DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2012

London, 26 april 2012

Första kvartalet återspeglar en utmanande intäktsbild. Forsknings­portföljen stärkt genom samarbetet med Amgen, överenskommelsen att förvärva Ardea Biosciences och det positiva utlåtandet från CHMP (EMA:s rådgivande kommitté) för FORXIGATM (dapaglifozin) i Europa.

Intäkterna under första kvartalet uppgick till 7.349 MUSD, en minskning med 11 procent i fasta valutakurser (CER).

-Förlorad marknadsexklusivitet för flera nyckelprodukter svarade för 8 procentenheter av intäktsminsk­ningen, i vilken ingick en reserv för returer på 223 MUSD mot handelslager för Seroquel IR i USA efter lanseringar av generika i slutet av mars 2012.

-Intäkterna på tillväxtmarknaderna ökade med 1 procent i fasta valutakurser, vilket återspeglar den tidsfördelning på kvartalsbasis som företaget förutsett. Företaget förutser en återhämtning under de återstående tre kvartalen, men att uppnå tvåsiffrig tillväxt för hela året kan bli en utmaning.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) var 1,81 USD under första kvartalet, en nedgång med 19 procent i fasta valutakurser jämfört med första kvartalet föregående år. Samma period förra året gynnades med 0,46 USD av två engångsvinster. Undantaget dessa vinster skulle Core EPS ha ökat med 2 procent jämfört med föregående år.

-I bruttomarginalen för kärnverksamheten under första kvartalet 2011 ingick en resultatförbättring på 131 MUSD (0,07 USD per aktie) till följd av förlikningen i patenttvister med PDL Biopharma, Inc.

-Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under första kvartalet 2011 gynnades med 0,39 USD till följd av överenskommelser mellan myndigheterna i Storbritannien och USA om vissa skattefrågor.

Den tredje fasen i omstruktureringsprogrammet genomförs i snabb takt, vilket återspeglas i att 702 MUSD i omstruktureringskostnader belastade första kvartalet.

Redovisad vinst per aktie minskade med 39 procent i fasta valutakurser till 1,28 USD.

-Nedgången i redovisad vinst per aktie är väsentligt större än nedgången i Core EPS, till stor del till följd av omstruktureringskostnader, som var 0,37 USD högre än under första kvartalet 2011.

Nettokontantutbetalningar till aktieägarna under första kvartalet uppgick till 3.417 MUSD genom utdelning på 2.505 MUSD och nettoaktieåterköp på 912 MUSD.

Förväntad vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) för helåret sänks till intervallet 5,85-6,15 USD.

 
Utvecklingen i sammandrag

Koncernen Första
kvartalet

2012

MUSD
Första
kvartalet

2011
MUSD
Förändring
%
Fasta
valutakurser
%
Intäkter 7.349 8.292 -11 -11
Redovisat
     Rörelseresultat 2.160 3.401 -36 -37
     Resultat före skatt 2.053 3.288 -38 -38
     Vinst per aktie $1,28 $2,08 -38 -39
Kärnverksamheten*
       Rörelseresultat 2.997 3.678 -19 -18
     Resultat före skatt 2.890 3.565 -19 -19
     Vinst per aktie $1,81 $2,23 -19 -19

* Finansiell information för kärnverksamheten utgör ett komplement utöver den ordinarie redovisningen, vilken AstraZeneca anser ökar förståelsen av företagets utveckling. Prognosen för 2012 avser kärnverksamheten. Se sid 2 för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.

 
David Brennan, koncernchef, kommenterar resultatet
: ”Den förväntade effekten av förlorad marknads­exklusivitet för flera varumärken, tillsammans med utmanande marknadsförutsättningar har inneburit en svår inledning på året när det gäller intäkter. Vi genomför våra planer för omstrukturering och har fortsatt kostnadsdisciplin. Detta, i kombination med de gynnsamma effekterna av en lägre skattesats, kommer endast delvis att minska intäktspressen. Vi har därför sänkt vår helårsprognos för vinst per aktie för kärnverksamheten till intervallet 5,85-6,15 USD."

"Det samarbete med Amgen som nyligen tillkännagavs om en portfölj med fem projekt i klinisk fas inom området inflammation visar att vi är beredda att se bortom våra egna laboratorier för att investera i innovativ vetenskap, var den än har sitt ursprung. Vårt avtal om att förvärva Ardea Biosciences kommer att tillföra ett lovande fas III-projekt för kronisk behandling av hyperurikemi hos patienter med gikt. Dessutom gläds vi åt beskedet att EU:s rådgivande kommitté CHMP gett en positiv rekommendation för godkännande av FORXIGA™ (dapagliflozin). Tillsammans med vår partner Bristol-Myers Squibb ser vi fram mot att göra denna nya medicin tillgänglig för patienter med diabetes”, säger David Brennan.

 
KONTAKT
PERSONER

För media: Ann-Leena Mikiver (Södertälje) +46 8 553 260 20/+46 707 428836
Esra Erkal-Paler (London) +44 20 7604 8030
Sarah Lindgreen (London) +44 20 7604 8033
Tony Jewell (Wilmington) +1 302 885 4594

För analytiker och investerare:

James Ward-Lilley (London)

+44 20 7604 8122
Karl Hård / Nicklas Westerholm (London) +44 20 7604 8123/8124
Ed Seage/Jörgen Winroth (USA) +1 302 886 4065/+1 212 579 0506

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar