Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2001

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2001 "God försäljningstillväxt under tredje kvartalet och utmärkta framsteg med produkter under utveckling. Förvissning om ett gott utfall för året." Utvecklingen i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Juli- Juli- Fasta Jan- Jan- Fasta Koncernen sept sept valuta- sept sept valuta (kvarvarande 2001 2000* kurser 2001 2000* kurser verksamhet*) MUSD MUSD % MUSD MUSD % Försäljning 3.950 3.797 +9 12.040 11.660 +8 Rörelseresultat 1.015 967 +6 3.066 3.013 +4 Resultat före 1.038 977 +7 3.167 3.076 +6 skatt Vinst per aktie Koncernen $0,43 $0,39 +12 $1,30 $1,23 +8 Koncernen (enl $0,41 $0,37 $1,25 $1,25 FRS3) *Exklusive Agrochemicals under föregående period, utom för vinst per aktie enligt FRS3 Alla kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) · Andelen av nya receptförskrivningar för Nexium på den amerikanska marknaden för protonpumpshämmare (PPI) ökade till 13,3 procent i september; två miljoner receptförskrivningar sedan introduktionen; företagets sammanlagda andel av den totala marknaden för syrasekretionshämmare i USA har ökat till 31,5 procent sedan introduktionen av Nexium · Försäljningen inom området mage/tarm ökade 4 procent under kvartalet och de första nio månaderna · Exklusive Losec/Prilosec ökade försäljningen 19 procent under tredje kvartalet, med stark tillväxt inom produktområdena andningsvägar, onkologi och centrala nervsystemet (CNS) · Introduktionen av Symbicort i Europa fortsätter; lansering i Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien under tredje kvartalet · Zomig mot migrän introducerat i Japan · Casodex 150 mg tabletter har erhållit första godkännandet för behandling av prostatacancer i tidigt stadium · Iressa utvecklas som planerat för de första registreringsansökningarna i slutet av året Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "Framgångsrika marknadsföringsaktiviteter har genererat stark försäljningstillväxt under tredje kvartalet för både nya produkter och tillväxtprodukter och jag är förvissad om att utfallet för hela året blir gott. Produkterna under utveckling har visat utmärkta framsteg med publicering av imponerande kliniska resultat för Crestor och nyligen, för Iressa. London den 24 oktober 2001 Kontaktpersoner Steve Brown/Emily Denney +44 20 7304 5033/5034 för media: (London) Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Rachel Bloom (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner Mina Blair-Robinson (London) +44 20 7304 5084 för analytiker: Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Ed Seage (Wilmington) +1 302 886 4065 Jörgen Winroth (Wayne) +1 609 896 4148 Verksamheten i sammandrag Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt omräknad till fasta valutakurser (CER) om inte annat anges. För årets första nio månader ökade försäljningen med 8 procent och rörelseresultatet med 4 procent. Den starka USA-dollarn reducerade försäljningen med 5 procent och rörelseresultatet med 2 procent. Vinsten per aktie (före jämförelsepåverkande poster) ökade med 8 procent till 1,30 USD. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 9 procent och rörelseresultatet med 6 procent. Valutakurseffekter minskade försäljningen med 5 procent och rörelseresultatet med 1 procent under ett kvartal som präglats av större valutakursrörelser. Vinsten per aktie (före jämförelsepåverkande poster) ökade med 12 procent till 0,43 USD. Produktområdet mage/tarm fortsatte att utvecklas starkt. Försäljningen ökade med 4 procent under tredje kvartalet och de första nio månaderna. Försäljningen av Losec/Prilosec minskade med 2 procent under de första nio månaderna, främst till följd av lägre receptförskrivning av Prilosec i USA. Den måttliga minskningen för Losec/Prilosec uppvägdes mer än väl av en stark försäljning av Nexium, som nådde 295 MUSD under niomånadersperioden. Det totala antalet receptförskrivningar av Nexium i USA sedan introduktionen överstiger nu 2 miljoner. Efter tredje kvartalets slut, den 5 oktober, löpte substanspatentet ut för Prilosec i USA, efter en förlängningsperiod på sex månader till följd av ytterligare dokumentation för användning på barn. AstraZeneca har mottagit bekräftelse på att den förestående rättegångsprocessen gällande försvar av övriga patent avseende Prilosec i USA, inklusive formuleringspatenten, kommer att inledas i New York den 5 december. För närvarande känner företaget inte till att FDA skulle ha givit godkännande för marknadsföring av någon generisk produkt innehållande omeprazol. Utöver produktområdet mage/tarm uppnåddes stark försäljningstillväxt under kvartalet för produktområdena andningsvägar (en ökning med 18 procent), onkologi (en ökning med 25 procent) och CNS (en ökning med 72 procent). Utvecklingen under kvartalet för våra forskningsprodukter innefattade bland annat ytterligare imponerande kliniska resultat för Crestor. Resultat från de första långtidsstudierna i fas III av Crestor har presenterats, vilka befäster produktens tidigare kända egenskaper med överlägsen effekt på blodfettnivåerna och bättre förmåga att nå önskade kolesterolnivåer jämfört med andra tillgängliga statiner. Därutöver visar presenterade biverkningsrapporter från studierna i fas II/III en tolererbarhets- och säkerhetsprofil som är jämförbar med de produkter inom området som finns på marknaden idag. Det första godkännandet för behandling med Casodex 150 mg tabletter vid prostatacancer i tidigt stadium erhölls i Storbritannien den 17 september. Iressa utvecklas som planerat för de första registrerings ansökningarna i slutet av året. Under kvartalet har Symbicort introducerats i Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien och Zomig har introducerats i Japan. I början av året gjordes bedömningen för hela året om en försäljningsökning på 4-6 procent med en något snabbare ökning av vinsten per aktie (omräknat till fasta valutakurser). Baserat på utfallet hittills, förbättrade försäljningsutsikter för fjärde kvartalet samt lägre beräknat räntenetto, är det nu möjligt att försäljningstillväxten kan komma att uppgå till höga ensiffriga tal och att ökningen av vinsten per aktie kan komma att uppnå tvåsiffrig nivå. Risker beträffande framåtriktade kommentarer: Ovanstående framåtriktade kommentarer avseende förväntad utveckling för AstraZeneca PLC är förknippade med risker och osäkerheter, vilket kan innebära att det faktiska utfallet skiljer sig avsevärt från vad som anges i de framåtriktade kommentarerna. Dessa risker och osäkerheter utgörs bland annat av: tidpunkten för introduktionen av generiskt omeprazol i USA, möjligheten till framgångsrik registrering och introduktion av nya produkter (särskilt Nexium och Crestortm), den fortsatta tillväxten för etablerade produkter, ökningen av kostnader och utgifter, intäktsräntor på koncernens likvida medel, variationer i valutakurserna samt ytterligare förbättringar i skattesatsen. För närmare uppgifter om dessa och andra risker och osäkerheter hänvisas till de handlingar som AstraZeneca PLC inlämnat till Securities and Exchange Commission, bland annat årsredovisningen och Form 20-F för 2000. Försäljning Om inte annat anges avser alla kommentarer i detta avsnitt tredje kvartalet. Tillväxtsiffrorna redovisas i fasta valutakurser (CER). Mage/tarm Juli - CER % Januari - CER % september september 2001 2000 2001 2000 Losectm/Prilosect 1.421 1.565 -6 4.287 4.532 -2 m Nexiumtm 168 4 n/m 295 4 n/m Totalt 1.598 1.581 +4 4.612 4.570 +4 n/m ej meningsfullt Försäljningen av Nexium under kvartalet nådde 168 MUSD, vilket är mer än tre gånger så mycket som under andra kvartalet. Försäljningen i USA uppgick till 138 MUSD efterhand som utleveranserna avspeglade en stadig ökning av receptförskrivningarna. Andelen av nya förskrivningar för Nexium på den amerikanska marknaden för protonpumpshämmare uppgår till 13,3 procent för september, en ökning på mer än fem procentenheter under kvartalet. Inklusive Prilosec har AstraZenecas totala andel av nya receptförskrivningar på marknaden för protonpumpshämmare ökat till 45,9 procent sedan Nexium introducerades. Resultaten från de direkt jämförande kliniska studierna mellan Nexium och konkurrentprodukten lansoprazol presenterades tidigare denna månad vid United European Gastroenterology Week i Amsterdam. Resultaten visade att Nexium gav signifikant bättre läkning än lansoprazol av esofagit (sår och inflammation i matstrupen). Försäljningen av Prilosec i USA minskade med 6 procent under niomånadersperioden, vilket ledde till att den totala försäljningen av Losec/Prilosec var 2 procent lägre än föregående år. Utanför USA ökade försäljningen av Losec med 4 procent, bland annat genom fortsatt stark tillväxt i Japan (en ökning med 89 procent), Frankrike (en ökning med 21 procent) och Italien (en ökning med 38 procent). Hjärta/kärl Juli - CER % Januari - CER % september september 2001 2000 2001 2000 Zestriltm 188 299 -34 832 960 -10 Atacandtm 93 72 +37 289 196 +56 Selokentm / 204 144 +46 554 405 +42 Toprol-XLtm Plendiltm 120 120 +5 332 353 -1 Totalt 786 851 -3 2.621 2.635 +4 Det totala antalet receptförskrivningar av Zestril i USA fortsätter att öka (en ökning med 5 procent fram till och med september), men kvartalsjämförelserna påverkas fortfarande av de oregelbundna leveranserna till grossisterna både under 2000 och 2001. Den rapporterade försäljningen under kvartalet minskade med 55 procent. Denna effekt förväntas ge omvänt resultat för fjärde kvartalet, då jämförelsen sker mot föregående års lägsta kvartalssiffror. Försäljningsökningen för Seloken påverkas positivt av den starka tillväxten för Toprol-XL i USA (en ökning med 76 procent). Ökningen av receptförskrivningarna uppgår till ca 30 procent på den amerikanska marknaden. Atacand utvecklades väl på alla större marknader. Försäljningen under niomånadersperioden ökade med 44 procent i USA och 63 procent på övriga marknader. Försäljningen i USA under kvartalet (en ökning med 4 procent) uppvisade en tydlig eftersläpning jämfört med tillväxten av receptförskrivningarna (en ökning med 44 procent), på grund av minskningar av höga lagernivåer hos grossisterna. Andningsvägar Juli - CER % Januari - CER % september september 2001 2000 2001 2000 Pulmicorttm 161 159 +7 570 512 +18 Accolatetm 20 17 +24 115 131 -10 Rhinocorttm 64 51 +29 194 165 +22 Oxistm 29 28 +11 94 84 +22 Symbicorttm 20 - n/m 34 - n/m Totalt 329 295 +18 1.123 1.024 +16 n/m ej meningsfullt Tillväxten för Pulmicort och Pulmicort Respules i USA (en ökning med 113 procent för niomånadersperioden) påverkar den starka totala försäljningstillväxten. Tillväxten för Rhinocort Aqua i USA (de totala receptförskrivningarna till och med september ökade med 113 procent) ligger bakom den totala ökningen för Rhinocort. Även om Symbicort ännu befinner sig i tidig introduktionsfas i Europa fortsätter försäljningen att utvecklas starkt. Symbicort har nu introducerats i 20 länder, inklusive Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien under tredje kvartalet. Onkologi Juli - CER % Januari - CER % september september 2001 2000 2001 2000 Casodextm 149 94 +68 393 314 +32 Arimidextm 47 35 +40 139 117 +26 Nolvadextm 160 130 +27 446 405 +13 Zoladextm 175 189 - 519 553 +1 Totalt 538 455 +25 1.519 1.411 +14 Försäljningsutvecklingen för Casodex under tredje kvartalet var stark på alla marknader. Försäljningen ökade med 45 procent i Europa, 53 procent i Japan och 97 procent i USA. Utfallet i USA avspeglar en återgång från de låga leveransvolymerna under första halvåret. Försäljningen för niomånadersperioden ligger nu något över den underliggande efterfrågan, vilket tyder på en viss lageruppbyggnad i distributionsledet. Det första godkännandet för Casodex 150 mg tabletter för behandling av tidig prostatacancer erhölls i Storbritannien i mitten av september. Godkännanden på övriga europeiska marknader förväntas och registreringsansökan beräknas lämnas i in USA kring årsskiftet. Försäljningen av Arimidex i USA under tredje kvartalet (en ökning med 100 procent) avspeglar också en korrigering av den alltför låga upphandlingen under första halvåret. Försäljningsökningen i USA under niomånadersperioden (en ökning med 17 procent) ligger nu i stort sett i nivå med efterfrågeökningen. Försäljningen utanför USA ökade med 30 procent under niomånadersperioden, inklusive tillskott från introduktionen i Japan. Tendensen för efterfrågan av Nolvadex i USA är fortfarande positiv, med en ökning på omkring 9 procent under niomånadersperioden. Försäljningen under tredje kvartalet (en ökning med 44 procent) gynnas av en jämförelse med ett svagt tredje kvartal i fjol. CNS Juli - CER % Januari - CER % september september 2001 2000 2001 2000 Seroqueltm 169 89 +93 526 293 +83 Zomigtm 55 46 +27 209 178 +21 Totalt 237 141 +72 751 495 +55 Försäljningen av Seroquel ökade starkt på den amerikanska marknaden (en ökning med 66 procent under niomånadersperioden). Marknadsandelen växer stadigt och ligger nu på 15,3 procent av nya receptförskrivningar i september. Introduktionen i Japan och tillväxten i Europa har lett till en försäljning utanför USA på 88 MUSD under niomånadersperioden. · Försäljningen av Zomig ökade under tredje kvartalet med 27 procent genom god tillväxt i Europa och inledande introduktionsförsäljning i Japan. Försäljningen i USA påverkades av att grossisterna under kvartalet sålde från höga lagervolymer. Tablettstyrkan 2,5 mg för Zomig- ZMT introducerades i USA i april och den kommersiellt viktigare tablettstyrkan 5 mg erhöll FDA-godkännande den 18 september. · Smärtlindring, infektion och övriga läkemedel Juli - CER % Januari - CER % september september 2001 2000 2001 2000 Merremtm 56 44 +34 162 122 +41 Diprivantm 114 109 +11 329 393 -11 Xylocaintm 52 58 -3 155 175 -4 Marcaintm 20 22 - 61 67 -2 Totalt 361 379 +4 1.103 1.225 -3 Försäljningen av Merrem under niomånadersperioden avspeglar fortsatt god tillväxt i Europa (en ökning med 22 procent) och en stadig återhämtning av försäljning och marknadsandel i USA efter att marknadsföringen återupptogs förra året. Försäljningen av Diprivan i USA under niomånadersperioden minskade med 18 procent till följd av konkurrens från generika, medan ökningen för kvartalet på 33 procent är en följd av den ojämna upphandlingen mellan fjolårets kvartal. Försäljning per marknad Juli - CER % Januari - CER % september september 2001 2000 2001 2000 USA 2.166 1.966 +10 6.425 5.976 +8 Europa 1.170 1.205 +6 3.819 3.873 +8 Japan 202 207 +15 591 581 +17 Övriga 412 419 +8 1.205 1.230 +7 världen I USA utgör den utomordentligt starka introduktionen av Nexium den viktigaste faktorn bakom den totala försäljningstillväxten, följt av fortsatt stark utveckling för Seroquel, Toprol-XL och Pulmicort. Frankrike, Italien och Tyskland fortsätter att positivt påverka försäljningstillväxten för niomånadersperioden. Viktiga bidrag till försäljningsökningen kommer från Nexium, Atacand, Losec och Casodex. Försäljningsökningen i Japan fortsätter att stimuleras av nya produktintroduktioner, senast av Zomig i juni. Casodex och Losec visade också stark tillväxt. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat, före jämförelsepåverkande poster ökade med 6 procent till 1.015 MUSD under kvartalet och med 4 procent till 3.066 MUSD för niomånadersperioden. Den starka US-dollarn reducerade det redovisade rörelseresultatet med 1 procent för kvartalet och med 2 procent för niomånadersperioden. Om nuvarande valutakurser förblir oförändrade under resten av året räknar vi fortfarande med en negativ valutakurseffekt på tillväxten för vinsten per aktie med 5 cent. Rörelsemarginalen för niomånadersperioden minskade något, från 25,8 procent 2000 till 25,5 procent i år. Ökningen av kostnaderna för marknadsföring och administration är en följd av lanseringskostnader. Övriga rörelseintäkter uppgick till 304 MUSD för niomånadersperioden, inklusive intäkter från avyttringen av injicerbara multivitaminprodukter under tredje kvartalet. Den redovisade ökningen av FoU-kostnader fortsatte att gynnas av att det brittiska pundet och den svenska kronan var svaga i förhållande till US-dollarn. Detta bidrog till att rörelsemarginalen för tredje kvartalet (25,7 procent) var något högre än nivån för tredje kvartalet föregående år på 25,5 procent. Synergivinster uppgående till 700 MUSD uppnåddes under niomånadersperioden vilket representerar 1 miljard USD på årsbasis. En ytterligare jämförelsepåverkande kostnad på 126 MUSD togs under niomånadersperioden, vilket ledde till att de totala integrations- och synergirelaterade kostnaderna uppgick till 1.312 MUSD. Räntenetto Koncernen redovisade ett räntenetto på 101 MUSD för niomånadersperioden. Räntenettot för tredje kvartalet (23 MUSD) avspeglar de fallande räntenivåerna i USA. Skatter Exklusive jämförelsepåverkande poster var den effektiva skattesatsen för årets första nio månader 27,5 procent, jämfört med 29,0 procent för motsvarande period förra året (för kvarvarande verksamhet). Kassaflöde Kassaflödet från rörelsen före jämförelsepåverkande poster uppgick till 3,3 miljarder USD under årets första nio månader. Detta användes för finansiering av andra halvårets utdelning för 2000 (0,8 miljarder USD), investeringar i anläggningstillgångar (1,0 miljarder USD), jämförelsepåverkande poster (0,3 miljarder USD), skatter (0,6 miljarder USD) samt emission och återköp av aktier (0,7 miljarder USD). Detta resulterade i ett nettokassautflöde före finansiella transaktioner på 0,1 miljarder USD. Den 30 september 2001 uppgick koncernens likvida medel netto till 3,5 miljarder USD. Återköp av aktier Under tredje kvartalet återköptes för annullering 8,5 miljoner aktier (med ett nominellt värde av 0,25 USD per aktie), vilket innebär att det totala antal aktier som återköpts under niomånadersperioden uppgår till 16,7 miljoner, till ett värde av 774 MUSD. Det totala antalet aktier som återköpts för annullering sedan programmet inleddes i december 1999 är nu 30,4 miljoner, till ett sammanlagt belopp på 1.308 MUSD. Det totala antalet utestående aktier (per den 30 september 2001) är 1.751 miljoner. Planerade händelser under fjärde kvartalet 2001 3 december Analytikermöte (London) 5 december Analytikermöte (New York) December Registreringsansökan för Iressa inlämnas till FDA Tom McKillop Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00460/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00460/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar