina (ihållande smärtor i bröstet som kan föregå en hjärtinfarkt) till hjärtinfarkt:

  • STEMI (hjärtinfarkt med ST-höjning), en typ av infarkt som orsakas av att ett kranskärl helt blockeras av en blodpropp, vilket medför att den hjärtmuskel som normalt försörjs av detta kärl börjar dö.
  • Instabil angina/NSTEMI (instabil angina/hjärtinfarkt utan ST-höjning) är en typ av akut kranskärlssjukdom som innebär att ett kranskärl förträngs av en blodpropp så att den del av hjärtmuskeln som försörjs av detta kärl börjar dö eller löper hög risk att dö. 

Kontaktpersoner:
Kristian Sjöholm, Nordic PR Manager, tel: +46 8 553 231 35, mob: +46 73 335 14 26
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera