Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2011

Väldigt stark orderingång och rekordmarginal

 • Orderingången steg till rekordhöga MSEK 21 675, organisk tillväxt på 33%.
 • Intäkterna ökade 27% organiskt till MSEK 18 223 (15 301).
 • Rörelseresultatet ökade 52% till MSEK 3 987 (2 627).
 • Rörelsemarginal på 21.9% (17.2).
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 056 (2 497).
  -
   Varav realisationsvinst på MSEK 151 från försäljning av aktier i Rental Service.
 • Periodens resultat var MSEK 3 033 (1 855).
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.48 (1.53).
 • Operativt kassaflöde på MSEK 2 026 (2 223).
 • Ny affärsområdesstruktur från och med 1 juli.

Marknadsutsikter på kort sikt 

Efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Efterfrågan från utvecklingsmarknaderna liksom från gruvindustrin förväntas vara fortsatt stark. De flesta övriga marknader, förutom södra Europa och norra Afrika, förväntas fortsätta utvecklas positivt.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Ingrid Andvaller, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar