Kommuniké från Attendos årsstämma

Torsdagen den 6 april 2017 höll Attendo AB årsstämma under ordförandeskap av Erik Lautmann. Stämman beslutade bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och Attendokoncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,22 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 10 april 2017. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 13 april 2017.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och omvalde styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Mona Boström, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Henrik Borelius (verkställande direktör och koncernchef).

Styrelseordföranden Erik Lautmann och styrelseledamoten Jan Frykhammar, hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Ulf Lundahl till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 2 425 000 kronor att utgå med 800 000 kronor till styrelseordföranden och med 325 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt för utskottsarbete enligt följande: 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt 150 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i investeringsutskottet.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram, Attendo+ 2017

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (Attendo+ 2017) riktat till vissa nyckelmedarbetare. Incitamentsprogrammet utgörs av ett aktiesparprogram och förutsätter att deltagaren förvärvar och behåller Attendoaktier under en viss kvalifikationstid. För varje förvärvad sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla tilldelning av ytterligare Attendoaktier vederlagsfritt.

Årsstämman beslutade vidare, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för Attendo+ 2017, att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier genom handel på Nasdaq Stockholm samt beslutade om överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet. På basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer upp till 825 000 Attendoaktier att kunna överlåtas inom ramen för Attendo+ 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2018, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för aktier som innehas för överlåtelse av aktier inom ramen för Attendo+ 2017 eller Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Ny valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från aktieägare, att välja Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder) med Tomas Billing som ordförande, till valberedning inför årsstämman 2018.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes följande styrelseledamöter till medlemmar av bolagets utskott: revisionsutskottet Catarina Fagerholm (ordförande) och Tobias Lönnevall, ersättningsutskottet Tobias Lönnevall (ordförande) och Ulf Lundahl och investeringsutskottet Tobias Lönnevall (ordförande), Ulf Lundahl och Anssi Soila.

Styrelsen

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 14.00 CET.


________________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar