SL Buss och Näckrosbuss går samman: ägare är bl a Atle, KF Invest och SL

SL Buss och Näckrosbuss går samman och bildar svenskägt marknadsledande bussbolag med tillväxtambitioner @ Atle, KF Invest, Storstockholms Lokaltrafik samt Länstrafiken Sörmland och Länstrafiken Örebro har kommit överens om att sammanföra SL Buss och Näckrosbuss i en ny koncern. Det nya bolaget blir privat och kommer att drivas på rent kommersiella villkor. @ Årsomsättningen för de båda bolagen sammantaget uppgick 1997 till 2,l miljarder kronor och antalet anställda till cirka 5.500 personer. Företagen opererar 2.000 bussar med en marknadsandel i Sverige om drygt 20 procent. @ Den överenskomna affären beräknas vara genomförd i januari 1999. Det nya bolaget kommer att få nytt namn, externt rekryterad VD, ny styrelse och ett gemensamt huvudkontor i nya lokaler i Stockholm. @ Parternas avsikt är att utveckla ett bolag som kan börsintroduceras inom några år. Den nya koncernen, som kommer att namnges senare, har verksamhet med tyngdpunkt i Stockholm och mellersta Sverige. Företaget kommer att arbeta för en expansion i första hand på den svenska marknaden, via organisk tillväxt, företagsförvärv och utveckling av nya tjänster och produkter. Ägare i den nya koncernen blir; Storstockholms Lokaltrafik, 40 %, Atle, 25 %, KF Invest, 25 %, Länstrafiken Sörmland, 5 % samt Länstrafiken Örebro, 5 %. Avsikten är att inom några år börsnotera företaget. Bakgrunden till affären är den avreglering och strukturomvandling inom bussbranschen som sker i Europa. Redan i dag utgör stordriftsfördelar, kompetensutveckling och metodutveckling en förutsättning för att kunna möta konkurrensen från de nya konstellationer av internationella bussföretag som skapas. Marknad i förvandling Den svenska bussmarknaden domineras i dag av två utlandsägda bolag. Störst är tidigare SJ-ägda Swebus som numera ägs av det brittiska börsnoterade företaget Stagecoach. Swebus har en marknadsandel om cirka 30 procent. Näst störst på den svenska marknaden är Linjebuss. Företaget köptes för en tid sedan ut från den svenska börsen av det franska transportföretaget CGEA. Linjebuss har en marknadsandel nära 20 procent. SL Buss och Näckrosbuss är i dag tredje respektive fjärde största aktör på den svenska marknaden. Genom att bolagen går samman bildas Sveriges näst största bussbolag med en beräknad marknadsandel om drygt 20 procent. Samgåendet mellan Näckrosbuss och SL Buss ger avsevärda samordningsfördelar och kostnadsbesparingar inom bland annat inköp, administration och ett effektivare utnyttjande av bussparken. Ägarnas ambition med det nya bussbolaget är att även fortsatt ta aktiv del i den omstrukturering som pågår på kollektivtrafikmarknaderna i såväl Sverige som i övriga norra Europa. För den enskilde bussföraren innebär inte sammanslagningen några omedelbara förändringar. Bussförarnas villkor följer av de uppdrag respektive bussföretag har. Det nya företagets samlade styrka ökar däremot möjligheterna till utökad utbildning/ utveckling av förare och övrig personal, kvalitetshöjande arbete, miljösatsningar och arbete med säkerhet. Affären kommer att slutförhandlas under december med avsikt att slutgiltiga avtal ska vara undertecknade i januari 1999. Affären är villkorad av godkännande från berörd konkurrensmyndighet, due diligence samt beslut i respektive styrelse. Stig Karlsson, VD Atle Tjänste & Handel: "I samband med att Atle trädde in som ägare i Näckrosbuss lade vi fast en strategi för att möta den strukturförändring som pågår inom branschen. Förändringsarbetet har skett i två steg, där vi först under ett antal år genomfört ett genomgripande effektivitetsarbete och nu i ett andra steg genomför en strukturaffär som skapar en stark aktör på den svenska marknaden." Kjell Nilsson, VD Storstockholms Lokaltrafik: "Genom bolagisering och konkurrensutsättning har SL under 90-talet kunnat pressa kostnaderna utan att den kvalitet vi erbjuder kunderna blivit sämre. Ett starkt tredje block, som det nya bolaget blir, säkerställer fortsatt verklig konkurrens på busstrafikmarknaden. Inom det nya bolaget får SL Buss en förbättrad marknadsposition och långsiktiga möjligheter att utvecklas. Det innebär bland annat att arbetstillfällen för personalen tryggas. Affären innebär även att resurser för fortsatt kvalitetsutveckling av SL-trafiken frigörs, vilket kommer såväl våra kunder som samhället till del." Tore Larsson, VD Länstrafiken Sörmland och Länstrafiken Örebro: "Länstrafiken Örebro genomförde redan 1989 ett första steg för att möta den kommande konkurrensen. Detta genom att skapa T-Buss AB som senare blev en del av Näckrosbuss. Näckrosbuss har under senare år blivit ett väl fungerande konkurrenskraftigt bolag som dock visat sig vara för litet för att långsiktigt klara en internationell konkurrens. Den nu presenterade lösningen innebär att ett tredje alternativ skapas som långsiktigt garanterar att marknaden kommer att fungera." Jan Ohlsson, VD KF Invest: "Kollektivtrafikmarknaden i Europa genomgår stora, strukturella förändringar. Detta öppnar för nya affärsmöjligheter som vi, som aktiv och konstruktiv ägare avser att delta i. Med SL Buss och Näckrosbuss som bas ges förutsättningar för en stark aktör på den Nordeuropeiska kollektivtrafikmarknaden." Stockholm den 2 december 1998 Atle AB (publ), KF Invest AB, AB Storstockholms Lokaltrafik, Länstrafiken Sörmland AB, Länstrafiken Örebro AB För ytterligare information: Presskonferens hålls i dag klockan 15.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, konferensavdelningen, sektion D i lokal Paris. För kontakt inför presskonferensen; vänligen ring Johan Hähnel, informationschef Atle, tel 070-638 26 04, Eva Rådmark Herrder, informationschef Storstockholms Lokaltrafik, tel 070-786 15 35, Maria Törn, informationsansvarig Länstrafiken Sörmland och Länstrafiken Örebro, tel 070-671 96 61, Håkan Söderbäck, KF Invest, tel 070-515 03 34 . Atle AB Atle är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar små och medelstora företag vilka oftast är onoterade. Atles kärnkompetens är affärsutveckling, vilket innefattar förmåga att finna intressanta företag, skapa förvärvssituationer och genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande utveckla och efter en tid hitta nya lämpliga hemvister för ägda företag. Normalt görs förvärv i någon form av avgörande utvecklingsfas i samband med att företaget önskar expandera, en strukturaffär vore optimal för dess fortsatta utveckling eller dylikt. Genom att de förvärvade bolagen oftast inte är börsnoterade och koncernen alltid deltar aktivt i deras utveckling skiljer sig Atle från traditionella investmentbolag. I samband med att Atle träder in som ägare planeras för när Atles arbete ska vara slutfört och koncernen ska sälja sitt innehav i företaget. Detta sker normalt inom tre till sju års tid. Atle, som börsintroducerades 1993, omsätter i dag cirka 9 miljarder kronor och har drygt 8000 anställda. Sedan börsintroduktionen har antalet aktieägare stigit till över 12.000. Verksamheten drivs i de sex affärsområdena Atle Karolin Verkstadsindustri, Atle Tjänste & Handel, Atle Miljöteknik, Atle Informationsteknologi, Atle Mergers & Acquisitions och Atle Development. Atle Tjänste & Handel Atle Tjänste & Handel är ett affärsområde för Atles investeringar i tjänste- och handelsföretag. Affärsområdet eftersträvar investeringar i företag med goda tillväxtmöjligheter eller struktureringspotential. Affärsidén ska i varje bolag baseras på ett unikt koncept eller en betydande marknadsandel. Atle äger 55,3 procent i Näckrosbuss. AB Storstockholms Lokaltrafik AB Storstockholms Lokaltrafik, SL ägs av Stockholms läns landsting. SL planerar, upphandlar och marknadsför all lokaltrafik till lands inom länet. Över 600.000 människor gör en vanlig vardag mer än 2 miljoner resor med SL. Det innebär att över hälften av Sveriges lokaltrafik finns inom Stockholms län. Resandet med SL har ökat sedan 1993. Under 90-talet har en omstrukturering av SL skett som i första hand inneburit att all buss och spårtrafik upphandlas i konkurrens. Av busstrafiken återstår innerstadstrafiken att upphandla. 37 procent av den konkurrensutsatta busstrafiken, tågtrafiken på Roslagsbanan samt pendeltågstrafiken utförs för närvarande av externa entreprenörer: Linjebuss, Swebuss respektive SJ. SL har sju dotterbolag; SL Bansystem AB, SL Fastigheter AB, SL Buss AB, SL Tunnelbanan AB, SL Flygbussarna AB, SL Specialbuss AB samt SL Finans AB. SLs omsättning är närmare 6 miljarder kronor. Antalet anställda är drygt 6.000 personer. Länstrafiken Sörmland AB och Länstrafiken Örebro AB Länstrafiken Örebro AB (LT-Ö) och Länstrafiken Sörmland AB (LT-S) ägs av länens kommuner och landstingen. Huvudkontor finns i Örebro och länskontor i Nyköping. Länstrafiken planerar och upphandlar den linjelagda kollektivtrafiken inom Örebro och Sörmlands län. All trafik utförs sedan av entreprenörer. Länstrafiken Örebro hjälper även länets kommuner och landsting med den anropsstyrda, samhällsbetalda trafiken - färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar, via dotterbolaget Transams beställningscentral. I Örebro län har Länstrafiken ansvaret för lufttrafik och driver verksamheten vid Örebro-Bofors flygplats genom dotterbolaget Örebro läns Flygplats. Verksamheten omfattar linjetrafik, charterflyg och fraktflyg. Omsättningen i Länstrafiken Örebro är 350 miljoner kronor och omsättningen i Länstrafiken Sörmland 250 miljoner kronor. Antal anställda är sammanlagt 28 personer. KF Invest AB KF Invest är KF-koncernens investmentbolag med uppgift att skapa värdetillväxt genom aktiv kapitalförvaltning av tillgångar utanför KFs kärnverksamhet. Det övergripande målet för KF Invest är en tillväxt i tillgångsportföljen om minst 15 procent per år. Grunden i KF Invests strategi är att bygga upp en portfölj av aktier i intressebolag med goda utsikter till framtida värdetillväxt. Merparten av dessa ska på sikt vara börsnoterade för att uppnå dels daglig värdering, dels hög likviditet i tillgångarna. Marknadsvärdet på KF Invests tillgångsportfölj uppgår till cirka 4 miljarder kronor. Näckrosbuss AB Näckrosbuss utför kollektiva busstransporter och annan verksamhet knuten till busstrafik. Företaget, med huvudkontor i Nyköping. Bedriver verksamhet med cirka 800 bussar, främst i Södermanlands, Örebro samt Östergötlands län. Näckrosbuss har också avtal om beställningstrafik i Stockholm. Atle äger i dag 55,3 procent av aktierna i Näckrosbuss, Länstrafiken Sörmland och Länstrafiken Örebro 18,9 procent vardera och Linköpings och Norrköpings kommuner 3,4 procent vardera. Företaget omsatte 1997 691 miljoner kronor, gjorde ett resultat om 15 miljoner kronor och hade 1.800 anställda. SL Buss AB SL Buss AB är ett av Storstockholms Lokaltrafik helägt dotterbolag. SL Buss har via upphandling ansvaret för att köra 63 procent av den konkurrensupphandlade busstrafiken i Stockholms län. Övriga entreprenörer på bussidan är Swebus och Linjebuss. SL Buss kör även den busstrafik i Stockholms innerstad som ännu inte är upphandlad. SL Buss utför sina trafikuppgifter med cirka 1.200 bussar. SL Buss omsatte under 1997 cirka 1.400 miljoner kronor, hade ett resultat om 56 miljoner kronor och knappt 3.600 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar