Bolagsstämmokommuniké

Vid ordinarie bolagsstämma i Autofill AB (publ) den 26 maj beslöt bolagsstämman att bifalla styrelsen förslag till ändring i bolagsordningen, vilket bland annat innebär att Autofill kommer endast att få ett aktieslag samt att aktiekapitalgränserna justerades. Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om nyemission av 12 1369 600 aktier till kurs 5 kronor, där varje tvåtal gamla aktier ger rätt att teckna 1 ny, samt emission av skuldförbindelse med 2 427 920 avskiljbara optionsrätter. Optionsrätterna tillfaller den som tecknar i nyemissionen , där varje helt femtal nytecknade aktier ger 1 teckningsoption med rätt att teckna en ny aktie för 10 kronor senast den 30 augusti 2000. Avstämningsdag för nyemissionen skall vara den 1 juni 1999. Sista dag handel i Autofill aktien inklusive teckningsrätt är torsdagen den 27 maj. Teckningstiden är 7- 18 juni och handeln med teckningsrätter pågår mellan den 7 och 15 juni. Styrelsen erhöll bolagsstämmans bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av skuldförbindelse förenade med optionsrätter utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolagsstämman godkände också styrelsens förslag till emission av skuldförbindelse förenade med optionsrätt. Emissionen tecknas i sin helhet av Autofill Europe AB, ett helägt dotterbolag till Autofill AB. Autofill Europe kommer därefter att på marknadsmässiga grunder erbjuda anställda och styrelseledamöter teckningsoptioner. Till ny styrelseledamot valdes Leif Ledmyr övriga styrelseledamöter omvaldes och till revisorer omvaldes Lars Sundström samt nyvaldes Svante Forsberg. För ytterligare information, kontakta: Klas Åström, Ekonomi & Finansdirektör 08-442 89 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00310/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar