Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 29 mars 2012

 

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 29 mars 2012 fastställdes årsredovisningen för 2011.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2011.

Utdelningen fastställdes till 2,60 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 3 april 2012 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 10 april 2012.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg, Johan Ljungberg och Anders Nylander. Tidigare ledamoten Ulf Holmlund hade omböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Dag Klackenberg.

Ernst & Young AB utsågs vid årsstämman 2011 till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 400 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2013 års årsstämma ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2012. Valberedningen kommer att presenteras senast sex månader före årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta bolagets egna B-aktier under vissa angivna förutsättningar.


Nacka 2012-03-30
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16
Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 070-341 53 37

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utveckla. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Kvarteret NOD i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.
www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar