Delårsrapport, januari - september 1998

Delårsrapport, januari - september 1998 Förbättrad rörelsemarginal MSEK Januari - septem- Föränd- ber ring 1998 1997 % Fakturering 24 21 577 +15 895 Rörelseresultat 3 221 2 698 +19 - i % av fakturering 12,9 12,5 Resultat efter finan- 2 691 2 565 +5 siella poster - i % av fakturering 10,8 11,9 Vinst per aktie, SEK 9:26 8:67 +7 Atlas Copco-gruppens fakturerade försäljning under de första nio månaderna 1998 ökade med 15 procent till 24 895 MSEK jämfört med 21 577 MSEK under mot- svarande period 1997. Gruppens orderingång ökade under perioden med 10 procent till 24 917 MSEK (22 610). För jämförbara enheter ökade faktureringen med 5 procent, medan orderingången ökade med 1 procent. Atlas Copco-gruppens resultat efter finansiella poster ökade under de första nio månaderna till 2 691 MSEK (2 565). Vinstmarginalen blev 10,8 procent (11,9). Utsikter för närmaste framtiden Oron på världens finansmarknader som spridits under de senaste månaderna på- verkar troligen den ekonomiska tillväxten på de flesta marknader. Den överlag positiva efterfrågeutvecklingen i Europa väntas fortsätta, men i en lägre takt. I USA förutses efterfrågan bli stabil på nuvarande nivå, främst som en följd av fortsatt stark utveckling för maskinuthyrningsbranschen. Efterfrågan i Latinamerika är i avtagande. På de flesta asiatiska marknader förutses ef- terfrågan bli fortsatt svag. Den under senare tid negativa investeringsutveck- lingen inom produktområdet större industrimaskiner väntas fortsätta. Totalt sett bedöms efterfrågan förbli på nuvarande nivå, men med risk för en försäm- ring. Resultatet för helåret 1998 förväntas bli bättre än under 1997. Försäljningsutveckling Det ekonomiska och finansiella läget i Asien och Australien påverkade försälj- ningen negativt med mer än 900 MSEK under årets första nio månader. Under tredje kvartalet märktes den negativa försäljningsutvecklingen även i Kina. Efterfrågan i Sydamerika och helt nyligen i Ryssland påverkades också negativt av den utdragna oron på de internationella finansmarknaderna. Den positiva försäljningsutvecklingen på de europeiska marknaderna fortsatte, särskilt i Tyskland och Spanien. Försäljningen i USA var fortsatt stark med ökad orderingång för hyresmaskiner och kraftverktyg. Efterfrågan på större in- dustrikompressorer var i avtagande i USA liksom på många andra marknader, me- dan orderingången på borriggar för underjordsarbeten ökade i volym. Geografisk fördelning av orderingången (%) januari - sep- 1998 1997 tember Europa 40 40 Nordamerika 36 30 Sydamerika 6 7 Afri- 6 6 ka/Mellanöstern Asi- 12 17 en/Australien Resultatet de första nio månaderna Rörelseresultatet de första nio månaderna ökade med 19 procent till 3 221 MSEK (2 698), motsvarande en förbättrad rörelsemarginal på 12,9 procent (12,5) av faktureringen. Hälften av det förbättrade rörelseresultatet hänförde sig till förvärvet av Prime Service, Inc., medan resten främst berodde på förbättrad fakturering från övriga enheter. Finansnettot uppgick till -530 MSEK (-133), varav räntenettot utgjorde -513 MSEK (-149). Räntekostnaderna ökade främst som en följd av ökad upplåning för förvärvet av Prime och andra maskinuthyrningsföretag. Ränteintäkter, netto, från valutasäkring av utländska nettotillgångar var något negativa och uppgick till -2 MSEK jämfört med ett positivt resultat på 111 MSEK under motsvarande period föregående år. Realisationsvinst från försäljning av aktier var 4 MSEK (32). Resultatet efter finansiella poster ökade med 5 procent till 2 691 MSEK (2 565) som en följd av förbättrat rörelseresultat men högre räntekostnader. Vinstmarginalen blev 10,8 procent (11,9). Periodens nettovinst uppgick till 1 699 MSEK (1 592), motsvarande en ökning av vinst per aktie med 7 procent till 9:26 SEK (8:67). Räknat på de senaste 12 månadernas nettovinst förbättrades vinst per aktie med 10 procent till 12:61 SEK (11:50). Avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden upp- gick till 17,6 procent (19,8) och på det egna kapitalet till 16,9 procent (17,4). Tredje kvartalet Atlas Copco-gruppens fakturerade försäljning under tredje kvartalet 1998 ökade med 4 procent till 8 111 MSEK, jämfört med 7 793 MSEK under motsvarande kvar- tal 1997. Omkring hälften av ökningen hänför sig till jämförbara enheter, me- dan resten kommer från företagsförvärv. Rörelseresultatet ökade till 1 066 MSEK (993) motsvarande en marginal på 13,1 procent. Både Prime och jämförbara enheter förbättrade sina marginaler. Resultatet efter finansiella poster ökade till 867 MSEK (846). Vinstmarginalen blev 10,7 procent (10,9). Tredje kvarta- lets nettovinst uppgick till 535 MSEK (528), motsvarande 2:92 SEK per aktie (2:87). Valutakurseffekten på fakturering och resultat var negativ under tred- je kvartalet. Orderingången ökade med 3 procent till 8 004 MSEK (7 785) jämfört med motsva- rande kvartal 1997. Goodwill Vid förvärvet av Prime Service den 1 juli 1997 uppstod en goodwill på cirka 6 800 MSEK. Atlas Copco avskriver denna goodwill över 40 år i likhet med good- willavskrivningen för Milwaukee Electric Tool (3 100 MSEK). För jämförelse redovisas nedan resultatpåverkan med tillämpning av 20 respek- tive 40 års goodwillavskrivning. Resultaträkning i sammandrag De första nio månaderna 1998 (MSEK)Avskrivningstid 20 år 40 år Fakturering 24 895 24 895 Rörelsekostnader -21 -21 864 674 Rörelseresultat 3 031 3 221 - i % av fakturering 12,2 12,9 Resultat efter finansi- 2 501 2 691 ella poster - i % av fakturering 10,0 10,8 Nettovinst 1 509 1 699 Vinst per aktie, SEK 8:22 9:26 Andelen eget kapital av de totala tillgångarna uppgick till 40,3 procent. Med en avskrivningsperiod på 20 år blir motsvarande siffra 39,5 procent. Redovisningsrådet genomförde under 1995 en allmän översyn av sina rekommenda- tioner som angav avskrivning av goodwill över ej mer än 20 år. Rådet har sedan publicerat en ny version som trädde i kraft den 1 januari 1997. Vad beträffar bland annat rekommendationen om maximal avskrivningsperiod för goodwill, valde dock Rådet att avvakta IASCs (International Accounting Standards Committee) ställningstagande. IASC har nu antagit en rekommendation avseende av- skrivningsperiod, där goodwill får avskrivas över sin ekonomiska livslängd. Detta innebär att avskrivningsperioden kan vara längre än 20 år. Kassaflöde och nettoskuldsättning Det kassamässiga rörelseöverskottet för de första nio månaderna, dvs fakture- rad försäljning minus rörelsekostnader efter återläggning av icke kassaposter, avskrivningar, uppgick till 4 884 MSEK (3 718), motsvarande 20 procent (17) av Gruppens fakturerade försäljning. Det arbetande kapitalet ökade under perioden med 281 MSEK (minskning: 434). Investeringar i anläggningar uppgick till 1 683 MSEK (1 132). Ökningen är främst en följd av större investeringar i hyresmaskiner. Rörelsens kassaflöde efter finansiella poster uppgick till 1 536 MSEK (2 245). Minskningen berodde främst på högre räntekostnader och ett negativt kassaflöde från avslutade kontrakt för valutasäkring av utländska nettotillgångar. Netto- kassaflödet för perioden, inklusive förvärv och utdelning på totalt 1 579 MSEK (10 424) var negativt och uppgick till -43 MSEK (-8 179). Kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK) Januari - september 1998 1997 Kassamässigt rörelseöverskott 4 884 3 718 Förändring av rörelsekapital -281 434 Investeringar i anläggningar -1 683 -1 132 Rörelsens kassaflöde före finansiella poster 2 920 3 020 Finansnetto -537 -150 Skattebetalningar -882 -954 Övriga poster, netto 35 329 Rörelsens kassaflöde efter finansiella poster 1 536 2 245 Företagsförvärv/avyttringar -797 -9 726 Betalda utdelningar -782 -698 Nettokassaflöde -43 -8 179 Gruppens nettoskuldsättning, dvs skillnaden mellan räntebärande skulder och likvida medel uppgick till 10 301 MSEK (10 449), varav avsatt till pensioner 2 086 MSEK (2 006). Skuldsättningsgraden, dvs nettoskuldsättningen i relation till eget kapital, var 71 procent (81). Likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 1 653 MSEK (1 982). Atlas Copco-gruppens egna kapital inklusive minoritetsandelar uppgick till 14 586 MSEK (12 904), motsvarande 79 SEK (70) per aktie. Andelen eget kapital var 40 pro- cent (38). Investeringar Investeringar i fastigheter och maskiner uppgick till 529 MSEK (596) och i hy- resmaskiner till 1 154 MSEK (536). De totala avskrivningarna på samtliga dessa tillgångar uppgick under perioden till 1 054 MSEK (758). Fördelning av aktier Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till 918 MSEK, fördelat på aktieslag enligt nedan: Aktieslag Utestående aktier Serie A 122 497 590 Serie B 61 018 330 Totalt 183 515 920 Personal Antalet anställda var 23 709 (23 534) vid periodens slut. För jämförbara enhe- ter minskade antalet anställda med 450. Strukturella förändringar som påverkar rapportperioden Atlas Copco förvärvade per den 1 juli 1997 Prime Service som är ett av de största maskinuthyrningsföretagen i USA. Då Prime Service förvärvades hade fö- retaget 2 200 anställda och 122 anläggningar i 14 delstater. Under 1996 upp- gick företagets intäkter till cirka 2 500 MSEK och rörelseresultatet till 510 MSEK. Efter förvärvet har Prime Service förvärvat åtta maskinuthyrningsföretag i USA och Mexiko med en sammanlagd årlig omsättning på cirka 900 MSEK. Den första oktober 1998 sammanslogs de amerikanska dotterbolagen Atlas Copco Ren- tal Inc. och Prime Service, för att bättre uppfylla industriföretags behov av hyresmaskiner. Prime Service ingår som en särskild division i affärsområdet Kompressorteknik. Under januari 1998 förvärvade Atlas Copco Ceccatos kompressorrörelse i Itali- en. Företaget som tillverkar och marknadsför små och medelstora industrikomp- ressorer, hade 1997 en försäljning motsvarande 200 MSEK och sysselsatte 125 personer. Företaget ingår i divisionen Atlas Copco Industrial Air. Atlas Copcos verksamhet för tunnelborrningsmaskiner inom affärsområdet Anlägg- nings- och gruvteknik, har avvecklats och sålts. Cirka 80 personer berördes av omstruktureringen. Omstruktureringskostnader på 50 MSEK belastade 1997 års re- sultat. Affärsområden Kompressorteknik Affärsområdet Kompressorteknik omfattar sex divisioner inom produktområdena Industrikompressorer, Transportabla kompressorer, Gas- och processkompressorer samt Maskinuthyrning. Orderingången ökade med 19 procent till 12 799 MSEK (10 759) under perioden. Förvärvade enheter, främst Prime Service, svarade för hela ökningen. Primes fakturering ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 1997. Försälj- ningen minskade på de flesta asiatiska marknader, totalt med mer än 30 pro- cent. På de flesta marknader i Europa ökade försäljningen speciellt av små och medelstora kompressorer. Den negativa efterfrågeutvecklingen i Asien för stora industri- och processkompressorer märktes under tredje kvartalet även på andra marknader. Den fakturerade försäljningen steg med 28 procent till 12 803 MSEK (10 039). Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 2 141 MSEK (1 773) Förbättringen berodde främst på förvärvet av Prime Service och ökad fakturering i övriga di- visioner. Rörelsemarginalen inklusive den negativa effekten av goodwillav- skrivningar var 16,7 procent (17,7). Den senaste tidens ogynnsamma valutakurs- förändringar och lägre efterfrågan på stora industri- och processkompressorer minskade under tredje kvartalet marginalen för jämförbara enheter. Anläggnings- och gruvteknik Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisioner inom produk- tområdena Borraggregat, Bergborrverktyg, Entreprenadutrustning och Lastutrust- ning. Orderingången under perioden minskade med 3 procent till 4 751 MSEK (4 920) Den negativa utvecklingen beror på valutakursförändringar samt avyttringen av rörelsen för tunnelborrningsmaskiner. Orderingången från marknader i Asien minskade med 20 procent, trots en positiv försäljningsutveckling i Indien. Försäljningen i Nordamerika var lägre än förra året. Under tredje kvartalet noterades en stigande orderingång på några marknader i Europa, främst från an- läggningsindustrin. Försäljningen av borriggar och bergförstärkningsutrustning för underjordsprojekt, främst inom gruvsektorn, var fortsatt stark under tred- je kvartalet. Den fakturerade försäljningen uppgick till 4 787 MSEK (4 758). Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 372 MSEK (307), motsvarande en rö- relsemarginal på 7,8 procent 6,5). Ökningen berodde främst på genomförda ef- fektivitetsförbättringar. Industriteknik Affärsområdet Industriteknik omfattar fyra divisioner inom produktområdena Elektriska och pneumatiska kraftverktyg, Monteringssystem samt Styr- och driv- system. Fr o m januari 1998 bildades en ny division, Alliance Tools, genom sammanslagning av divisionerna Chicago Pneumatic och Desoutter. Orderingången under perioden ökade med 6 procent till 7 367 MSEK (6 931). För- säljningen av avancerade industriverktyg ökade på flertalet större marknader, bl a i USA, Tyskland, Storbritannien och Italien, främst beroende på fortsatt god orderingång från fordonsindustrin. Försäljningen av elektriska industri- verktyg visade under tredje kvartalet en fortsatt positiv utveckling i USA och på många europeiska marknader. Den fakturerade försäljningen ökade med 8 procent till 7 305 MSEK (6 780). Rörelseresultatet uppgick till 765 MSEK (672), främst beroende på större för- säljningsvolymer. Rörelsemarginalen var 10,5 procent (9,9). Stockholm den 22 oktober 1998 Giulio Mazzalupi Verkställande direktör och koncernchef Föreliggande rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Atlas Copcos bokslutskommuniké för 1998 publiceras den 12 februari 1999. För ytterligare information, kontakta: Annika Berglund, Informationschef, Atlas Copco AB, (media) tel: 08-743 8070, 070-322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Hans Ola Meyer, Finansdirektör, Atlas Copco AB, (analytiker) mobil: 070-588 8292, hans.ola.meyer@atlascopco.com Atlas Copco-gruppen Resultaträkning januari -sept okt 96- jan-dec okt 97- MSEK 1997 1998 sept 97 1997 sept 98 Fakturering 21 577 24 895 28 381 30 032 33 350 Rörelsens kostnader -18 -21 -24 875 -26 219 -29 014 879 674 Rörelseresultat 2 698 3 221 3 506 3 813 4 336 Finansiella intäkter -133 -530 -103 -293 -690 och kostnader Resultat efter 2 565 2 691 3 403 3 520 3 646 finansiella poster - i % av fakturering 11,9 10,8 12,0 11,7 10,9 Skatter -951 -972 -1 265 -1 280 -1 301 Minoritetsintressen -22 -20 -28 -32 -30 Årets resultat 1 592 1 699 2 110 2 208 2 315 Vinst per aktie, SEK 8:67 9:26 11:50 12:03 12:61 Avkastning på 19,8 21,1 17,6 sysselsatt kapital före skatt, % Avkastning på eget 17,4 17,6 16,9 kapital efter skatt, % Skuldsättningsgrad, % 81,0 74,9 70,6 Andel eget kapital, % 37,9 39,2 40,3 Antal anställda i 23 534 23 923 23 709 slutet av resp period Balansräkning MSEK 30 sept 31 dec 30 sept 1997 1997 1998 Immateriella 10 470 11 051 11 067 anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar 9 749 9 794 10 305 Varulager 5 281 5 231 5 607 Fordringar 6 552 7 101 7 576 Kassa, bank, kortfristiga 1 982 1 613 1 653 placeringar Summa tillgångar 34 034 34 790 36 208 Eget kapital 12 723 13 453 14 400 Minoritetsintressen 181 182 186 Räntebärande skulder och 12 431 11 827 11 954 avsättningar Icke räntebärande skulder 8 699 9 328 9 668 och avsättningar Summa skulder och eget 34 034 34 790 36 208 kapital Affärsområden Fakturering fördelad på affärsområden MSEK (januari - september) 1996 1997 1998 Kompressorteknik 8 057 10 039 12 803 Anläggnings- och gruvteknik 4 329 4 758 4 787 Industriteknik 5 931 6 780 7 305 Atlas Copco-gruppen 18 317 21 577 24 895 MSEK 1997 1998 (kvartalsuppgifte 1 2 3 4 1 2 3 r) Kompressorteknik 2 809 3 280 3 950 4 224 4 209 4 375 4 219 Anläggnings- och gruvteknik 1 458 1 743 1 557 1 695 1 479 1 816 1 492 Industriteknik 2 139 2 355 2 286 2 536 2 420 2 485 2 400 Atlas Copco- 6 406 7 378 7 793 8 455 8 108 8 676 8 111 gruppen Resultat fördelat på affärsområden MSEK (januari - september) 1996 1997 1998 Kompressorteknik 1 306 1 773 2 141 Anläggnings- och gruvteknik 284 307 372 Industriteknik 614 672 765 Koncerngemensamma kostnader -81 -54 -57 Rörelseresultat 2 123 2 698 3 221 Finansiella intäkter och kostnader 109 -133 -530 Resultat efter finansiella poster 2 232 2 565 2 691 MSEK 1997 1998 (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2 3 Kompressorteknik 462 581 730 764 704 718 719 Anläggnings- och 90 126 91 80 104 155 113 gruvteknik Industriteknik 218 258 196 270 260 264 241 Koncerngemensamma kostnader -22 -8 -24 1 -25 -25 -7 Rörelseresultat 748 957 993 1 115 1 043 1 112 1066 Finansiella intäkter och kostnader -13 27 -147 -160 -162 -169 -199 Resultat efter 735 984 846 955 881 943 867 finansiella poster [REMOVED GRAPHICS] Stockholm 1998-10-22 VD-kommentar till Atlas Copcos delårsrapport Atlas Copco uppnådde ett rörelseresultat för de första nio månaderna 1998 som var 19 procent bättre jämfört med motsvarande period föregående år. "Mer än hälften av ökningen av rörelseresultatet beror på förvärvet av Prime," sa Giu- lio Mazzalupi, VD och koncernchef för Atlas Copco. "Resultatet efter finansi- ella poster ökade med 5 procent och marginalen översteg de 10 % vi har som mål över en konjunkturcykel." Atlas Copcos fakturering ökade med 15 procent till 24 895 MSEK och orderingången förbättrades med 10 procent till 24 917 MSEK. Efter justeringar för förvärv ökade orderingången med 1 procent jämfört med förra året. "Den finansiella krisen som började i Asien har spridit sig till andra delar av världen, inklusive Ryssland och Sydamerika," kommenterar Mazzalupi. "Som ett resultat av detta har vi sett en minskad efterfrågan under perioden, speciellt på större industrimaskiner. En del order på större industri- och processkompressorer har blivit senarelagda och vi har också sett några avbokade order." Atlas Copco förutspår å andra sidan fortsatt kraftig utveckling inom uthyrnings-verksamheten i USA, vilket innefattar Prime Service, Inc.. " Genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, fortsätter Prime att växa i en snabb takt. Prime rapporterade en hög försäljning för de första nio månaderna, en ökning med 27 procent jämfört med förra året," sa Mazzalupi. " Sedan Prime förvärvats av Atlas Copco-gruppen har de köpt åtta hyresföretag i USA och Mexiko. Vi har nyligen också slagit samman Prime med vårt dotterbolag Atlas Copco Rental Inc. för att bättre kunna erbjuda hyresutrustning till industriföretag. Genom att ta detta steg har vi ytterligare ökat tillväxtmöjligheterna för Prime divisionen." På kort sikt ser Atlas Copco en oförändrad efterfrågan hos kunder, men det finns en risk. "De nuvarande oroligheterna på den finansiella marknaden utgör ett hot mot verksamhetsnivån inom industrin i världen". Mazzalupi summerar rapporten genom att säga att resultatet för 1998 beräknas bli högre än för 1997. Atlas Copco Gruppen Nyckeltal från delårsrapporten MSEK Jan-sep Jan-sep Förän- dring 1998 1997 % Atlas Copco Gruppen Orderingång 24,917 22,610 10 Fakturering 24,895 21,577 15 Rörelseresultat 3,221 2,698 19 - i procent av fak- 12.9 12.5 turering Resultat efter finan- 2,691 2,565 5 siella poster - i procent av fak- 10.8 11.9 turering Vinst per aktie 9.26 8.67 7 Kompressorteknik Orderingång 12,799 10,759 19 Fakturering 12,803 10,039 28 Rörelseresultat 2,141 1,773 21 - i procent av fak- 16.7 17.7 turering Anläggnings- och gru- vteknik Orderingång 4,751 4,920 -3 Fakturering 4,787 4,758 1 Rörelseresultat 372 307 21 - i procent av fak- 7.8 6.5 turering Industriteknik Orderingång 7,367 6,931 6 Fakturering 7,305 6,780 8 Rörelseresultat 765 672 14 - i procent av fak- 10.5 9.9 turering Mer detaljerad finansiell information publiceras i rapporten för de första nio månaderna. Atlas Copcos preliminära rapport för helåret 1998 kommer den 12 februari 1999. För ytterligare information kontakta Annika Berglund, Informationschef, (media) tel: 08 743 8070, mobil 070 322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Hans Ola Meyer, Finansdirektör, (analytiker) mobil 070 588 8292, hans.ola.meyer@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00200/81022-s.doc

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar