Följande kallelse till extra bolagsstämma i AudioDev AB (publ) har offentliggjorts

Följande kallelse till extra bolagsstämma i AudioDev AB (publ) har offentliggjorts: AudioDev AB (publ) Aktieägarna i AudioDev AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 januari 2002 kl 15.00 i bolagets lokaler, Kabingatan 9, Malmö. Rätt att deltaga Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per den 5 januari 2002, dels ha anmält sig till bolaget senast kl 12.00 onsdagen den 9 januari 2002. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 4 januari 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress AudioDev AB (publ), Kabingatan 9, 212 39 MALMÖ, per telefon 040 - 690 49 05, per telefax 040 - 690 49 99 eller via e-post till I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av ett skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av vidareöverlåtelse av optionsrätterna 8. Bemyndigande för VD att vidta de formella ändringar i beslutet enligt punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos PRV 9. Avslutning Styrelsens förslag till beslut om utgivande av ett skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av vidareöverlåtelse av optionsrätterna Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att besluta att emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kr förenat med 270.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget på följande villkor. Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma AudioDevs helägda dotterbolag Adimo AB. Skuldebrevet skall tecknas och betalas senast den 31 januari 2002. Skuldebrevet löper med 5 % årlig ränta och förfaller till betalning den 30 juni 2002. Optionsrätterna skall vara omedelbart avskiljbara från skuldebrevet. Dotterbolaget skall överlåta optionsrätterna i enlighet med vad som anges nedan. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden 1 oktober - 15 december 2004. Teckningskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 120 % av den för aktier av serie B i bolaget på Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden 1 - 15 januari 2002. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning att bli 135.000 kr. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande (av dessa och tidigare utgivna optionsrätter) motsvarar ca 1,5 % av aktiekapitalet och ca 1,2 % av rösterna. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det positivt för bolagets långsiktiga utveckling att AudioDev- koncernens anställda erbjuds möjlighet till delägande genom ett väl övervägt incitamentsprogram. Styrelsen har vidare föreslagit bolagsstämman att godkänna (i) att Adimo AB utfäster sig att vederlagsfritt överlåta 200.000 av ovan nämnda optionsrätter till anställda inom AudioDev-koncernen, förutsatt att den anställde den 30 september 2004 alltjämt är anställd inom AudioDev- koncernen, samt (ii)att Adimo överlåter optionsrätter i enlighet med dessa utfästelser . Det antal optionsrätter som kommer att erbjudas kommer att vara beroende av den anställdes anställningstid, befattning, ansvar och tidigare erhållna optioner. Utfästelse om optionsrätter skall även kunna lämnas till personal som anställs efter emissionstillfället. Resterande optionsrätter kommer att säljas av Adimo AB för täckande av de sociala avgifter som kan uppkomma. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 samt övriga bolagsstämmohandlingar hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor fr o m den 8 januari 2002 och översändes till de aktieägare som begär det. Malmö i december 2001 Styrelsen för AudioDev AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00420/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar