Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 Resultatet under 3:e kvartalet ökade med 30 % *Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet ökade med 30 % till 133 Mkr (102) *Ackumulerat resultat för årets tre första kvartal blev 821 Mkr (852) *Resterande 40 % av aktierna i Divinycell Polimex förvärvades *Offentligt bud på utestående aktier i Martinsson Gruppen *Atles andel av SPP-medel uppgår till 249 Mkr Större händelser under 1999 Avyttringar * Hymo * V-Kran, konverterat till 12 % i Hemek * Innehavet i Håells * Del av innehavet i Mentor-Gruppen * Innehavet i Zeteco * Innehavet i Sabroe Refrigeration * Börsnotering av Digital Vision genomförd * Exitvinst vid samgående mellan Näckrosbuss och SL Buss * Lysekils Havsdelikatesser * Backupcentralen * Del av innehavet i Perlos Oy * Innehavet i Stjärn-TV Förvärv * 100 % av AKA Tempcold * 25 % av Media Technology * 24 % av Northern Technologies * 11 % i CellaVision * 16 % i Neoventa Medical * 100 % i Bierregaards * 5 % i BPA * 3 % i Nycomed Pharma * 4 % i Wilson Logistics Group * Resterande 40 % i Divinycell Polimex * Bud på Martinsson Gruppen * 68 % i IT-företaget Avitec * 34 % i Ekman & Co * Ytterligare 11 % i System 3R * 13 % i Neopharma * 5 % i Stenqvist Marknadsförutsättningar Atle har sedan starten verkat på private equity marknaden, dvs gått in som aktiv, tidsbegränsad ägare i onoterade bolag. Private equity är sedan länge en etablerad, lönsam verksamhet på välutvecklade kapitalmarknader. I Sverige är detta marknadssegment relativt nytt och starkt växande. Tillväxten drivs av att allt fler familjeföretag och storkoncerner med oprioriterade underverksamheter ser möjligheten att utnyttja private equity marknaden för att åstadkomma ägarförändringar kombinerat med en aktiv utveckling av berörda företag. Den goda tillväxten och lönsamheten har gjort att nya aktörer löpande etablerar sig. Atles konkurrenskraft bedöms dock vara mycket god och bygger på tidig etablering, bred och erfaren organisation av investment managers, välutvecklat nätverk och en uppskattad industriell profil. Tillströmningen av nya investeringsförslag varierar över tiden för de olika investeringsområdena men är totalt sett god. Exitmarknaden är stark, bl a till följd av att utländska industriella köpare i allt större utsträckning bevakar den svenska marknaden. Sammanfattningsvis bedöms marknadsförutsättningarna för Atle för den tid som kan överblickas som fortsatt goda. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 6.393 miljoner kronor (6.656). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige var 51 % (47). Koncernens resultat efter finansiella poster under tredje kvartalet blev 133 miljoner kronor (102), en ökning med 30 %. Det ackumulerade resultatet för årets tre första kvartal uppgick till 821 miljoner kronor (852). 1999 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1-3 Nettoomsättning 2.160 2.387 1.846 6.393 Resultat efter finansiella 213 475 133 821 poster Resultat före skatt 205 459 148 812 Resultat efter skatt 148 395 106 649 1998 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1-3 Kv 4 Helår Nettoomsättning 2.012 2.368 2.276 6.656 3.020 9.676 Resultat efter finansiella 516 234 102 852 101 953 poster Resultat före skatt 504 209 85 798 74 872 Resultat efter skatt 473 148 43 664 -6 658 Investeringar och exits Under årets nio första månader har koncernen investerat 568 miljoner kronor (1.668) i rörelsedrivande företag. Större förvärv under perioden utgörs av AKA Tempcold, Bierregaards samt andelar av Nycomed Pharma, BPA och Divinycell Polimex. Under perioden har 19 exits genomförts. Det sammanlagda försäljningsbeloppet uppgår till 1.039 miljoner kronor (878) med ett exitresultat på 597 miljoner kronor (564). De största exitvinsterna framkom vid försäljningarna av Zeteco, Backupcentralen, Stjärn-TV, Sabroe Refrigeration och Perlos. Vid utgången av september 1999 uppgick investeringarna i rörelsedrivande bolag till 4.548 miljoner kronor (4.377). Affärsområdenas verksamhet Atle Karolin Verkstadsindustri Orderingången har under perioden varit högre än motsvarande tid föregående år. Förhållandet väntas bestå även under resten av året. Affärsområdets rörelseresultat ligger i nivå med samma period förra året, rensat för Zeteco som sålts. Liksom tidigare år sker en gradvis förstärkning av det löpande resultatet under året. Av föregående års resultat föll ca 70 % på andra halvåret och 40 % på sista kvartalet. Bolag i affärsområdet som avviker positivt från föregående år är företagen inom komponent-gruppen; Nordwin, PMT och Trima. Därutöver uppvisar Alimak ett mycket gott resultat. Bolag som avviker negativt är Moving och Hägglunds Drives. Moving har gjort en kraftig förlust på ett större projekt i England som dock tekniskt fungerar väl och betraktas som ett viktigt referensprojekt. Dessutom har bolagets resultat påverkats av lägre volymer beroende på tidsförskjutning i beställningar av planerade projekt. Hägglunds Drives har påverkats negativt av att råvarupriserna nått bottennivåer, men har trots detta lyckats uppnå ett acceptabelt resultat. En förväntad förbättring av råvarupriserna kan nu märkas vilket successivt kommer att påverka resultatet positivt. Under perioden såldes innehavet i Zeteco, motsvarande 23,4 % av kapitalet, till Partek med en exitvinst på 178 miljoner kronor. Vidare såldes lyftbordstillverkaren Hymo. Skogskrans-tillverkaren V-Kran inapporterades i Hemek-koncernen, i vilken Atle därefter har en ägarandel på 12 %. Atle Tjänste & Handel För gruppens svenska handelsföretag har resultatet efter en svag inledning av året förbättrats, med en stark intjäning under september. Japanska Gadelius redovisar fortsatta resultatökningar trots en fortsatt svag konjunktur i Japan. Orions engelska verksamhet har omstrukturerats, vilket påverkat resultatet negativt. Resultatet i nybildade Busslink är otillfredsställande efter en svag inledning av året, bland annat påverkat av kostnader i samband med bussförarstrejken och kostnader för påbörjad sammanslagning. I januari förvärvades AKA Tempcold och i maj Bierregaards. Under tredje kvartalet gjorde Haglöfs ett kompletterande förvärv av det norska företaget Alfa som tillverkar friluftskängor. Efter perioden förvärvades 34 % av aktierna i handelshuset Ekman & Co, exportör av papper och pappersmassa. I resultatet ingår en exitvinst på 17 miljoner kronor från Näckrosbuss i samband med samgåendet med SL Buss. Atle Miljöteknik Affärsområdet domineras av Studsvik som har sin huvudmarknad inom kärnkraftens eftermarknad samt gruppen "Avfallslogistik" som består av Bala, Centralsug och Optibag. Studsvik Studsvik fortsatte att utvecklas väl under perioden trots att energipriserna och därmed kärnkraftverken har en pressad prisbild. Bolaget förvärvade under perioden 30 % av aktierna i det tyska teknikkonsultföretaget Wissenschaftliche Technische Ingenieurberatung GmbH (WTI). Byggnationen av en behandlingsanläggning för cancertumörer vid reaktorn i Studsvik pågår och beräknas tas i drift under år 2000. Tillstånd erhölls under perioden för att bygga ut och modernisera anläggningen för smältning av lågaktivt skrot. Byggnationen påbörjades under sommaren och ökar anläggningens behandlingskapacitet från nuvarande 900 ton/år till 2.500 ton/år. Studsvik ingick under perioden en principöverenskommelse om att starta ett joint venture i UK med det engelska bolaget Babcock International Group plc. Bolaget skall bedriva verksamhet inom service- och avfallshanteringsområdet. Ytterligare förvärv och samarbetsmöjligheter diskuteras för att expandera verksamheten. Investeringen i USA I juli påbörjades den kommersiella driften i Studsviks nyuppförda anläggning i Erwin, Tennessee i USA för omhändertagande av lågaktivt avfall i form av jonbytarmassor, ett slags vattenfilter. Orderingången är god och prisbilden enligt förväntningarna. Projektet, som försenats något på grund av en begränsad ombyggnad för att höja anläggningens kapacitet, har löpt väl. Beslutet att genomföra ombyggnaden före den kommersiella starten baserades på att den var avsevärt enklare att genomföra innan radioaktivt material förts in i anläggningen. Ombyggnationen har lett till ökad kapacitet i anläggningen samtidigt som volymreduktionen är bättre än förväntad. Anläggningen har efter ombyggnationen kapacitet att reducera volymen på jonbytarmassor med drygt 95 %, och intrimmas nu i höst för att successivt nå planerad kapacitet. Studsviks anläggning har kapacitet att volymreducera mer än hälften av kärnkraftverkens jonbytarmassor i USA. Börsnotering Ägarna Atle och Euroventures har för avsikt att ansöka om notering av Studsvik på Stockholms fondbörs O-lista under nästa år. Övriga bolag Centralsugs resultat förbättrades väsentligt till följd av högre volym och marginaler med en bra orderingång. Optibag har efter sommaren erhållit en viktig order om ca 22 miljoner kronor och ytterligare flera större order förhandlas. Bolaget kompletterar väl Centralsugs och Balas verksamheter. Atle Informationsteknologi Det helägda kabel-TV bolaget Sweden On Line utvecklas fortsatt väl. Genom den nyligen publicerade internationella försäljningen av kabel-TV bolaget Stjärn- TV, där Atle var en mindre delägare, exponerades stora värden i kabel-TV branschen. Ett betydande övervärde torde även föreligga i Sweden On Line. Övriga bolag i affärsområdet utvecklas i nivå med tidigare år, med undantag av Martinsson Gruppen och Dafix Data. Baserat på en bedömning att det fortsatta omstruktureringsarbete som är nödvändigt inom Martinsson Gruppen bäst kan utföras utanför börsen lades under perioden ett offentligt bud på utestående aktier. Efter periodens slut har budet höjts och därefter rekommenderats av styrelsen och accepterats av de större ägarna. I samband med börsnoteringen av PC Lan efter försäljningen av Manora till Merkantildata har Atle tecknat aktier motsvarande 3,4 % av kapitalet. Under perioden har samgåendet mellan SPCS och norska PC Systemer, med det nya namnet SPCS-Gruppen, genomförts. Atles ägarandel i det nya företaget är drygt 9 % av röster och kapital. I april genomfördes också börsintroduktionen av Digital Vision. Atles exitvinst blev 50 miljoner kronor. I samarbete med Atle Företagskapital har Backupcentralen sålts med en sammanlagd exitvinst om cirka 140 miljoner kronor. Under perioden har 68 % av telekomutrustningsföretaget Avitech förvärvats. Vidare har 24 % av Northern Technologies förvärvats, senare via en nyemission utökat till 34 %, samt ytterligare 10 % i Sourcecom. Atle Mergers & Acquisitions Resultatet under perioden var mycket bra. Försäljningstillväxten är fortsatt god i majoriteten av affärsområdets bolag. Företag vars rörelseresultat har utvecklats väsentligt över förväntan är Nordisk Renting och Divinycell Polimex. Däremot har Bulten och HL Display hittills haft en sämre resultatutveckling jämfört med motsvarande period 1998. Bulten förväntas dock nå ett helårsresultat i nivå med föregående år. En fortsatt positiv utveckling av affärsområdets resultatandelar förutses för resterande del av året. Under perioden har fem förvärv genomförts. Härav har 35 miljoner kronor investerats i det konsortium som köpt ut BPA från börsen (motsvarande 5,2 % för Atles del), 32 miljoner kronor i läkemedelsbolaget Nycomed Pharma (3,2 %) och 13 miljoner kronor i logistikbolaget Wilson Logistics Group (4,3 %). Under perioden genomfördes förvärvet av de utestående 40 procenten i tillväxtföretaget Divinycell Polimex. Divinycell Polimex, som efter förvärvet har ett koncernmässigt värde på 250 miljoner kronor, förväntas under 1999 växa med 20 %, omsätta 560 miljoner kronor och generera ett resultat före skatt om minst 75 miljoner kronor. Efter periodens slut har 8 miljoner kronor investerats i kemikalietillverkaren Nopco Paper Technology (ägarandel under 5 %). Under perioden har fyra bolag sålts. Tidigare helägda Lysekils Havsdelikatesser har sålts till isländska Bakkavör med en exitvinst om knappt 20 miljoner kronor. Därmed skapas en stark tvåa på den svenska marknaden för sill- och havsdelikatesser, med goda tillväxtmöjligheter i Norden och övriga Europa. Danska Sabroe Refrigeration har sålts till amerikanska York och bildar världens största företag inom industriella kylsystem. Atles ägarandel gav en exitvinst på 58 miljoner kronor. En delförsäljning av affärsområdets innehav i Perlos OY har genomförts med en exitvinst om 59 miljoner kronor. Därutöver har Atles innehav i Stjärn-TV sålts med en exitvinst om 92 miljoner kronor på en initial investering om 11 miljoner kronor. Atle Företagskapital Affärsområdet har under perioden presterat sitt bästa resultat någonsin. Flödet av investeringsförslag är stort. Affärsområdets företag utvecklas i stort planenligt. Under perioden har 16 % förvärvats i Neoventa Medical (förlossningsövervakning), 11 % i CellaVision (automatiserad mikroskopering) och 25 % i Media Technology (IT-stöd till utbildningsverksamhet). Efter periodens slut har ägarandelen i System 3R ökats till 34 %. Innehavet i Håells och del av innehavet i Mentor-Gruppen har sålts med god vinst. I samarbete med Atle IT har Backupcentralen sålts (sammanlagd vinst 140 miljoner kronor). Finansiell ställning mm Koncernens likvida medel (exklusive outnyttjade checkräkningskrediter) uppgick vid slutet av september till 811 miljoner kronor (566). Nettot av moderbolagets likvida medel, kortfristiga placeringar och utnyttjad checkräkningskredit uppgick vid slutet av september till 283 miljoner kronor (-12). Koncernens soliditet var 56 % (51) och moderbolagets soliditet 85 % (84). Vid utgången av september uppgick det bokförda egna kapitalet till 87,16 kronor/aktie (79,88). Den helt dominerande delen av Atles tillgångar utgörs av onoterade aktier. Deras bokförda värden kan skilja sig avsevärt från marknadsvärdena, vilka framkommer först vid exits. Av detta skäl bedöms substansvärdet vara väsentligt mycket högre än det egna kapitalet. SPP har till Atlekoncernens dotter- och intressebolag allokerat totalt 376 miljoner kronor för kommande betalningar av pensionspremier inom SPP-systemet. Atles andel av de allokerade SPP-medlen, motsvarande ägarandel i respektive bolag, uppgår till 249 miljoner kronor. Som en följd av Atle AB:s skattemässiga status äger Atle AB direkt huvuddelen av samtliga aktier i rörelsedrivande bolag under det att verksamheten redovisas inom affärsområdena. Detta medför att moderbolagets resultaträkning innehåller exitresultat. Antal aktieägare Antalet aktieägare uppgick vid slutet av perioden till 14.274. Vid utgången av 1998 var antalet 13.121 och vid utgången av 1997 10.313. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00310/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00310/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar