Attendos rapport för det tredje kvartalet 2017: Fler nyöppningar – nu över 10 000 platser i egen regi

Attendo öppnade rekordmånga platser under tredje kvartalet, främst avseende äldreboenden. Totalt öppnades 720 nya platser, vilket ökar det totala antalet platser i egen regi till 10 378. Resultatet för tredje kvartalet var i linje med motsvarande kvartal 2016, men marginalen var något lägre.

Kommentarer av Henrik Borelius, VD och koncernchef

Attendo ökade för sjätte kvartalet i följd antalet platser under uppförande i egen regi. Det lägger en grund för fortsatt stabil tillväxt. Attendo öppnade rekordmånga nya boenden och har nu totalt över 10 000 platser i egen regi. Det har möjliggjorts genom att Attendo förbättrat arbetet med att etablera nya verksamheter samt genom gynnsamma marknadsförutsättningar.

Verksamheter inom Egen regi uppvisade en fortsatt stabil tillväxt, såväl avseende äldreboenden som boenden för personer med funktionsnedsättning. Attendo öppnade 21 egna boenden under kvartalet, 16 i Finland och 5 i Sverige. I Finland påbörjades byggnation av 23 nya boenden, 4 i Sverige och 1 boende i Danmark. Vid tredje kvartalets utgång hade Attendo 2 757 platser under uppförande.

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen jämfört med tredje kvartalet 2016, som en följd av två kombinationskontrakt som startade i Finland under inledningen av 2017. Nettoomsättningen inom Bemanning var något lägre i kvartalet i jämförelse med motsvarande period 2016. Marknaderna för Entreprenad och Bemanning bedöms fortsatt som utmanande men stabila.

Resultatet för tredje kvartalet var i linje med motsvarande kvartal 2016, men marginalen var lägre. Förbättringar inom planering och processer samt förvärv bidrog positivt till resultatet. Resultatet påverkades negativt av kraftigt minskad efterfrågan på integrationstjänster samt ett försämrat resultat inom hemtjänsten, främst i Danmark. Antalet nyöppnade boenden i egen regi under det tredje kvartalet var det högsta någonsin, vilket initialt belastar resultatet. Attendo planerar ett ökande antal öppningar även under de kommande kvartalen med medföljande kostnader. Under fjärde kvartalet väntas resultatet belastas av fortsatt utfasning av integrationsverksamhen, kostnader för hemtjänstverksamhet i Danmark och kostnader relaterade till omstrukturering av förvärv. Kostnaderna bedöms vara begränsade till fjärde kvartalet.

Attendo arbetar löpande med att utveckla omsorgen med nya arbetssätt och ny teknik. För att utveckla omsorgen av personer med demens ska Attendos boenden i egen regi i Sverige anslutas till svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD). På flera av Attendos äldreboenden i Finland introducerades nya surfplattor i storformat under kvartalet. Med dessa kan Attendos kunder starta videosamtal med närstående samt även surfa eller spela på ett användarvänligt och visuellt tilltalande sätt.

Sammanfattningsvis uppvisade Attendo en fortsatt stabil utveckling. Resultatet av den långsiktiga strategin att fokusera tillväxt inom egen regi syns nu tydligt och vid utgången av kvartalet hade Attendo över 10 000 platser. Det finska omsorgsföretaget Mikeva kommer därtill att tillföra cirka 2 800 nya platser inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Genom att etablera fler enheter stödjer Attendo samhällets behov av välfärdstjänster, ger individer tillgång till individanpassad omsorg i trivsamma boenden och skapar långsiktig tillväxt för aktieägarna.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 741 Mkr (2 568). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 337 Mkr (340) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,3 procent (13,2).
  • Periodens resultat uppgick till 223 Mkr (224) vilket motsvarar en vinstmarginal på 8,1 procent (8,7) och ett resultat per aktie efter utspädning på 1,39 kr (1,39).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 73 Mkr (101).
  • Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 10 378 (9 012), en ökning med 15 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 757, fördelat på 71 boenden.

Inbjudan till telefonkonferens 

Rapporten kommer att presenteras vid en telefonkonferens den 10 november 2017 kl 10:00 (CET). Vid konferensen deltar Attendos VD och koncernchef Henrik Borelius samt tf ekonomi- och finansdirektör Rebecca Ericsson Birck. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                +46 8 566 425 09
FI:                  +358 981 710 494
UK:                +44 20 300 898 10

Presentationen och telefonkonferensen kan också ses på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2017

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
www.attendo.com/investerare 

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08.00 CET.

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com