Kallelse Atlas Copcos bolagsstämma

Aktieägarna i ATLAS COPCO AKTIEBOLAG (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 29 april 2002 kl 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2002 dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 april 2002 kl 16.00, under adress Atlas Copco AB, Sweden Holding "Bolagsstämman", 105 23 Stockholm, eller via hemsidan www.atlascopco-group.com eller per telefon 08-743 80 00 eller per telefax 08-644 90 45. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan fondhandlare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan tillfällig registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 19 april 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. Aktieägare äger deltaga och rösta vid stämman personligen eller genom ombud. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Inträdeskort kommer att översändas till dem som anmält sig till stämman. Verkställande direktörens tal och tillhörande bildmaterial kommer efter stämman att finnas tillgängligt på Atlas Copcos hemsida www.atlascopco- group.com ÄRENDEN 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning; 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet vid stämman; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Verkställande direktörens anförande; 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören, c) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, d) om avstämningsdag för utdelningen; 9. Beslut avseende styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen; 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman; 11. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, av styrelsesuppleanter samt av revisorer och, i förekommande fall, av revisorssuppleanter; 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna; 13. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut Punkt 8 c): Att utdelningen per aktie uppgår till 5:50 SEK; Punkt 8 d): Att fredagen den 3 maj 2002 blir avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC onsdagen den 8 maj 2002; Punkt 9: Att bolagsordningens § 8 skall lyda: Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två suppleanter. Nuvarande lydelse: Bolaget skall ha två revisorer med två suppleanter; Punkt 11:Att revisionsbolaget KPMG Bohlins AB väljs för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 2006; samt Punkt 12:Att revisorn ersätts enligt räkning. Övriga förslag Följande aktieägargrupp, Investor, Robur Fonder och Alecta, som tillsammans representerar mer än 25 % av samtliga röster i bolaget, föreslår följande: Punkt 10:Att oförändrat antal, dvs tio (10) ordinarie ledamöter och inga suppleanter, väljs; Punkt 11:Att följande ordinarie styrelseledamöter omväljs: Anders Scharp, Jacob Wallenberg, Sune Carlsson, Kurt Hellström, Lennart Jeansson, Thomas Leysen, Ulla Litzén och Michael Treschow. Nyval föreslås av Gunnar Brock och Charles E. Long. Giulio Mazzalupi och Hari Shankar Singhania har undanbett sig omval; samt Punkt 12:Att arvode åt styrelsen utgår oförändrat med 3.275.000 kronor att fördelas enligt styrelsens beprövande. I anslutning till bolagsstämman kommer två stipendier att utdelas, "The John Munck Award" för avgörande insatser inom produktutveckling samt "The Peter Wallenberg Marketing and Sales Award" för utvecklandet av nyskapande marknadsförings- och försäljningsmetoder. Stockholm i mars 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar