Erbjudande om köpoptioner till anställda

AudioDev AB:s huvudägare Briban Invest AB (”Briban”) har lämnat ett erbjudande till
samtliga anställda i AudioDev AB och dess dotterbolag AudioDev GmbH att förvärva
köpoptioner avseende aktier i AudioDev AB.

AudioDev AB:s huvudägare Briban Invest AB (”Briban”) har lämnat ett erbjudande till
samtliga anställda i AudioDev AB och dess dotterbolag AudioDev GmbH att förvärva
köpoptioner avseende aktier i AudioDev AB. Motsvarande erbjudande har även lämnats till
styrelsen i AudioDev AB. Berörda personer har indelats i tre grupper, som erbjudits att
förvärva 5.000, 15.000 respektive 20.000 optioner.

Bribans erbjudande har fått till följd att Briban idag utställt köpoptioner till 29 personer
avseende sammanlagt 335.000 B-aktier i AudioDev (motsvarande cirka 2,0 % av samtliga
aktier i bolaget). Köpoptionerna avser befintliga aktier, vilket medför att någon utspädning ej
uppkommer. Eftersom köpoptionerna utställts av Briban, medför optionerna inte några
kostnader för AudioDev.

Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 september 2008 – 30 november 2010 för att
köpa B-aktier i AudioDev till priset 9 kr/aktie. Priset för köpoptionerna har fastställts med
tillämpning av Black & Scholes formel och uppgick till 0,96 kr/option. Köpoptionerna har
således förvärvats på marknadsmässiga villkor.

Informationen är sådan som AudioDev AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2008-09-01 kl. 17.00.

Prenumerera

Dokument & länkar