Delårsrapport 3 Januari - september, 2001

Delårsrapport 3 Januari - september, 2001 Stark tillväxt trots svag annonskonjunktur Delårsperioden -Nettoomsättningen ökade med 81 procent till 89 708 (49 546) TSEK -Bruttoresultatet, EBITA, ökade till 5 149 (133) TSEK -Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till -9 144 (-1 599) TSEK -Kärnverksamhetens bruttoresultat, EBITA, ökade till 11 882 (3 353) TSEK Tredje kvartalet -Fortsatt stark annonsförsäljning -Nettoomsättningen ökade med 81 procent till 27 128 (14 995) TSEK -Bruttoresultatet, EBITA, förbättrades till -589 TSEK (-1 000) TSEK -Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till -5 447 (-1 660) TSEK Efter perioden ATMG genomför besparingsprogram med målsättningen att spara 10 MSEK per år. Åtgärder har inletts för att minska kostnaderna utanför kärnverksamheten, samt för att utnyttja synergier mellan den norska och svenska verksamheten. Programmet innebär nedskärningar inom dotterbolaget Netbook och en samordning av ATMG:s produktionsresurser i Sverige och Norge. Jämförelsetalen för de första nio månaderna 2000, baseras på pro forma- redovisning och inkluderar alla förvärv i koncernen även före förvärvstillfället. KONCERNENS UTVECKLING ATMG visar en stark tillväxttakt och fortsätter att utveckla positionen som nordens ledande leverantör av besöksmedier. Den positiva utvecklingen förklaras av en stor efterfrågan på InfoStationtm och att efterfrågan på annonsutrymme i ATMG:s medier är fortsatt hög. Marginalerna pressas dock av ett negativt resultat för dotterbolaget Netbook. De första nio månaderna har även präglats av förändringar i organisationen, investeringar i online-verksamhet och arbetet med att positionera ATMG som en fullserviceleverantör av medier till besöksnäringen. ATMG:s strategi att lösa ett större kundbehov genom att kombinera besökskartor, besöksguider och Internetstationer följer en positiv trend. Med en etablerad medieportfölj, byggd kring Besökskartan®, fördjupas nu samarbetet med flera destinationer, vilket bland annat innebär leverans av Internetstationer på flera platser. ATMG har sedan länge sin starkaste ställning inom området tryckta besökskartor. Under årets första nio månader har dock koncernens intäktsstruktur förändrats. Idag utgör den interaktiva verksamheten som omfattar InfoStationtm och Besökskartan® Internet ca 40 procent av nettoomsättningen. Det besparingsprogram som inletts under oktober kommer att innebära organisatoriska förändringar under kvartal 4 och förväntas ge de första ekonomiska effekterna under kvartal 1, 2002. Kommentar till den ekonomiska utvecklingen Nettoomsättningen för perioden uppgick 89 708 (49 546) TSEK, vilket är en ökning med 81 procent. Koncernens totala intäkter inklusive aktiverat arbete ökade med 73 procent till 100 849 (58 340) TSEK. ATMG:s bruttoresultat, EBITA, uppgick till 5 149 (133) TSEK för de nio första månaderna 2001. Bruttomarginalen, EBITA, var 4,6 procent under årets nio första månader. Alla jämförelseposter för föregående år är pro forma. Koncernens resultaträkning i sammandrag (pro forma 2000) Belopp i TSEK 2001 2000 2001 2000 juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån Nettoomsättning, exkl. 27 128 14 995 89 708 49 546 aktiverat arbete Bruttoresultat, EBITA -589 -1 000 5 149 133 Resultat efter -5 447 -1 660 - 9 144 -1 599 finansnetto Resultat efter skatt -5 481 -2 082 -9 367 -3 165 Antal tusen aktier 58 087 55 685 58 087 55 685 Resultat efter skatt per -0,09 -0,04 -0,16 -0,06 aktie Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -9 144 (-1 599) TSEK. ATMG:s verksamhet påverkas av säsongsvariationer. Det tredje kvartalet är årets svagaste, med en försäljningsperiod som är ca 40 procent kortare än för övriga kvartal. Flera större produktioner ligger vidare inplanerade under kvartal 1 och 4, vilket innebär att kvartal 2 och 3 ger lägre marginaler. Marknaden för InfoStationtm har under slutet av kvartalet varit något avvaktande i väntan på förslag om egenfinansiering från ATMG. I koncernens resultat ingår ett negativt resultat efter finansnetto för dotterbolaget Netbook om -5 780 TSEK. Netbooks bokningsvolymer har inte ökat i den takt som krävs för att på kort sikt nå ett positivt kassaflöde. Beslut har därför fattats om att genomföra ett åtgärdsprogram med personalneddragningar och kostnadsfokus. I samband med att klimatet på de finansiella marknaderna har försämrats, förväntas det ta längre tid än planerat att finna en ny ägarstruktur för Netbook. De totala avskrivningarna uppgick till 14 504 TSEK, varav avskrivningar av koncerngoodwill uppgick till 9 244 TSEK. Den interna försäljningen var 2 060 TSEK. ATMG:s totala rörelsekostnader var under perioden 95 700 (58 207) TSEK, varav i moderbolaget 4 645 TSEK. Nästa informationstillfälle Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001, kommer att publiceras den 28 februari 2002. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av ATMG:s revisorer. Göteborg, 25 oktober, 2001 Christer Johansson Verkställande direktör och koncernchef ATMG - Artika Time Media Group AB (publ) Org. nr 556186-6848 Frågor kring denna rapport kan ställas till: Christer Johansson, VD och koncernchef Tel 031 758 89 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00760/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00760/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar