Attendos bokslutskommuniké för 2017 – Nytt rekord för antalet nya omsorgsboenden, styrelsen utser Pertti Karjalainen till tillförordnad VD

Attendo uppvisade en rekordhög takt i etableringen av nya lägenheter i omsorgsboenden under 2017. Resultatet för det fjärde kvartalet var i linje med motsvarande kvartal 2016, men med lägre marginal. Antalet verksamheter under uppförande är på en fortsatt hög nivå, vilket lägger en grund för fortsatt stabil tillväxt.

Kommentarer av Henrik Borelius, VD och koncernchef

”Attendo har med rekordhög etableringstakt och förvärv kraftigt ökat antalet platser i egen regi under året. Vid utgången av 2017 hade Attendo 13 262 platser i drift i egen regi, en ökning med 43 procent sedan föregående år. Antalet verksamheter under uppförande är på en fortsatt mycket hög nivå, vilket lägger en grund för fortsatt stabil tillväxt.

Verksamheter inom Egen regi uppvisade en fortsatt stabil tillväxt, såväl avseende äldreboenden som boenden för personer med funktionsnedsättning. Attendo öppnade 14 boenden i egen regi under kvartalet, 11 i Finland och 3 i Sverige. Byggnation påbörjades av 8 nya boenden i Finland samt av 4 i Sverige. Vid fjärde kvartalets utgång hade Attendo 2 903 platser under uppförande.

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen jämfört med fjärde kvartalet 2016, som en följd av två kombinationskontrakt som startade i Finland under inledningen av 2017. Nettoomsättningen inom Bemanning var lägre i kvartalet i jämförelse med motsvarande period 2016. Marknaderna för entreprenad och bemanning bedöms som utmanande men stabil.

Resultatet för fjärde kvartalet var i linje med motsvarande kvartal 2017 men med lägre marginal. Förbättringar inom planering och processer, förvärv samt bidrag från enheter som var under uppstart under jämförelsekvartalet 2016 bidrog positivt till resultatet. Detta motverkades av negativ resultatpåverkan från hemtjänsten i Danmark, lägre bidrag från integrationsomsorg samt nya boenden i egen regi. Attendo planerar för en fortsatt hög öppningstakt de kommande kvartalen vilket inledningsvis belastar resultatet. För helåret 2017 uppvisade Attendo en tillväxt på 9 procent och en rörelsemarginal på 9,7 procent, vilket överstiger företagets finansiella mål.

Engagerade medarbetare och hög kvalitet har ett tydligt samband. Attendo strävar efter att hålla branschledande kvalitet och rekrytera engagerade medarbetare som har goda förutsättningar att ge en god omsorg. Attendo uppnådde goda resultat i Socialstyrelsens årliga kundundersökning för äldreomsorg i Sverige. Attendos egen-regiboenden fick mycket goda omdömen. Attendo fortsätter med att systematiskt sprida bästa arbetsätt, introducera nya hjälpmedel och förbättra systemstöd för att ge mer tid till omsorg och minska administration. Medarbetarunderökningar är ett sätt att ta temperaturen på det interna engagemanget. Resultaten från 2017 indikerar en fortsatt hög nöjdhet med Attendo som arbetsgivare.

Jag kommer efter 18 fantastiska år lämna min roll som VD den 1 mars 2018. Jag vill jag tacka alla kollegor runt om i företaget som genom ett engagerat och långsiktigt arbete varje dag driver Attendo framåt. Jag vill även tacka alla de beställare, kunder och ägare som väljer Attendo. Ert förtroende är en nyckelfaktor för vår utveckling. Jag är stolt över det vi åstadkommit tillsammans och är övertygad om att Attendo kommer att fortsätta utveckla omsorg till gagn för individer och samhälle under lång tid framöver. Jag önskar Pertti Karjalainen lycka till i rollen som tillförordnad VD. Pertti har som en av branschens mest erfarna ledare alla förutsättningar att fortsätta utveckla Attendo.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 3 011Mkr (2 647). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 14 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 240 Mkr (241) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,0 procent (9,1).
 • Periodens resultat uppgick till 135 Mkr (151) vilket motsvarar en vinstmarginal på 4,5 procent (5,7) och ett resultat per aktie efter utspädning på 0,84 kr (0,94).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 252 Mkr (404).
 • Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 13 262 (9 280), en ökning med 43 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 903, fördelat på 77 boenden.
 • Det finska omsorgsföretaget Mikeva, konsoliderades i Attendo från och med den 1 november.

Sammanfattning av januari - december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 11 157 Mkr (10 212). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 8 procent till 1 084 Mkr (1 002), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 procent (9,8).
 • Periodens resultat ökade till 680 Mkr (649) vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,1 procent (6,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 4,24 kr (4,05).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 763 Mkr (805).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,27 kr (1,22) per aktie.

Ny tillförordnad vd från 1 mars 2018

Styrelsen har utsett Pertti Karjalainen, affärsområdeschef för Attendo Finland Omsorg, till tillförordnad VD från och med den 1 mars 2018 fram till dess att en ordinarie VD påbörjar sin anställning.

Henrik Borelius kommer att stå till styrelsens förfogande under återstoden av sin anställningsperiod fram till den 19 maj 2018 och kvarstår som styrelseledamot fram till årsstämman 2018.

"Vi är glada att kunna utse Pertti Karjalainen till rollen som tillförordnad VD för Attendo. Pertti Karjalainen har 17 års branscherfarhet, varav tio år i Attendo. Han har har utvecklat den finska verksamheten på ett enastående framgångsrikt sätt”, säger Ulf Lundahl, styrelseordförande i Attendo.

Inbjudan till telefonkonferens

Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos vd och koncernchef Henrik Borelius samt tillförordnad ekonomi- och finansdirektör Rebecca Ericsson Birck.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 425 09
FI:                  +358 981 710 494
UK:                +44 20 300 898 10

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q4-2017

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 673 807

E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Kommunikations- och IR direktörens försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl.08.00 CET.

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com