Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT Januari - September 1998 * Tre Autofill-enheter installerade i Tyskland, två i USA och två i Sverige. 11 enheter under leverans och installation. * Ramavtal med oljebolag i USA för leveranser av cirka 400 Autofill-system. * Organisationsförstärkningar. * Emissionen av 3 milj B-aktier övertecknad. Autofill tillfört 60 milj i eget kapital före emissionskostnader. * Introduktion av Autofills B-aktie på Stockholms- börsens O-lista planerad under 1998. Ingen nyemission avses äga rum vid en introduktion. Autofill AB ( publ. ) Delårsrapport Januari-September 1998 Styrelsen och verkställande direktören för Autofill AB ( publ. ) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1998. Allmänt Autofill är ett högteknologiskt företag som utvecklar system för helautomatisk tankning av personbilar. Bolagets tankningssystem är det enda kommersiellt tillgängliga i världen. Det har väckt ett betydande intresse såväl i Sverige som internationellt. Under perioden har arbetet med att kommersialisera Autofill-systemet fortgått. Tre enheter har installerats i Tyskland, två i USA samt två i Sverige. 11 Autofill-enheter befinner sig under leverans och installation. Under perioden tecknade Autofills dotterbolag i USA ett omfattande ramavtal med oljebolag i USA rörande test och framtida leveranser av cirka 400 Autofill-enheter. Autofill-koncernen; Omsättning och resultat januari-september 1998. Koncernens omsättning och resultat framgår av resultaträkningarna nedan; Koncernens resultaträkningar ( KSEK ) Jan. - Sept. 1998 Jan. - Sept. Helår 1997 1997 Nettoomsättning 5 441 690 2 600 Övriga intäkter - - 1 Rörelsens intäkter 5 441 690 2 601 Kostnad för sålda varor - 2 394 - 681 - 3 948 Bruttoresultat 3 047 9 - 1 347 Övriga externa kostnader - 19 472 - 12 689 - 20 382 Personalkostnader - 14 287 - 10 435 - 14 612 Övriga rörelsekostnader 0 - 7 670 - 8 861 Avskrivningar, nedskrivningar av anläggningstillg. och goodwill - 12 843 -6 601 - 24 455 Rörelsens kostnader - 48 996 - 38 076 - 72 258 Rörelseresultat - 43 555 - 37 386 - 69 657 Finansiella intäkter och - 526 1 311 1 917 kostnader Resultat efter finansiella poster - 44 081 - 36 075 - 67 740 Skatt 0 0 0 Periodens förlust - 44 081 - 36 075 - 67 740 Försäljning och installationer Under perioden har tre Autofill-enheter installerats i Tyskland, två i USA samt ytterligare två hos OK i Sverige. Av intäkterna för perioden hänför sig 2,9 MSEK till ersättningar för projektledning i projekt med kunder. Av kostnad för sålda varor hänför sig 0,7 MSEK till denna intäktspost. Betydande arbete har nedlagts på att förbereda installation av ytterligare 10 Autofill-enheter för OK i Sverige. Installationen för OK i Stockholm är den första där bilisten kan tanka automatiskt på flera olika ställen i samma stad. Installationen slutförs under januari 1999. Två av enheterna för OK utgörs av en uppgradering av den existerande anläggningen vid OK i Mörby. Installationen för OK görs med en nyutvecklad betalterminal, vilken anpassats för betalning genom bilfönstret. En andra Autofill-enhet har med ett lyckat resultat tagits i drift för USA- marknaden. Teknisk utvärdering av systemet sker under de kommande månaderna följt av konsument- och marknads-tester under 1999. Den nyligen genomförda installationen i USA är världens första med en kombination av helautomatisk tankning och helautomatisk betalning. Teknik Arbetet med att vidareutveckla systemets funktion, minska produktionskostnaderna och skapa förutsättningar för rationell produktion i stor skala pågår fortlöpande. Detta arbete bedöms vara genomfört under senare delen av 1999, då storserieproduktion av Autofill-enheter kan inledas till en avsevärt lägre kostnad än idag. Insatser görs även på tekniksidan för att nedbringa installationstiden. Tiden för installation av den senaste enheten i USA visar att Autofill nått en god bit på väg, då installationen genomfördes på 6 dagar, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare erfarenheter. Målsättningen är att nedbringa installationstiden till 1- 2 dagar per enhet. Emission av 3 millioner aktier av serie B i Autofill AB ( publ. ) Nyemissionen av 3 millioner aktier i Autofill AB av serie B genomfördes under perioden 27 maj - 10 juni. Emissionen blev övertecknad och Autofill tillfördes före emissionskostnader nytt eget kapital om 60 MSEK. Som ett resultat av den genomförda emissionen, vilken tillförde Autofill ett betydande antal nya ägare, uppfyller bolaget med god marginal de antalsmässiga kraven för en listning på Stockholmsbörsens O- lista. Planerna på en notering av Autofills B-aktie på Stockholmsbörsens O- lista ligger fast och en notering bedöms av styrelsen kunna ske under slutet av 1998. Någon nyemission planeras ej äga rum vid en introduktion av Autofills B aktie. Organisation och personal Under perioden har organisationen förstärkts med flera nyrekryteringar. Bland annat har en teknisk direktör med långvarig erfarenhet från teknik och produktion av avancerade system inom industrin knutits till bolaget. Vidare har förstärkningar skett när det gäller marknadsbearbetning och kundprojektledning samt teknisk utveckling. Förstärkning har även skett inom ekonomi-funktionen. Huvuddelen av de nyanställda inleder sin verksamhet vid Autofill under det andra halvåret 1998. Antalet anställda var vid periodens utgång 36 personer ( 25 ), varav 27 i Sverige ( 21 ). Utökningen av personalstyrkan sker parallellt med en minskning av antalet engagerade konsulter. Finansiell ställning Soliditeten var vid periodens utgång 88 procent ( 95 procent ). Likvida medel uppgick till 31,7 MSEK ( 30,7 ). Några banklån eller andra utnyttjade kreditförbindelser finns inte i koncernen och verksamheten är helt egenkapitalfinansierad. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 1,3 MSEK ( 1,9 ) Moderbolaget Moderbolagets roll är att vara holdingbolag i koncernen. Koncernchefen är verksam som Vd i moderbolaget. Omsättningen för perioden uppgick till 122 kSEK ( 670 ). Perioden uppvisade en förlust av 32 190 kSEK ( - 30 302 ), varav 28 730 kSEK ( 12 568 ) utgörs av avsättningar för koncernbidrag för förlusttäckning i dotterbolagen. De likvida medlen i moderbolaget uppgick till 28 471 kSEK ( 26 746 ). Dotterbolaget Autofill inc. resultaträkning har per 1998-09-30 omräknats till en genomsnittskurs av 7,95 SEK / USD ( 7,65 ). Balansräkningen har omräknats till dagskurs per 1998-09-30 om 7,88 SEK / USD ( 7,68 ). Förväntningar för 1998 och framgent Resultatet för 1998 bedöms bli negativt, dock något bättre än 1997. Antalet levererade Autofill-enheter bedöms för 1998 uppgå till cirka 20. Verksamheten väntas i stort utvecklas enligt plan det vill säga skapa en grund för ett ökat antal installationer under 1999, vilket följs av löpande serieleveranser under år 2000. Samtliga kundprojekt utvecklas positivt, senast genom framgångsrika installationer hos Mobil Oil Corporation i USA och hos OK i Stockholm, Sverige. Stockholm den 29 oktober 1998 Autofill AB ( publ. ) Styrelsen Föreliggande delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer Kommande information: Bokslutskommuniké avges den 17 mars 1999 Frågor besvaras av Verkställande direktör Sten Corfitsen eller finanschef Gustaf Wettergren, telefon 08-442 89 00 Koncernens balansräkningar Tillgångar 30 sept. 30 sept. 31 dec. 1998 1997 1997 Anläggningstillgångar Goodwill 34 590 63 415 46 120 Inventarier, verktyg och 5 609 3 637 5 101 installationer Summa 40 199 67 052 51 221 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter 10 506 3 424 2 935 Pågående arbete för 1 057 0 0 annans räkning Förskott till leverantör 1 366 1 332 1 313 Kundfordringar 0 518 205 Övriga fordringar 5 157 6 975 2 810 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 524 1 630 489 Kassa och bank 31 735 30 710 24 673 Summa 51 345 44 589 32 425 omsättningstillgångar Summa tillgångar 91 544 111 641 83 646 Skulder och eget kapital Eget kapital Aktiekapital 2 428 2 128 2 128 Överkursfond 49 958 0 0 Andra bundna reserver 146 036 174 859 157 564 Omräkningsdifferenser 2 106 2 151 2 333 Fritt eget kapital Balanserad förlust - 76 076 - 37 161 - 19 866 Årets resultat - 44 081 - 36 075 - 67 740 Summa eget kapital 80 371 105 902 74 419 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 492 807 0 Leverantörsskulder 6 056 1 646 3 832 Övriga skulder 366 1 244 380 Upplupna skulder och förut- betalda intäkter 4 259 2 042 5 015 Summa kortfristiga 11 173 5 739 9 227 skulder Summa eget kapital och 91 544 111 641 83 646 skulder Jämförelseuppgifter för 30 september 1997 har omarbetats med hänsyn till årsredovisningslagen. Nyckeltal 1998-09- 1997- 1997- 1996-12- 30 09-30 12-31 31 Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg Vinstmarginal (%) neg neg neg neg Räntabilitet på eget neg neg neg neg kapital (%) Räntabilitet på totalt neg neg neg neg kapital (%) Soliditet (%) 88 95 89 95 Skuldsättningsgrad e.m e.m e.m e.m (ggr) Andel riskbärande 88 95 89 95 kapital (%) Räntetäckningsgrad e.m e.m e.m e.m (ggr) Eget kapital (MSEK) 80,4 105,9 74,4 139,8 Nettoinvesteringar 1,3 1,9 4,1 78,4 (MSEK) Antal anställda (st) 36 25 25 13 Antal aktier vid 24 279 21 279 21 279 21 279 periodens slut (st) 200 200 200 200 Antal aktier vid periodens slut efter full konvertering 24 479 21 879 21 879 21 279 200 200 200 200 Resultat per aktie -1,82 -1,70 -3,18 -1,87 (SEK) Kurs/Eget kapital (ggr) 2,72 6,03 6,86 2,89 Kurs (SEK) 9,0 30,0 24,0 19,0 Eget Kapital per aktie 3,31 4,98 3,50 6,57 (SEK) Utdelning per aktie - - - - (SEK) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00340/bit0001.doc

Dokument & länkar