Delårsrapport för AudioDev AB (publ) 1 januari - 30 september, 2001

Delårsrapport för AudioDev AB (publ) 1 januari - 30 september, 2001 (Siffror inom parentes relaterar till perioden januari - september 2000.) · Omsättningen januari - september uppgick till 156 (182) miljoner kronor. · Rörelseresultatet januari - september uppgick till 35 (49) miljoner kronor. · Orderstocken uppgick till 60 miljoner kronor per den 30 september 2001 vilket innebär en minskning med 29 procent jämfört med den 30 september 2000. · Vid kvartalets utgång var en ny testare för DVD +RW klar för lansering. Detta betyder att AudioDev nu är först i världen med en testare för såväl DVD -R/RW som DVD +RW. · På grund av fördröjning av förväntad uppgång på marknaden gör styrelsen bedömningen att såväl omsättning som rörelseresultat kommer att bli lägre än föregående års. Juli - Juli - Förändri Jan- Jan- Förändri sept sept ng % sept sept ng % 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättni 63,1 58,2 +8 156,0 182,4 -14 ng, Mkr Rörelseresult 16,5 14,3 +15 34,9 49,2 -29 at, Mkr - i % av 26,1 24,6 - 22,4 27,0 - nettoomsättni ngen Periodens 12,4 13,6 -9 23,7 38,2 -38 resultat, Mkr - i % av 19,7 23,4 - 15,2 20,9 - nettoomsättni ngen Orderstock, 59,5 83,6 -29 59,5 83,6 -29 Mkr AudioDev-koncernen AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för optiska media som CD och DVD. Koncernen har 107 anställda och huvudkontor i Malmö samt dotterbolag i USA och Hong Kong. Vidare har AudioDev ett nät av agenter på samtliga väsentliga marknader världen över, vilket ger den vidaste marknadstäckningen i branschen. AudioDev har dessutom branschens bredaste produktutbud med testare för samtliga optiska format. Bland kunderna finns bl a Microsoft, EMI, Warner, Sonopress, Pioneer, Ritek och Moser Baer. Marknadstrender i branschen för produktionsutrustning Under det senaste året har delar av marknaden för produktionsutrustning för optiska media, där testutrustning ingår, genomgått en strukturell förändring. En rad nya format har tillkommit medan de gamla mognat och stabiliserats på en jämn nivå. Denna utveckling har gjort att marknaden för de äldre formaten blir allt mer kostnadsdriven, medan marknaden för de nya formaten fortsätter att främst drivas av den teknologiska utvecklingen. Den totala marknaden för produktionsutrustning kännetecknas av cyklisk efterfrågan, vilket innebär ryckighet i orderläggningen. AudioDev har påpekat detta vid upprepade tillfällen, men det är ovanligt att nedgången varar under en så lång period som den vi nu är inne i. Marknadstrender för optiska media Försäljningen av CD-R beräknas öka med ca 35 procent under 2001 i jämförelse med förra året. Det betyder att antalet producerade skivor ökat till ca 5,5 miljarder 2001 från ca 4,2 miljarder 2000 (källa: Understanding & Solutions, Recordable Optical Media Supply Report, October 2001). Denna ökning tillsammans med prishöjningar i grossistleden och blygsamma investeringar i CD-R-mediet tolkas som en indikation på att en ny investeringsperiod är att vänta. För inspelade CD ser vi fortfarande inga indikationer på en uppgång och vår bedömning är att efterfrågan nu planat ut på en återanskaffningsnivå. Försäljningen av DVD-skivor beräknas stiga med ca 80 procent i jämförelse med föregående år. I faktiska tal betyder detta ca 1,2 miljarder sålda skivor år 2001 att jämföra med ca 650 miljoner sålda skivor år 2000 (källa: Understanding & Solutions, DVD Supply Situation, August 2001). Ökningen beror till stor del på att efterfrågan på antalet filmtitlar ökar. Ökningen av antalet producerade och sålda skivor ser bolaget som ett klart tecken på att en ny investeringsperiod i produktionsutrustning är att förvänta även för DVD. Den kraftiga ökningen för såväl CD-R som DVD är större än vad AudioDev förväntat sig och visar på att den underliggande marknaden varit mycket god. Anledningen till att ökningen ännu inte fått effekter för investeringar i produktionsutrustning är att befintlig produktionskapacitet varit tillräcklig. Undersökningsföretaget Understanding & Solutions prognostiserar en försäljningsökning med ca 20 procent för CD-R under nästa år. För DVD förväntar sig Understanding & Solutions en motsvarande ökning på ca 70 procent. Det finns ingen anledningen att förvänta sig en avmattning av antalet sålda DVD-spelare och därmed inte heller antalet sålda filmtitlar på DVD. Vidare är det troligt att DVD-ROM baserade spel ökar kraftigt inom spelindustrin. Lanseringen av Sonys Playstation 2, Nintendos Gamecube och Microsofts Xbox bör ge produktionshöjande effekter. För DVD-mediet ser AudioDev också ett ökat intresse för skrivbara och raderbara DVD (DVD R/RW). Detta intresse kommer speciellt från Japan. DVD-R-formatet förväntas öka från ca 25 till 170 miljoner sålda skivor under nästa år (källa: Understanding & Solutions). Om den prognosen visar sig stämma fullt ut, betyder det att 2002 blir genombrottsåret för DVD-R. Med ovanstående ökningstakt är det AudioDevs bedömning att överkapaciteten kommer att vara borta inom en snar framtid. Den nuvarande produktionskapaciteten kan inte räcka till för att täcka produktionsbehovet för CD-R och DVD de närmaste åren. Bolaget tror därför på en nyinvesteringsperiod i produktionsutrustning och därmed testutrustning under nästa år. AudioDevs verksamhet Svårigheterna i branschen har naturligtvis också påverkat AudioDev. Den löpande orderingången är fortfarande låg och den förväntade uppgången inför julrushen i USA kommer sannolikt inte att inträffa. Det är tydligt att produktionskapaciteten för alla format har räckt till för innevarande år. AudioDev har dock sett vissa tendenser på att en uppgång bör komma. I slutet av perioden har vi på kort tid fått in ett antal nya ordrar på testare för DVD- och skrivbara DVD-skivor samt mottagit ytterligare tilläggsordrar på Xbox-testare. AudioDev bedömer vidare att bolaget under de gångna nio månaderna ökat sin marknadsandel trots att marknaden för produktionsutrustning troligen halverats. Denna ökning har skett exklusive Xbox-ordern. Innevarande periods minskning i nettoomsättning för CD-R i jämförelse med motsvarande period 2000 beror på att investeringarna varit höga under de tre första kvartalen 2000, medan vi i år ännu befinner oss i en situation som kännetecknas av överkapacitet. Den relativa ökningen i nettoomsättningen för DVD-testare förklaras av leveranser till Microsofts Xbox, där AudioDev är exklusiv leverantör av testutrustning. Den relativa minskningen för CD kan förklaras av att mediet planat ut och lagt sig på en relativt stabil nivå under året. Under samma period förra året gjordes ännu relativt stora investeringar i produktionsutrustning för CD, men så har inte varit fallet under innevarande år. AudioDevs verksamhet forts. Försäljningsminskningen på den asiatiska marknaden förklaras av en låg investerings-benägenhet i CD-R-mediet till följd av överkapacitet. Den relativt stora försäljningsökningen på den amerikanska marknaden kan främst förklaras av Xbox-leveranserna. Den svaga försäljningen i Europa kan främst förklaras av den allmänna konjunkturnedgången. Under årets tredje kvartal har AudioDev koncentrerat sig på att omstrukturera organisationen för att anpassa den till rådande marknadssituation. Detta betyder framförallt att vi ökat satsningen på våra utvecklingsprojekt för att öka vårt tekniska försprång inför nästa uppgång. Redan nu har den ökade satsningen resulterat i en testare för DVD +RW, vilken lanserades i början av oktober 2001 (innevarande kvartal). AudioDev har sedan i våras också en testare för det konkurrerande formatet DVD-R/RW, vilket gör oss till det enda bolaget inom vår nisch med testare för de båda konkurrerande formaten. Detta är strategiskt mycket viktigt, eftersom det betyder att oavsett vilket format som i framtiden blir gällande för skrivbara DVD kommer AudioDev att kunna sätta de facto standarden. Orderingång och orderstock Juli - september Orderingången under perioden juli-september uppgick till 30,5 (52,4) miljoner kronor och orderstocken uppgick vid periodens utgång till 59,5 (83,6) miljoner kronor. Januari - september Orderingången under perioden januari-september var 170,7 (171,7) miljoner kronor och orderstocken uppgick vid periodens utgång till 59,5 miljoner kronor att jämföras med 44,8 miljoner vid årsskiftet. Orderingången har under perioden dominerats av DVD testare medan efterfrågan på CD-R-testare är fortsatt mycket svag. Nettoomsättning Juli - september Nettoomsättningen uppgick till 63,1 (58,2) miljoner under perioden. Januari - september Nettoomsättningen uppgick till 156,0 (182,4) miljoner under perioden. Rörelseresultat och marginal Juli - september Rörelseresultatet under perioden var 16,5 (14,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen förbättrades under perioden till 26,1 (24,6) procent. Januari - september Rörelseresultatet uppgick till 34,9 (49,2) miljoner kronor för årets första nio månader. Rörelsemarginalen försämrades som en konsekvens av den svaga nettoomsättningen under det första kvartalet och uppgick till 22,4 (27,0) procent. Koncernens fakturering sker i huvudsak i USD. Genom valutaterminer har 75 procent av beräknat nettoflöde i USD säkrats. På grund av den höga andelen valutaterminer har den starka dollarkursen endast marginellt påverkat koncernens resultat positivt under de första nio månaderna. Per den 30 september 2001 hade framtida flöden motsvarande 20 miljoner USD säkrats mot svenska kronor till en snittkurs om 10,25 med förfall under perioden oktober 2001 till augusti 2002. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 3,5 (3,1) miljoner kronor under de nio första månaderna 2001. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per den 30 september till 134,4 miljoner kronor jämfört med 148,5 miljoner kronor vid årsskiftet. Soliditeten uppgick vid utgången av september till 86 procent i jämförelse med 81 procent vid årsskiftet. Koncernens eget kapital uppgick vid periodens utgång till 266,4 i jämförelse med 245,1 miljoner kronor vid årsskiftet. Kassaflöde Juli - september Koncernen uppvisar under perioden ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 2,3 (-0,6) miljoner kronor. Kapitalbindningen i rörelsekapitalet har ökat med -11,0 (-14,9) miljoner kronor under tredje kvartalet. Januari - september Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 (-1,8) miljoner under perioden. Kapitalbindningen i rörelsekapitalet har ökat med 34,5 miljoner kronor under perioden. Ökningen avser huvudsakligen minskning av leverantörsskulder, ökning av kundfodringar samt inbetald skatt. Personal Den positiva utvecklingen och den kraftiga expansionen under 2000 resulterade i en personalökning med 10 personer under det första kvartalet 2001. Från kvartal två bromsades denna personalexpansion med hänsyn till den svaga orderingången. Medelantalet anställda under perioden uppgick till 107 (86). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 149,4 (172,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 42,8 (46,8) miljoner kronor. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 2,5 (2,8) miljoner kronor under de första nio månaderna 2001. De disponibla likvida medlen uppgick till 125,6 miljoner kronor jämfört med 145,6 vid årsskiftet. Framtidsutsikter Styrelsens tidigare bedömning att såväl omsättning som rörelseresultat kommer att överstiga föregående års, grundade sig på antagandet om en marknadsuppgång under kvartal fyra. Då uppgången på marknaden dröjer, gör styrelsen nu bedömningen att såväl omsättning som rörelseresultat blir lägre än föregående års. Nästa rapporttillfälle AudioDevs bokslutskommuniké för år 2001 avges den 12 februari 2002. Övrigt Denna delårssrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Malmö den 31 oktober, 2001 Jan Barchan Verkställande direktör och koncernchef För mer information, var vänlig kontakta: Jan Barchan, Chief Executive Officer Tel: +46 40 690 49 49 E-post: jan.barchan@audiodev.com Björn Pysander, Chief Financial Officer Tel: +46 40 690 49 42 E-post: bjorn.pysander@audiodev.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00870/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00870/bit0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00870/bit0001.xls Tabell