Ökad vinst per aktie trots lägre efterfrågan

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 30 september 2001 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ökad vinst per aktie trots lägre efterfrågan · Ordervolymen var 1 procent lägre än under tredje kvartalet 2000. · Lägre efterfrågan i Nord- och Sydamerika samt i de flesta delar av Asien. · God orderingång i Europa och Mellanöstern. · Rörelseresultatet sjönk 4 procent till MSEK 1,627; vinst efter finansiella poster steg 3 procent till MSEK 1,287, vilket inkluderar positiva valutaeffekter på MSEK 125. · Vinsten per aktie steg 9 procent till SEK 4.06 (3.71). · Starkt kassaflöde på MSEK 1,403 (453). OBS: Samtliga siffror jämförs med tredje kvartalet 2000, om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt "." för att markera decimaler, samt kommatecken "," för att markera tusental. juli - sept. föränd. jan. - sept. föränd. 2001 2000 % 2001 2000 % Orderingång 12,885 11,743 +10 38,573 34,451 +12 Fakturering 13,041 11,795 +11 38,022 33,686 +13 Rörelseresultat 1,627 1,700 -4 4,782 4,569 +5 - i procent av 12.5 14.4 12.6 13.6 faktureringen Resultat eft. 1,287 1,245 +3 3,646 3,318 +10 finansiella poster - i procent av 9.9 10.6 9.6 9.8 faktureringen Vinst per aktie*, 4.06 3.71 +9 11.27 9.83 +15 SEK Eget 131 112 kapital/aktie, SEK Avkastning på sysselsatt kapital 14 14 (12 månaders värde) *) Antal aktier: 209.6 m. Marknadsutsikter på kort sikt Atlas Copco baserar sina kortsiktiga marknadsaktiviteter på den rådande efterfrågan, vilken är enligt följande: Fortfarande svag i Nordamerika och relativt bra i Europa, Mellanöstern och Afrika. I Sydamerika och Asien minskar efterfrågan nu från en tidigare god nivå. Åtgärdsprogram för att hantera en mer negativ framtidsutsikt har implementerats eller är färdiga för genomförande. Nio månader i sammandrag Atlas Copco-gruppen Orderingången för de första nio månaderna steg med 12%, till MSEK 38,573 (34,451). Detta motsvarar en volymtillväxt på 1% för jämförbara enheter. De positiva omräkningseffekterna från valutakursförändringar var 11 procentenheter. Faktureringen steg med 13% till MSEK 38,022 (33,686), vilket motsvarar en volymökning på 1%. Gruppens rörelseresultat steg 5% till MSEK 4,782 (4,569). Det ger en vinstmarginal på 12.6% (13.6). Vinst efter finansiella poster uppgick till MSEK 3,646 (3,318), en ökning med 10%, vilket motsvarar en marginal på 9.6% (9.8). Den totala effekten av valutaförändringar var cirka MSEK +425. Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar blev MSEK 3,881 (461). Utvecklingen under tredje kvartalet Atlas Copco-gruppen Marknadens utveckling Redan före den 11 september var efterfrågan generellt sett svag i Nordamerika. Terroristattackerna i New York och Washington dämpade efterfrågan ytterligare. Omedelbart märktes effekter på efterfrågan av utrustning, tillbehör samt korttidsuthyrning. Först och främst påverkades utrustning, såsom industriverktyg, professionella elverktyg och lätt entreprenadutrustning, vilka är relaterade till produktion och bygg- och anläggningsverksamhet. Aktiviteten inom bygg- och anläggningssektorn i USA, i synnerhet inom det kommersiella segmentet, var i genomsnitt lägre än under föregående år. Detta påverkade främst efterfrågan på hyresmaskiner. Efterfrågan från Sydamerikas gruvindustri var relativt bra, trots ett mindre gynnsamt marknadsklimat. Detta hjälpte till att kompensera för Brasiliens försvagade ekonomi, regionens största. I Europa förblev efterfrågan gynnsam. Flera Västeuropeiska marknader, inklusive Tyskland och Frankrike, visade en stark efterfrågan på investeringsrelaterad utrustning såsom stora industrikompressorer, avancerade monteringsverktyg och system, samt riggar för borrning ovan jord. Efterfrågan på standardkompressorer och verktyg, från såväl bygg- och anläggningssektorn samt från industrin, var däremot svagare än under det första halvåret. I Central- och Östeuropa fortsatte efterfrågan på utrustning, förbrukningsvaror och service att vara god. I Mellanöstern fortsatte efterfrågan också vara gynnsam. I Afrika varierade efterfrågan, den var stark från kunder inom tillverknings- och bygg- och anläggningsindustrin, medan gruvindustrin var något svagare än under tidigare kvartal. De senaste kvartalens ökade efterfrågan i Asien planade ut, främst på grund av en svagare ekonomisk utveckling i Sydostasien och en något lägre tillväxt i Kina. Orderingång och fakturering Orderingången blev MSEK 12,885 (11,743), en ökning med 10%. Ordervolymen blev dock 1% lägre, då ökningen i det närmaste är ett resultat av positiv valutaomräkning på cirka MSEK 1,200. Affärsområdet Kompressorteknik ökade sina volymer, medan de tre andra affärsområdena noterade lägre volymer jämfört med samma kvartal 2000. Den fakturerade försäljningen steg 11% till MSEK 13,041 (11,795), vilket motsvarar en oförändrad volym för jämförbara enheter. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet sjönk 4% till MSEK 1,627 (1,700), jämfört med samma kvartal föregående år. Detta motsvarar en marginal på 12.5% (14.4). Den lägre marginalen var ett resultat av lägre vinster inom det USA-baserade affärsområdet Rental Service, medan övriga affärsområden låg i linje med föregående år. Rörelseresultatet inkluderar de positiva effekterna av valutakursförändringar, vilka främst kommer av valutaomräkningseffekter till den svaga svenska kronan. Påverkan på kvartalet var cirka MSEK +150, medan effekterna på rörelsemarginalen endast var svagt positiv. Nettoräntekostnaderna var MSEK -318 (-454), och valutakursvinster/förluster på finansiella poster var negativ i kvartalet, MSEK -22 (-1). Ett starkt positivt kassaflöde under de föregående 12 månaderna och en lägre korttidsränta hade positiv effekt på räntenettot. Vinst efter finansiella poster ökade 3% till MSEK 1,287 (1,245), vilket motsvarar en marginal på 9.9% (10.6). Effekterna av valutaförändringarna var cirka MSEK +125. Nettovinsten uppgick till MSEK 851 (778) eller SEK 4.06 per aktie (3.71). Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna, fram till den 30 september 2001, var 14% (14), och avkastningen på eget kapital 13% (13). Gruppens sammanvägda genomsnittliga kapitalkostnad var cirka 7.5% (8), vilket motsvarar en kapitalkostnad före skatt på cirka 11.5%. Kassaflöde och investeringar Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till MSEK 1,692 (1,834), vilket motsvarar 13% (16) av Gruppens fakturering. Under kvartalet minskade rörelsekapitalet med MSEK 78 (109). Rörelsens totala kassaflöde före investeringar var MSEK 1,770 (1,943). Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar var MSEK 357 (1,469) för kvartalet. Den kraftiga minskningen avspeglas främst i ett minskat behov av investeringar till hyresflottan, på grund av minskade hyresintäkter. Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar var MSEK 1,403 (453). För ytterligare information: Media Annika Berglund Informationsdirektör Tel: +46 (0)8 743 8070 Mobil: +46 (0)70 322 8070 annika.berglund@atlascopco.com Analytiker Mattias Olsson Chef Investerarrelationer Tel: +46 (0)8 743 8291 Mobil: +46 (0)70 518 8291 mattias.olsson@atlascopco.com OH-presentationer från Atlas Copco För din skull finns en OH-presentation över Atlas Copco's tredje kvartalsrapport på Atlas Copcos hemsida. Välkommen till www.atlascopco- group.com > Investor Relations > Presentations Internetsida för Atlas Copco-gruppen Mer information finns på www.atlascopco-group.com Kvartalsrapport per den 31 december 2001 Den fjärde kvartalsrapporten publiceras den 14 februari 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00750/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00750/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar