Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2017: Hög etableringstakt av nya äldreboenden och stabil tillväxt

Attendo har en fortsatt hög takt i etableringen av nya äldreboenden runt om i Norden. Samtidigt fortsätter tillväxt och resultat att visa en stabil utveckling. Det framgår av rapporten för det första kvartalet 2017.

Kommentar av Henrik Borelius, VD och koncernchef

Första kvartalet 2017 kännetecknas av hög etableringstakt av nya äldreboenden och en stabil resultatutveckling. Attendo ser ett fortsatt stort behov av att utveckla verksamheter i egen regi inom äldreomsorg och har framgångsrikt lyckats omsätta detta till byggstarter i Sverige och Finland. Vidare har Attendo under kvartalet vunnit ett flertal upphandlingar inom entreprenad, främst inom äldreomsorg.

Verksamheter inom Egen regi visar på en fortsatt stabil tillväxt, såväl avseende äldreboenden som boenden för personer med funktionsnedsättning. Attendo öppnade åtta egna boenden under kvartalet, sju i Finland och ett i Sverige. I Finland påbörjades byggnation av 14 nya boenden och i Sverige två boenden, och vid första kvartalets utgång hade Attendo 2 159 platser under uppförande. Attendo har under kvartalet genomfört ett antal förvärv inom boenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, individ & familj samt inom hemtjänst.

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen jämfört med första kvartalet 2016, främst som en följd av två nystartade kombinationskontrakt i Finland. Netto har Attendo vunnit entreprenadkontrakt under kvartalet på cirka 40 Mkr. Nettoomsättningen inom Bemanningsverksamheten var något lägre i kvartalet i jämförelse med motsvarande period 2016. Marknaderna för Entreprenad och Bemanning bedöms fortsatt som utmanande men stabila.

Resultatet för första kvartalet ökade jämfört med motsvarande kvartal 2016. Resultatförbättringen härrörde från högre beläggning i boenden som var under uppstart i första kvartalet 2016, kontinuerligt förbättringsarbete med processer och planering, samt positiva kalendereffekter. Under 2017 kommer Attendo att öppna fler boenden än tidigare. Bedömningen är att det kommer att påverka resultatet negativt under kommande kvartal.

Den svenska regeringen har tidigare tillsatt en utredning vars förslag skulle innebära avsevärda försämringar för privata utförare inom skola, vård och omsorg om de genomfördes. Under kvartalet avslutades en remissrunda då utredningen mötte kraftig kritik från en majoritet av remissinstanserna, såväl från myndigheter och kommuner, som experter och organisationer verksamma inom välfärdsområdet. Förslagen bedöms inte svara mot ett reellt problem. De strider sannolikt mot gällande lagstiftning och utredningen har en bristande konsekvensanalys. 

Attendo publicerade nyligen sitt årliga kvalitetsbokslut som beskriver företagets arbete med att förbättra och utveckla sitt kvalitetsarbete. Som ett av många projekt under det senaste året kan nämnas projektet ”Symfoni” på äldreboendet Attendo Rødtvet i Norge, där Attendo skapat en fin boendemiljö, med musikterapi, djurhållning och en sensorisk trädgård, vilket tillsammans bidragit till ökad glädje, vakenhet och minskad läkemedelsanvändning hos de boende. Ett annat framgångsrikt projekt är inriktat på vård av diabetespatienter där Attendos finska vårdcentraler har ökat andelen patienter som når sina målsättningar för blodsockernivåer markant.

Sammanfattningsvis visade Attendo på ett resultatmässigt stabilt första kvartal och en hög etableringstakt av nya boenden. Genom att erbjuda fler anpassade högkvalitativa boenden för äldre och personer med funktionsnedsättningar kan Attendo bidra till att korta kötider och skapa trevliga och anpassade boendemiljöer som svarar mot såväl kundernas behov som deras personliga önskemål.”

Sammanfattning av första kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 2 661 Mkr (2 472). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 42 procent till 279 Mkr (197) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,5 procent (8,0).
  • Periodens resultat uppgick till 181 Mkr (128) vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,8 procent (5,2) och ett resultat per aktie efter utspädning om 1,13 kr (0,80).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 176 Mkr (143).

Inbjudan till telefonkonferens

Rapporten kommer att presenteras vid en telefonkonferens den 5 maj 2017 kl 10.00. Vid konferensen deltar Attendos VD och koncernchef Henrik Borelius samt ekonomi- och finansdirektör Tomas Björksiöö. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                +46 8 566 426 65
FI:                  +358 9 817 104 94
UK:                +44 20 30 08 98 04

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:  
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q1-2017

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
www.attendo.com/investerare 

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 Maj 2017 kl. 08.00 CET.

________________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.