Kallelse till Atlas Copcos bolagsstämma

Aktieägarna i ATLAS COPCO AKTIEBOLAG (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april 2000 kl 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds Väg 3 (f.d. Strandvägen 69), Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken måndagen den 17 april 2000, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 18 april 2000, kl. 16.00, under adress Atlas Copco AB, Sweden Holding, 105 23 Stockholm, per telefon 08-743 80 00, telefax 08-644 90 45 eller via Internet: www.atlascopco.com Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan tillfällig registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 17 april 2000. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. Aktieägare äger deltaga och rösta vid stämman personligen eller genom ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Inträdeskort kommer att översändas till dem som anmält sig till stämman. ÄRENDEN 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning; 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet vid stämman; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Verkställande direktörens anförande; 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören, c) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, d) om avstämningsdag för utdelningen; 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman; 10. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, av styrelsesuppleanter; 11. Fastställande av arvode åt styrelsen; 12. Förslag rörande nomineringskommitté; 13. Beslut avseende styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen. Styrelsens förslag till Bolagsstämman Punkt 8 c): Att utdelningen per aktie uppgår till 4:75 SEK; Punkt 8 d): Att onsdagen den 3 maj 2000 blir avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC måndagen den 8 maj 2000; samt Punkt 13:Att med fet stil angiven ändring i bolagsordningen, § 3, fastställs: "Bolaget skall bedriva, direkt eller genom hel- eller delägda företag, mekanisk verkstadsrörelse och uthyrning av verkstadsprodukter samt utöva annan därmed förenlig verksamhet." Övriga förslag Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 40 % av samtliga röster i bolaget, föreslår följande: Punkt 9: Att oförändrat antal, dvs tio (10) ordinarie ledamöter och inga suppleanter väljs; Punkt 10: Att samtliga ordinarie styrelseledamöter omväljs: Anders Scharp, Sune Carlsson, Kurt Hellström, Paul-Emmanuel Janssen, Lennart Jeansson, Ulla Litzén, Giulio Mazzalupi, Hari Shankar Singhania, Michael Treschow och Jacob Wallenberg; samt Punkt 11:Att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 3 275 000 kronor att fördelas enligt styrelsens beprövande. Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår följande: Punkt 12:Att en nomineringskommitté med 3-5 ledamöter, varav majoriteten bör representera huvudägarna och minst en ledamot de mindre ägarna, tillsätts. I anslutning till bolagsstämman kommer två stipendier att utdelas, "The John Munck Award" för avgörande insatser inom produktutveckling samt "The Peter Wallenberg Marketing and Sales Award" för utvecklandet av nyskapande marknadsförings- och försäljningsmetoder. Stockholm i mars 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar