Attendos rapport för det första kvartalet 2018: Hög öppningstakt och stark tillväxt

Under det första kvartalet fortsatte Attendo att i hög takt öppna nya boenden inom omsorg i egen regi. Vid slutet av kvartalet hade Attendo drygt 13 800 egna platser i drift, vilket är nästan 50 % fler än motsvarande period förra året. Den höga öppningstakten bidrog samtidigt till ett lägre resultat än första kvartalet 2017.

Kommentarer av Pertti Karjalainen, VD och koncernchef

”I linje med vår strategi är Attendo i en period med många öppningar av nya boenden och ett stort antal platser under uppförande. Vi bygger därmed en solid grund för framtida tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Attendo har nu 13 812 platser inom egen regi i drift, en ökning med omkring 50 procent sedan motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen inom kontraktsmodellen Egen regi ökade kraftigt, framförallt från förvärv, men också från öppningar av nya boenden under senare delen av 2017. Attendo öppnade 19 boenden i egen regi under kvartalet, 18 i Finland och 1 i Sverige. Byggnation påbörjades av 14 nya boenden i Finland. Vid första kvartalets utgång hade Attendo 2 828 platser under uppförande vilket är nästan 700 fler jämfört med första kvartalet 2017. I takt med att etableringsaktiviteten på marknaden ökar så tar det något längre tid att fylla nya boenden.

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen något jämfört med första kvartalet 2017. Nettoomsättningen inom Bemanning var högre i kvartalet, vilket förklaras av valutaeffekter, nya kontrakt och högre omsättning i befintliga kontrakt. Marknaderna för entreprenad och bemanning bedöms som stabila.

Resultatet för första kvartalet var lägre än motsvarande kvartal 2017. Förvärv, bättre planering och processer samt bidrag från enheter som var under uppstart under jämförelsekvartalet 2017 bidrog positivt till resultatet. Detta motverkades av negativ resultatpåverkan för nyöppnade enheter, nedskrivning av fastigheter, samt kalendereffekter. Avveckling av verksamheter inom integrationsomsorg, samt hemtjänsten i Danmark hade negativ effekt i relation till jämförelsekvartalet, men mindre påverkan i relation till föregående kvartal. Den höga öppningstakten kommer fortsatt belasta resultatet under kommande kvartal medan påverkan från hemtjänst och integrationsverksamheten väntas minska.

Attendo var den första aktören i omsorgsbranschen i Norden när vi 2011 började publicera en årlig kvalitetsrapport som syftade till att öka fokus och transparens kring kvalitetsarbetet. För 2017 har Attendo tagit fram en kombinerad kvalitets- och hållbarhetsrapport som ännu tydligare lyfter fram företagets samhällsinsats som helhet och vårt arbete för att förbättra oss på viktiga områden inom kvalitet. Attendos viktigaste bidrag till samhället är att hålla en hög och jämn kvalitet, att etablera nya verksamheter som bidrar till att minska kötider och att utveckla en arbetsplats som ger nöjda medarbetare möjligheter att utvecklas.  

Attendo är inne i en intensiv fas där vi under året öppnar ett stort antal nya boenden. Det hjälper kommunerna att minska kötiderna inom äldreomsorgen, det ger fler kunder tillgång till moderna boenden med omsorg av hög kvalitet, och det ger Attendo goda möjligheter att öka den organiska tillväxten. Glädjande kan vi också efter sommaren hälsa en ny ordinarie VD välkommen till Attendo i och med utnämningen av Martin Tivéus.”

Sammanfattning av första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 3 200 Mkr (2 661). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 17,6 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 240 Mkr (279) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 procent (10,5). Justerat för nedskrivning av fastigheter relaterade till integrationsverksamheten om 20 Mkr uppgick rörelseresultatet till 260 Mkr och en rörelsemarginal på 8,1 procent.
  • Periodens resultat uppgick till 129 Mkr (181) vilket motsvarar en vinstmarginal på 4,0 procent (6,8) och ett resultat per aktie efter utspädning på 0,80 kr (1,13).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 101 Mkr (176).
  • Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 13 812 (9 249), en ökning med 49 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 828 fördelat på 70 boenden.
  • Martin Tivéus utnämndes till ny VD och koncernchef.

Inbjudan till telefonkonferens

Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos VD och koncernchef Pertti Karjalainen samt ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 50 55 64 53
FI:                  +358 981 710 491
UK:                +44 20 300 898 04

Presentationen och konferensen kan följas på:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q1-2018

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 673 807

E-post: stefan.svanstrom@attendo.com  

Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kommunikations- och IR direktörens försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl.08.00 CET.

_______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com