SL säljer Flygbussarna

SL säljer Flygbussarna - Ledningen, Atle och Nordico Invest tar över Flygbussarna köps av bolagets ledning tillsammans med Nordico Invest och Atle. Det blev klart sedan styrelsen för Storstockholms Lokaltrafik (SL) idag godkände en överenskommelse om att sälja ut det landstingsägda bolaget. Som privat bolag kommer Flygbussarna att expandera verksamheten utanför Stockholms län. Affären innebär att ledningen för Flygbussarna tillsammans med Nordico Invest och Atle via ett gemensamägt bolag förvärvar 80 % av ägandet i SL Flygbussarna AB från SL. Ledningen kommer att äga 12% i Flygbussarna och Nordico Invest och Atle vardera 34%. Dagens överenskommelse innebär att de huvudsakliga villkoren för affären är färdiga. Parterna skall nu förhandla fram slutgiltiga villkor med sikte på en ägarförändring från och med den 1/3 2000. - Vi i företagsledningen har en stark tilltro till den framtida utvecklingen av Flygbussarna. Med denna ägarförändring kommer vi att expandera våra flygrelaterade verksamheter i Sverige och också etablera oss internationellt, säger Kjell Bergkvist, VD och delägare. - Alla bedömare tror på en fortsatt tillväxt av flygmarknaden. Därmed ökar behovet av transporter till och från flygplatserna. Som privat bolag får vi nu möjlighet att expandera på marknader utanför Stockholms län, vilket tidigare begränsats av kommunallagen. Bytet av ägare i SL Flygbussarna AB påverkar inte de anställdas anställningsförhållanden. - Precis samma anställningsförhållanden kommer att gälla efter övertagandet som före, understryker Kjell Bergkvist. Sedan räknar vi med att vår vidgade verksamhet kommer att ge personalen fler utvecklingsmöjligheter och ett starkare företag, vilket ökar tryggheten också för våra anställda i Stockholm. För SL innebär försäljningen att koncernen renodlar sin roll som huvudman för kollektivtrafiken i Stockholms län. I och med denna försäljning har SL sålt alla sina dotterbolag som bedriver buss- eller spårtrafik. - Vi har systematiskt arbetat med strategin att renodla SL:s roll som upphandlare av kollektivtrafik, säger Kjell Nilsson, SL:s VD. Vi är övertygade att vi genom detta kan ge Flygbussarna ännu bättre förutsättningar att utveckla sin affärsidé och kunna expandera på nya marknader. - Flygbussarna är ju redan idag ett framgångsrikt företag med erkänd marknadsorientering, god resultatnivå och utvecklad innovationsförmåga. - Flygbussarna har framtiden för sig, säger Jan Ohlsson, VD i Nordico Invest. Konkurrensen i Stockholmsregionen har visserligen ökat i och med tågets tillkomst, men det finns ändå ett utrymme för Flygbussarnas utbud som ger resenärerna mycket god valuta för pengarna och flera valmöjligheter. - Den stora potentialen finns dock i att utveckla trafik utanför Stockholms län. Ledningen har visat att den på ett mycket marknadsorienterat sätt kan erbjuda konkurrenskraftiga alternativ. Som nya ägare skall vi bidra till en vidareutveckling av nya produkter och tjänster med Flygbussarna som bas. - Förvärvet av Flygbussarna ligger helt i linje med Atles strategi att utöka sin satsning på företag inom tjänstesektorn, framhåller Stig Karlsson, VD i Atle Tjänste & Handel. Det är ett intressant företag som passar väl in i Atles investeringsfilosofi, dvs vi letar efter branschkunniga företagsledningar som utvecklar unika koncept. - Flygbussarnas ledning har visat stor förmåga att bedriva lönsam verksamhet på en i övrigt reglerad marknad. Potentialen är intressant med den ständigt växande strömmen av passagerare och möjligheterna att bredda verksamheten. Atle har sedan 1996 varit starkt engagerad i bussbranschen och äger, tillsammans med bland annat Nordico Invest och SL, 25 % i Busslink - Sveriges näst störste bussoperatör. Busslink bildades genom en sammanslagning av SL-Buss och Näckrosbuss. Ytterligare upplysningar lämnas av: Flygbussarna: Kjell Bergkvist, VD, tel 08-686 37 80 eller 070-786 37 80, eller av Raymond Hellmark, Marknadschef, tel 08-686 37 70 eller 070-786 37 70. SL: Eva Herrder, Informationschef, tel 08-686 15 35 eller 070-786 15 35 Nordico Invest: Jan Ohlsson, VD, tel 08-440 38 10. Atle Tjänste & Handel: Stig Karlsson, VD, 08-506 101 40 Bifogas: Fakta Flygbussarna, Atle och Nordico Invest Fakta Flygbussarna Flygbussarna har egen verksamhet på tre flygplatser i Stockholmsområdet. Dessutom bedriver företaget verksamheter vid ytterligare sex flygplatser i landet på franchiseliknande basis. Verksamheten domineras idag av trafiken mellan Arlanda flygplats och Stockholm City. Här kommer Flygbussarna att satsa på fortsatt hög turtäthet och service. Biljettpriserna är hälften av tågets, vilket ger goda möjligheter att fortsatt vara marknadsledande. Förutom linjen Stockholm-Arlanda trafikerar Flygbussarna ett antal övriga linjer med expanderande antal passagerare. Under 1998 transporterade Flygbussarna 4,2 miljoner passagerare (3,7). Omsättningen uppgick då till 197 miljoner kronor (182) med ett resultat efter finansnetto om 13,4 miljoner kronor (7,5). År 1999 har varit fortsatt framgångsrikt med en omsättning på 200 Mkr och ett resultat om 25 Mkr. Genom tillkomsten av tåget kommer årets siffror planenligt att minska men bedöms fortfarande vara goda. Fakta Nordico Invest Nordico Invest är en nybildad investeringsfond med ett förvaltat kapital på ca 2,5 miljarder kronor. 1,5 miljarder är investerat i 15 innehav som förvärvats från KF Invest AB. Dessutom har Nordico Invest ett åtagande från sina investorer om ytterligare ca 1 miljard kronor för nya investeringar. Bland fondens innehav finns såväl noterade bolag som BT Industries, TurnIT och IMG som onoterade i form av Elmo-Calf, Acando och Busslink. Nordico Invests investeorer är KF, Banc of America Equity Partners samt en rad svenska institutioner: Fjärde AP-fonden, FöreningsSparbanken, Sirius International, LRF, SLR samt KP Pension & Försäkring. Fakta Atle Atle arbetar med private equity investeringar. Det innebär att företaget investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling. Efter några år av arbete skall Atle, genom en börsnotering eller samgåenden, finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. Affärstakten är hög; tjugotalet bolag förvärvas per år. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 953 miljoner kronor 1998. Atle, som är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista, har cirka 15.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar