Studsvik köper del i tyskt konsultföretag

Studsvik köper 30 procent av det tyska konsultföretaget WTI Som ytterligare ett steg i satsningen på den tyska kärnkraftsmarknaden förvärvar Studsviks 30 procent av den tyska teknikkonsulten Wissenchaftlich Technische Ingenieurberatung GmbH (WTI). Företaget ägs till 48 procent av Tysklands motsvarighet till Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Gesellschaft für Nuklear Service mbH (GNS). Resterande delen ägs av grundaren och VD dr. Heinz Geiser samt ett lokalt investmentbolag (Jüliche Kapitalgesellchaft, JKBG). WTI omsatte 1998 11,5 miljoner DEM. WTI är ett konsultföretag inriktat på kärnkraftssektorn som arbetar inom följande verksamhetsområden: * Säkerhetsanalys och -beräkningar * Avfallsfrågor samt drifts- och avvecklingsstudier * Datorstödd konstruktionsanalys, struktur mekanik, termodynamik, strålskydds- och kriticitetsberäkningar * Anläggningskonstruktion och "turn key" planering/lösningar (främst avseende lagring av låg-, medel- och högaktivt avfall) "Genom att få tillgång till WTI:s stora erfarenhet kan vi ytterligare öka våra marknadsandelar på den tyska och internationella marknaden" konstaterar Carstens Olsson Studsviks VD och koncernchef. "Genom förra årets förvärv av det tyska serviceföretaget SINA fick vi ett starkt fotfäste på den tyska marknaden. En position som vi ytterligare kan befästa genom det trettioprocentiga förvärvet av WTI, samtidigt som vi får ett samägt bolag med en av den tyska marknadens viktigaste aktörer, GNS" säger Carsten Olsson. "Vi räknar med åtskilliga synergier i förvärvet genom möjligheten till samarbete med SINA, andra delar av affärsområdet Industrial Services samt med affärsområdet Waste & Decommissioning. Dessutom får vi möjlighet att utnyttja det stora tyska kunnandet på andra marknader där vi är verksamma och planerar verksamhet" avslutar Carsten Olsson. Stockholm den 31 maj 1999 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Carsten Olsson, koncernchef och VD Studsvik AB, 0155-22 10 20/ 070-325 10 20, Dr. Heinz Geiser, VD WTI. +49-2461 933 101 eller Thomas Backteman, Informationschef Studsvik AB, 0155-22 10 66 eller 070-559 10 66 ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 2(2) BILAGA Atle AB Atle är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar små och medelstora företag vilka oftast är onoterade. Atles kärnkompetens är affärsutveckling, vilket innefattar förmåga att finna intressanta företag, skapa förvärvssituationer och genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande utveckla och efter en tid hitta nya lämpliga hemvister för ägda företag. Normalt görs förvärv i någon form av avgörande utvecklingsfas i samband med att företaget önskar expandera, en strukturaffär vore optimal för dess fortsatta utveckling eller dylikt. Genom att de förvärvade bolagen oftast inte är börsnoterade och koncernen alltid deltar aktivt i deras utveckling skiljer sig Atle från traditionella investmentbolag. I samband med att Atle träder in som ägare planeras för när Atles arbete ska vara slutfört och koncernen ska sälja sitt innehav i företaget. Detta sker normalt inom tre till sju års tid. Atle, som börsintroducerades 1993, omsätter i dag drygt 9 miljarder kronor och har över 7.500 anställda. Sedan börsintroduktionen har antalet aktieägare stigit till mer än 15.000. Verksamheten drivs i de sex affärsområdena Atle Karolin Verkstadsindustri, Atle Tjänste & Handel, Atle Miljöteknik, Atle Informationsteknologi, Atle Mergers & Acquisitions och Atle Företagskapital. Atle Miljöteknik Atle Miljöteknik investerar i företag med unik teknik för hantering, omhändertagande och återvinning av avfall samt kärnkraftens eftermarknad. Affärsområdet, som eftersträvar majoritetsägande, omsatte 1998 1.000 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00250/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar