Tvångsinlösen i Astra AB

Tvångsinlösen av utestående aktier i Astra AB, efter namnändring AstraZeneca AB, ("Astra") inleddes i april 1999. Med anledning härav har en oberoende skiljenämnd utsetts. AstraZeneca Holding AB ("AstraZeneca") har hemställt att skiljenämnden beslutar att AstraZeneca har rätt att lösa in de återstående aktier i Astra som inte redan ägs av AstraZeneca-koncernen till ett lösenbelopp om 173 kronor 21 öre per aktie jämte ränta. I tvångsinlösenmål avgör en skiljenämnd normalt förfarandet i två led. I det första ledet beslutar skiljenämnden om det påkallande bolaget har rätt att lösa in de återstående aktierna och i det andra ledet, som vanligtvis infaller åtskilliga månader senare, till vilket belopp per aktie inlösen skall ske. Lösenbeloppet utbetalas som regel inte förrän efter att det andra ledet har genomförts. För att tillmötesgå önskemål från vissa minoritetsaktieägare och för att underlätta en snabb och rimlig process har AstraZeneca gått med på att betala ut ett lösenbelopp om 173 kronor 21 öre per Astra-aktie till minoritetsaktieägarna i Astra redan i samband med att skiljenämnden beslutar i det första ledet. Om skiljenämnden i led två skulle fastställa ett högre lösenbelopp än det av AstraZeneca utbetalda skall motsvarande tilläggsbelopp jämte ränta utbetalas. Tyvärr har någon utbetalning inte kunnat ske under hösten 1999 till de berörda cirka 4.500 minoritetsaktieägarna, på grund av att två minoritets- aktieägare, representerande 33 respektive 720 aktier, bestrider förfarandet. Fram till dess att inlösenrätten klargjorts är det inte möjligt att ge besked om när utbetalning av lösenbeloppet om 173 kronor 21 öre kan ske. AstraZeneca beklagar att förfarandet har fördröjts och den olägenhet som detta medfört för minoritetsaktieägarna i Astra. AstraZeneca avser att fortsatt verka för en så snabb lösning av frågan som möjligt. Företaget vill emellertid göra minoritetsaktieägarna uppmärksamma på att AstraZeneca ej ensamt råder över processens fortsatta förlopp. AstraZeneca avser att hålla de kvarvarande aktieägarna i Astra informerade om avgörande händelser i inlösenförfarandet. Stockholm den 31 januari 2000 AstraZeneca Holding AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar