Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 7 april 2014

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 7 april 2014 fastställdes årsredovisningen för 2013. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Utdelningen fastställdes till 3,05 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 10 april 2014 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 15 april 2014.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg och Johan Ljungberg. Erik Langby och Simon de Château valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Dag Klackenberg.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 600 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2015 års årsstämma ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 30 april 2014. Valberedningen kommer att tillkännages senast den 13 juni 2014.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta bolagets egna B-aktier under vissa angivna förutsättningar.


Nacka 2014-04-08
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16
ingalill.berglund@atriumljungberg.se

Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 0703-41 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Kvarteret Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.
www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar