VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Attendo AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 6 april 2017 klockan 10.00 på Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 i Danderyd. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 09.30 och innan årsstämman inleds serveras kaffe och kaka.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som
dels     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 mars 2017,
dels     anmält sig till bolaget senast fredagen den 31 mars 2017, på något av följande sätt:

 • via hemsidan: www.attendo.com

 • per telefon: 0771-24 64 00

 • skriftligen på adress: Computershare AB "Attendo ABs årsstämma",
  Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB fredagen den 31 mars 2017. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Attendos webbplats, www.attendo.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till: attendoboard@attendo.com.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Fastställande av:
      A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
      B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.

12. Fastställande av:
      A. Arvoden till styrelse.
      B. Arvoden till revisor.

13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

17. Beslut om
     A. Antagande avaktiesparprogram, Attendo+ 2017.
     B. Förvärv och överlåtelse av egna aktier.
     C. Ingående av aktieswapavtal med tredje part.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

19. Beslut om antagande av valberedningsinstruktion.

20. Val av ledamöter till valberedningen.

21. Årsstämmans avslutande.


Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,22 kronor per aktie samt att måndagen den 10 april 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 13 april 2017.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen 

Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa att Attendo kan attrahera och behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentprogram och övriga förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och försäkringar. Ersättningar inom Attendo ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Punkt 17 - Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2017, förvärv och överlåtelse av egna aktier samt ingående av aktieswapavtal med tredje part
A. Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (Attendo+ 2017). Styrelsen vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa nyckelmedarbetare för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare, samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Attendo. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren förvärvar och behåller Attendo-aktier (”Sparaktier”) under hela kvalifikationsperioden. För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla tilldelning av ytterligare Attendo-aktier (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Förvärv av Sparaktier sker genom ett periodiskt sparande under en period om högst 12 månader efter lanseringen varvid förvärv av aktier sker vid ett fåtal tillfällen under denna period. Utgångspunkten är att periodiskt sparande för investering i Sparaktier sker genom avdrag på månadslön och aktieinvesteringar sker kvartalsvis.

På basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer upp till 825 000 Attendo-aktier att kunna överlåtas till deltagare i Attendo+ 2017 samt, för den del sociala avgifter finansieras, på Nasdaq Stockholm (”Börsen”). Maximalt antal aktier är beräknat på en aktiekurs vid investeringstillfällena om lägst 70 kr. En förutsättning för att en deltagare ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Attendo-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga sparaktier för de kvalifikationsperioder som ännu inte avslutats.

Tilldelning av Prestationsaktier är beroende av utfallet av ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av Attendo-koncernens ackumulerade rörelseresultat (EBITA) under perioden 2017-2019. Det av styrelsen fastställda intervallet kommer att presenteras till aktieägarna efter kvalifikations-periodens slut.

Under antagande av en investering motsvarande det maximala investeringsbeloppet för samtliga kategorier, en aktiekurs om 80 kr vid investeringstillfällena, att 50 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas och en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent under kvalifikationsperioden, uppskattas den totala kostnaden för Attendo+ 2017, inklusive sociala kostnader, till cirka 25 mkr före skatt med beaktande av antagen personalomsättning. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo och ingen personalomsättning uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka 63 mkr före skatt. Vidare tillkommer vissa kostnader avseende administrationen av programmet. Dessa beräknas uppgå till högst 5 mkr för hela löptiden.

B. Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av upp till 825 000 Attendo-aktier genom handel på Börsen, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för Attendo+ 2017 i enlighet med nedan. Förvärv av Attendo-aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen, vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att överlåtelse av upp till 825 000 Attendo-aktier under Attendo+ 2017 får ske i enlighet med i programmet angivna villkor. Antalet beräknas på basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter. Attendo-aktier kan överlåtas till deltagarna i Attendo+ 2017 och, till den del sociala avgifter finansieras, på Börsen. Aktieöverlåtelse ska ske vederlagsfritt till deltagare i Attendo+ 2017 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Attendo+ 2017 har rätt att tilldelas aktier.

C. Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part

Om punkten B (förslag om beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier) inte biträds föreslår styrelsen att leverans av aktier i Attendo+ 2017 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i Attendo på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för aktier som innehas för överlåtelse av aktier inom ramen för Attendo+ 2017 eller Attendo+ 2016 (SSP 2015).
Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för Attendo AB (publ), som består av valberedningens ordförande Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Adam Nyströ( Didner & Gerge Fonder) och Peter Thelin (Carve Capital) samt styrelsens ordförande Erik Lautmann (adjungerad) vilka tillsammans representerade cirka 51 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget den 31 augusti 2016, föreslår följande.

Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman
Till ordförande på årsstämman 2017 föreslås Erik Lautmann.

Punkt 11A - Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår till sju.

Punkt 11B - Antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 12A - Arvode till styrelsen
Till styrelsen och revisorn föreslås följande arvoden:

 •  Styrelsens ordförande 800 000 kronor
 •  Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget 325 000 kronor

Till medlemmar av styrelsens utskott föreslås följande arvoden (ingen ändring från tidigare):

 •  Ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor
 •  Övriga ledamöter i revisionsutskottet 75 000 kronor
 •  Ordförande i ersättningsutskottet 100 000 kronor
 •  Övriga ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kronor
 •  Ordförande i investeringsutskottet 150 000 kronor
 •  Övriga ledamöter i investeringsutskottet 75 000 kronor

Punkt 12B - Arvode till revisor
Arvode till bolagets revisor föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Omval av var och en av styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Mona Boström, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Henrik Borelius (VD och koncernchef). Styrelseordföranden Erik Lautmann och styrelseledamoten Jan Frykhammar har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

Till styrelseordförande föreslås Ulf Lundahl.

Punkt 14 - Val av revisor
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Punkt 19 - Beslut om antagande av reviderad valberedningsinstruktion
Valberedningen föreslår att beslut fattas om antagande av en reviderad valberedningsinstruktion, huvudsakligen innebärande att valberedningens ledamöter och ordförande utses direkt av årsstämman, dvs. valberedningsinstruktionen ställer inte upp en procedur för hur valberedningens ledamöter utses, samt att antalet ledamöter i valberedningen minskas från fem till fyra. Förslaget innebär även att den uppdaterade valberedningsinstruktionen ska gälla tillsvidare.

Punkt 20 - Förslag till ledamöter i valberedningen
Aktieägare som den 31 januari 2017 tillsammans representerande 52 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande valberedning: Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder) med Tomas Billing som ordförande.

Övrig information

Aktier och röster
Attendos aktiekapital uppgår till 876 951,45 kronor fördelat på 160 000 000 aktier. Alla aktier är av samma slag och en (1) aktie medför en (1) röst på bolagsstämma. 

Majoritetsregler
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 och 18 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För beslut enligt punkt 17B på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman representerande aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Attendo AB (publ)s styrelse, information om föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 15, 16, 17, 18 och 19 på dagordningen, avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar i ledningsgruppen, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, aktiesparprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt antagande av ny valberedningsinstruktion, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, senast från och med den 16 mars 2017 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

_________________

Danderyd i mars 2017

Attendo AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com 
 

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post:
stefan.svanstrom@attendo.com 

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 08.00 CET.
______________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com  

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 18 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 490 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar