Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007

Stark försäljnings- och resultattillväxt
• Stabila marknadsförhållanden och förbättrad position.

• Den tvåsiffriga tillväxten fortsatte i alla regioner.
- 15% organisk ordertillväxt.
- 22:a kvartalet i följd med organisk tillväxt.

• Intäkterna uppgick till MSEK 16 431 (12 538), organisk tillväxt på 19%.

• Rörelseresultatet ökade 36% till MSEK 3 127 (2 306), en marginal på 19.0% (18.4).

• Resultat före skatt var MSEK 2 708 (2 081).

• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 890 (2 117).
- Resultat för kvarvarande verksamheter steg 28% till MSEK 1 890 (1 475).

• Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 1.54 (1.17).

• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.54 (1.68).

• Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 1 586 (916).

I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler.

MSEK 2007 2006 % 2007 2006 %
Orderingång 17 388 13 847 +26 50 243 41 108 +22
Intäkter 16 431 12 538 +31 45 806 36 930 +24
Rörelseresultat 3 127 2 306 +36 8 705 6 739 +29
– i % av
intäkterna 19.0 18.4 19.0 18.2

Resultat före
skatt 2 708 2 081 +30 8 400 6 313 +33
– i % av
intäkterna 16.5 16.6 18.3 17.1

Periodens
resultat från
kvarvarande
verksamheter 1 890 1 475 +28 6 040 4 493 +34

Periodens
resultat från
avvecklade
verksamheter,
netto efter
skatt - 642 53 1 708

Periodens
resultat 1) 1 890 2 117 6 093 6 201

Vinst per aktie
före utspädning
från
kvarvarande
verksamheter,
SEK 1.54 1.17 +32 4.93 3.56 +38

Vinst per aktie
före
utspädning, SEK 1) 1.54 1.68 4.97 4.92

Vinst per aktie
efter
utspädning, SEK 1) 1.54 1.68 4.97 4.91


1)Inklusive avvecklade verksamheter.


Marknadsutsikter på kort sikt
Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment och regioner väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer. De positiva marknadsutsikterna omfattar merparten av bygg- och anläggningssegmentet, medan byggnadsverksamhet som är relaterad till bostäder väntas mattas av, främst i Nordamerika.

Atlas Copco-gruppen

Nio månader i sammandrag
Orderingången för de nio första månaderna steg 22% till MSEK 50 243 (41 108). Volymen för jämförbara enheter ökade 16%, prisökningar tillförde 2% och struktur­förändringar 9%, medan den negativa valuta­omräkningseffekten uppgick till 5%. Intäkterna steg 24% till MSEK 45 806 (36 930), vilket motsvarar 17% i volymtillväxt.

Rörelseresultatet steg 29% till MSEK 8 705 (6 739), vilket motsvarar en marginal på 19.0% (18.2). Den negativa påverkan från valutakursföränd­ringar jämfört med föregående år uppgick till cirka MSEK 650 för de första nio månaderna. Resultat före skatt ökade 33% och uppgick till MSEK 8 400 (6 313), vilket motsvarar en marginal på 18.3% (17.1). Detta inkluderar en realisationsvinst på MSEK 134 från försäljning av aktier i samband med nyemissionen av ordinarie aktier i RSC Holdings Inc. Periodens resultat för kvarvarande verksamheter ökade 34% till MSEK 6 040 (4 493). Periodens resultat uppgick till MSEK 6 093 (6 201), inklusive MSEK 53 (1 708) från avvecklade verksamheter. Vinst per aktie före utspädning var SEK 4.97 (4.92) och vinst per aktie efter utspädning var SEK 4.97 (4.91). Vinst per aktie för kvarvarande verksamheter var SEK 4.93 (3.56).

Det operativa kassaflödet före förvärv, avyttringar och utdelningar uppgick till MSEK 3 663 (2 591).

Utvecklingen under tredje kvartalet
Marknadsutveckling

I Nordamerika steg efterfrågan på industri­ut­rustning och relaterade eftermarknadsprodukter tack vare goda investeringsnivåer inom de flesta kundsegment. Efter­frågan på avancerade monte­ringsverktyg och system från fordonsindustrin sjönk däremot jämfört med föregående år. Gruvindustrin fortsatte vara mycket aktiv, särskilt i Mexiko och Kanada, med en kraftig ökning av efterfrågan på borr- och lastutrustning, samt på förbrukningsvaror. Efterfrågan från anläggningsindustrin var något svagare än under tidigare kvartal, även om den fortfarande låg på en gynnsam nivå.

I Sydamerika fortsatte den positiva utvecklingen av efterfrågan. Den mycket starka tillväxten i Brasilien tog ytterligare fart, med betydande ökningar i försäljningen av kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning samt industriverktyg. Även de övriga länderna i regionen hade stark efterfrågan.

Efterfrågan var fortsatt god i Europa. Till­verknings- och processin­dustriernas investe­ringar i trycklufts­utrustning och industriverktyg ökade. Utvecklingen inom gruvindustrin fortsatte vara mycket stark, medan efterfrågan på anläggningsutrustning planade ut i några länder. Den största ökningen i orderingång noterades i Östeuropa och Norden.

Regionen Afrika/Mellanöstern fortsatte utvecklas mycket positivt. Efterfrågan från gruvindustrin förblev hög och försäljningen av anläggnings- och industriutrustning växte kraftigt i Nordafrika och Mellanöstern.

I Asien var efterfrågan på alla typer av utrustning mycket god, med särskilt stora ökningar i Kina och Indien, de två största marknaderna. I Australien var efterfrågan från de flesta kundsegment fortsatt stark.För ytterligare information

Atlas Copco AB
105 23 Stockholm
Tel 08-743 8000, Fax 08-644 9045
Internet: www.atlascopco.com

Organisationsnummer: 556014-2720

Analytiker
Ingrid Andersson, Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
ir@se.atlascopco.com

Media
Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar