KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA ABKALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB

PLATS            Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1, Solna

DATUM          2018-05-07

TID                 16.00

KALLADE     Aktieägarna i Attana AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  2. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna;
 9. Val av styrelsen och i vissa fall av revisorerna;
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  1. beslut om valberedning inför årsstämman 2019.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida från måndagen 16 april 2018 ; http://www.attana.com/investerare/

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall dels senast den 27 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post; ir@attana.com eller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB, Greta Arwidssons väg 31, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2018.

2018-04-04

Attana AB

Styrelsen

Bilagor:      Valberedningens förslag

                  Fullmaktsblankett (exempel)

Valberedningen bestående av Teodor Aastrup och Bo Lindén lämnar beslutsförslag gällande punkterna;

 1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Arne Nabseth

8.    Till årsstämman föreslås enligt;

- att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.

- att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp vardera och till ordförande två basbelopp.

9.    Till årsstämman föreslås val av styrelse och revisor;

- Arne Nabseth, ordförande (omval)

- Ingemar Kihlström (omval)

- Gerald Schmidt (omval)

- Teodor Aastrup (omval) 

10. Till valberedning inför årsstämman 2019 föreslås de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari samt styrelsens ordförande.

Fullmakt

Här med ges Kalle Svensson (personnummer xxxxxx-yyyy) eller den denne sätter i sitt ställe fullmakt att företräda undertecknad på årsstämman den 7 maj 2018 i Attana AB, 556931-4106, avseende hela aktieinnehavet.

Ort:

Datum:

_____________________________________

Namn

Ovanstående namnteckning bevittnas

_______________________________

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2018 kl. 20.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar