Delårsrapport per den 30 juni 2002 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Delårsrapport per den 30 juni 2002 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ordervolymerna stabiliserades · Ordervolymen minskade 1% i andra kvartalet, jämfört med -7% i första kvartalet. Valutaomräkningseffekterna blev negativ. · Resultat efter finansiella poster var MSEK 1,074 (1,310). · Avsättning på MSEK 48 för omstrukturering inom Industriteknik. · Rörelsemarginalen var 10.8% (13.1) · Vinsten per aktie blev SEK 3.22 (3.99). · Operativt kassaflöde på MSEK 1,029 (1,280). OBS: Samtliga siffror jämförs med andra kvartalet 2001, om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt "." för att markera decimaler, samt kommatecken "," för att markera tusental. april-juni förän januari-juni förän dr dr MSEK 2002 2001 % 2002 2001 % Orderingång 12,64 13,20 -4 24,69 25,68 -4 1 0 9 8 Fakturering 12,10 12,88 -6 23,74 24,98 -5 5 0 0 1 Rörelseresultat* 1,304 1,692 -23 2,470 3,155 -22 - i % av 10.8 13.1 10.4 12.6 faktureringen Resultat eft. 1,074 1,310 -18 1,986 2,359 -16 finansiella poster* - i % av 8.9 10.2 8.4 9.4 faktureringen *Jämförelsestörande +93 0 +192 -60 poster Vinst per aktie, SEK 3.22 3.99 6.02 7.22 Eget kapital/aktie, 122 127 SEK Avkastning på 12 14 sysselsatt kapital (12 månaders värde) *Nettoeffekt av avsättningar för omstrukturering och redovisningsjusteringar. Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster förväntas stanna på nuvarande nivå. Investeringarna i Nordamerika och Europa, de två mest betydelsefulla regionerna, förväntas inte öka. Den senaste tidens ökning av USAs industriproduktion väntas bidra till en fortsatt blygsam tillväxt av efterfrågan för produktionsrelaterad utrustning och verktyg på denna marknad. Efterfrågan på hyresutrustning i USA väntas förbli oförändrad under nästa kvartal. Efterfrågan i Asien väntas fortsätta att utvecklas positivt. Halvårsresultat i sammandrag Atlas Copco-gruppen Atlas Copco-gruppens orderingång för det första halvåret 2002 sjönk 4%, till MSEK 24,699 (25,688), vilket i sin helhet hänförs till en volymminskning för jämförbara enheter. Omräkningseffekterna av valutakursförändringar var neutral de sex första månaderna. Faktureringen sjönk 5% till MSEK 23,740 (24,981), vilket motsvarar en volymminskning på 5%. Gruppens rörelseresultat sjönk till MSEK 2,470 (3,155), en nedgång med 22%, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10.4% (12.6). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 1,986 (2,359), en nedgång med 16%, vilket motsvarar en marginal på 8.4% (9.4). Den totala valutapåverkan på resultatet efter finansiella poster var neutral det första halvåret. Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar uppgick till MSEK 2,552 (2,478). Utveckling under andra kvartalet Atlas Copco-gruppen Marknadens utveckling Jämfört med första kvartalet förbättrades efterfrågan i Nordamerika, även om den förblev klart lägre än föregående års nivå. Efter vintersäsongen syntes något av den förväntade säsongsmässiga ökningen av efterfrågan på hyresutrustning i regionens norra delar. Dock fortsatte aktivitetsnivån inom det betydelsefulla kommersiella byggsegmentet och inom industrin att vara betydligt lägre än under föregående år. Efterfrågan på investeringsrelaterad utrustning till större projekt, fordonsindustrin inkluderad, fortsatte vara lägre än under samma period föregående år. Ett lågt kapacitetsutnyttjande och oron över styrkan i USAs ekonomiska återhämtning är huvudanledningar. Produktionsrelaterad utrustning och verktyg hade en något förbättrad efterfrågan, vilket återspeglar en ökad industriproduktion, dock från en låg nivå. Med ett fåtal undantag hade marknads- och kundsegmenten i Sydamerika en negativ utveckling under kvartalet. I Brasilien var efterfrågan tillfredsställande för vissa produktgrupper, men sammantaget led affärerna av den politiska och ekonomiska osäkerheten. Efterfrågan i Europa var oförändrad, fortsatt påverkad av relativt lågt kapacitetsutnyttjande i de flesta tillverknings- och processindustrier, men någon ytterligare försämring noterades inte. Efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin var också till största delen oförändrad. Utvecklingen av efterfrågan var klart negativ för de flesta sektorer i Frankrike och Storbritannien, medan en tydlig trend saknades i Tyskland. I Norden och Östeuropa ökade efterfrågan. Tack vare ett antal stora projekt fortsatte den positiva utvecklingen i Mellanöstern. I södra Afrika sjönk efterfrågan något. I Asien ökade efterfrågan från bygg- och anläggnings- samt tillverkningskunderna betydligt. De flesta marknader bidrog till ökningen, frånsett Japan där den negativa utvecklingen fortsatte. Kina redovisade återigen en enastående utveckling, tack vare stora projekt och en ökad efterfrågan från den löpande verksamheten. Orderingång och fakturering Orderingången uppgick till MSEK 12,641 (13,200), en minskning med 4% jämfört med andra kvartalet 2001. Detta motsvarar 1% volymminskning efter justering för negativa valutaeffekter på 4% samt en positiv mindre förvärvseffekt. Jämförelsen påverkas av ett något längre andra kvartal i år, med ett par arbetsdagar mer. I Nordamerika, med 50% av Gruppens försäljning, låg volymerna kvar på en något lägre nivå än under samma kvartal föregående år, medan Europa, med 30% av försäljningen, noterade en liten volymökning. Asien/Australien samt Afrika/Mellanöstern, vilka representerar 11% respektive 5% av den totala försäljningen, ökade betydligt, medan Sydamerika, 4% av totala försäljningen, hade en kraftig försäljningsminskning. Faktureringen minskade 6% till MSEK 12,105 (12,880), vilket motsvarar en volymminskning på 2% för jämförbara enheter. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet sjönk 23% till MSEK 1,304 (1,692), vilket motsvarar en marginal på 10.8% (13.1). Marginalens försämring var främst en effekt av lägre volymer och lägre hyror inom affärsområdet Maskinuthyrning (Rental Service). Rörelseresultatet inkluderar en avsättning på MSEK 48, för den planerade flytten av monteringsverksamhet från Tyskland till Tjeckien. Effekten av nya redovisningsregler för aktivering av utvecklingskostnader samt en justering av hyresflottans bedömda nyttjandeperiod påverkade resultatet positivt med MSEK 96 respektive MSEK 45. Rensat för dessa jämförelsestörande poster på totalt MSEK +93 var rörelsemarginalen 10.0%. Finansnettot uppgick till MSEK -230 (-382), varav nettoräntekostnader stod för MSEK -199 (-382) och valutakursförändringar för MSEK -31 (0). Räntekostnaderna sjönk jämfört med föregående år, tack vare ett starkt kassaflöde och lägre effektiva räntor. Resultatet efter finansiella poster sjönk 18%, till MSEK 1,074 (1,310), vilket motsvarar en marginal på 8.9% (10.2). Efter flera kvartal med positiva nettoeffekter av valutakursförändringar fick dessa en negativ effekt under kvartalet på cirka MSEK 50. De negativa effekterna orsakades främst av att några Latinamerikanska valutor devalverades. Nettovinsten uppgick till MSEK 674 (836), eller SEK 3.22 (3.99) per aktie. Avkastningen på sysselsatt kapital under de 12 senaste månaderna, fram till 30 juni 2002, var 12% (14), och avkastningen på eget kapital var 11% (13). Gruppens sammanvägda genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) var cirka 8.5% (7.5), vilket motsvarar en kapitalkostnad före skatt på cirka 13%. Kassaflöde och nettoskuldsättning Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt uppgick till MSEK 1,605 (1,762), vilket motsvarar 13% (14) av Gruppens fakturering. Rörelsekapitalet ökade marginellt med MSEK 19 (minskning med 84). Rörelsens totala kassaflöde uppgick till MSEK 1,586 (1,846). Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar var MSEK 436 (518). Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar uppgick till MSEK 1,029 (1,280). För ytterligare information: Media Annika Berglund Informationsdirektör Tel: 08-743 8070 Mobil: 070-322 8070 annika.berglund@atlascopco.com Analytiker Mattias Olsson Chef Investerarrelationer Tel: 08-743 8291 Mobil: 070-518 8291 mattias.olsson@atlascopco.com Internetsida för Atlas Copco-gruppen www.atlascopco-group.com Presentationer från Atlas Copco Till din hjälp finns en presentation över Atlas Copcos kvartalsrapport på Atlas Copcos hemsida. www.atlascopco-group.com > Investor Relations > Presentations Kvartalsrapport per den 30 september 2002 Den tredje kvartalsrapporten publiceras 24 oktober 2002. Kapitalmarknadsdagar 19-20 september 2002 Atlas Copco är värd för kapitalmarknadsdagar i Antwerpen i Belgien den 19-20 september 2002. www.atlascopco-group.com > Investor Relations > Calender ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar