Fastighetstransaktion prövas av Förvaltningsrätten

Ett av Atrium Ljungberg-koncernens bolag har erhållit en framställan om att Förvaltningsrätten ska pröva om skatteflyktslagen är tillämplig på en fastighetstransaktion via kommanditbolag som genomfördes 2004. Skatteverket hänvisar till två avgöranden i regeringsrätten från 29 maj 2009 och menar att formuleringarna i de två ärendena, där skatteflyktslagen ansågs tillämplig, gör att skatteflyktslagen även kan bli tillämplig på Atrium Ljungberg-bolagets transaktion.

Skatteverket vill upptaxera bolaget med 327,8 mkr innebärande ett skattekrav om 91,8 mkr exklusive ränta. Något krav på skattetillägg har inte framställts.

Atrium Ljungbergs uppfattning är att bolaget följt de lagar och den praxis som fanns vid tidpunkten för transaktionen. Det är vidare bolagets uppfattning att skatteflyktslagen inte är tillämpbar. 

Bolaget kommer inte under nuvarande omständigheter att reservera beloppet i bolagets räkenskaper utan betraktar det tillsvidare som en eventualförpliktelse.

Atrium Ljungberg har gjort en analys av koncernens fastighetstransaktioner från åren 2004 och framåt. Någon annan liknande transaktion har inte identifierats.

Stockholm 2010-07-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Annica Ånäs, Ekomomichef.  Tel: 0730-341 53 37
Ingalill Berglund, Finanschef och IR-ansvarig. Tel: 0730-26 19 16

www.atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.15 den 16 juli 2010.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på Nasdaq OMX Stockholm, börsnoterat sedan 1994.
I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av Atrium Ljungbergs cirka 50 fastigheter.

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar