Delårsrapport januari - mars 1999

Delårsrapport januari - mars 1999 Försäljning och resultat Under årets första tre månader har inga (0) Autofill-enheter levererats, under samma period föregående år levererades 4 enheter. Autofill-koncernens rörelseintäkter uppgick för perioden till 0,0 MSEK (1,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,9 MSEK (-13,6). Marknad Fyra enheter är planerade för installation hos OK, vilka fördröjts på grund av krav på nya byggnadslov för två bensinstationer. Dessa installationer avses ske så snart byggnadslov erhålls. OK har i dagarna påbörjat sin lansering av systemet med automattankning mot konsumentmarknaden i Stockholmsområdet. Fyra stationer är nu i drift; Globen, Mörby, Rinkeby och Västberga Organisation och personal Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 40 personer, jämfört med 26 under motsvarande period 1998. Styrelsen beslöt i mars att inte genomföra det optionsprogram som beslöts vid den extra bolagsstämman den 13 januari. Styrelsen kommer att föreslå ett nytt optionsprogram på den ordinarie bolagsstämman den 26 maj 1999. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 12,1 MSEK (12,3). Koncernens operativa kassaflöde uppgick till -14,1 MSEK (- 13,4). Styrelsen har vid styrelsemötet den 26 april beslutat att, under förutsättning av godkännande på ordinarie bolagsstämma den 26 maj, genomföra en nyemission av aktier och skuldebrev med avskiljbara optionsrätter med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen förväntas, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, totalt inbringa 85 MSEK före emissionskostnader, varav 60,7 MSEK avser den initiala aktieemissionen. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 81 procent (86). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret till 0,5 MSEK (0,1). Prognos 1999 Antalet installationer under 1999 kommer att bli väsentligt lägre än vad som tidigare indikerats. Detta beror dels på att fusionsvågen inom oljebranschen försenat flera kundprojekt och dels på bolagets egna beslut att satsa på framgångsrika nyutvecklingar och patent för att bättre positionera sig på marknaden. Utvecklingen innebär avsevärda förenklingar av konceptet som ger både marknadsmässiga fördelar och lägre produktionskostnader. Vidare kommer arbetet med lansering av konceptet för oljebolagen att bli mindre. På grund av ovanstående kommer bolagets resultat för 1999 och 2000 att vara fortsatt negativt. Ekonomisk information Bolagsstämma hålls den 26 maj Halvårsrapport för perioden januari - juni 1999 publiceras den 26 augusti Delårsrapport för perioden januari - september 1999 publiceras den 18 november Bokslutskommuniké för 1999 publiceras i februari 2000. Granskning Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 6 maj 1999 Styrelsen För ytterligare information, kontakta: VD Sten Corfitsen + 1 904 821 1001 Ekonomi & Finansdirektör Klas Åström 08-442 89 11 Koncernens Resultaträkning 1999 1998 1998 (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter 0,0 1,3 11,2 Rörelsens kostnader -19,0 -14,3 -73,7 Rörelseresultat -19,0 -13,0 -62,5 Finansiella intäkter och kostnader0,1 -0,6 -0,6 Resultat efter finansiella poster-18,9 -13,6 -63,1 Periodens resultat -18,9 -13,6 -63,0 Koncernens Balansräkning (per 31/12)1999 1998 1998 (MSEK) 31 mars 31 mars31 december Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill 26,9 42,3 30,7 Övriga anläggningstillgångar 6,3 4,9 6,4 Summa Anläggningstillgångar 33,2 47,2 37,1 Omsättningstillgångar Varulager m m 9,0 8,2 9,0 Kortfristiga fordringar 4,2 4,1 5,0 Kassa och bank 7,2 11,3 21,3 Summa omsättningstillgångar 20,4 23,6 35,3 Summa tillgångar 53,6 70,8 72,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 43,5 60,7 61,8 Kortfristiga skulder 10,1 10,1 10,6 Summa eget kapital och skulder 53,6 70,8 72,4 Kassaflödesanalys 1999 1998 1999 (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec Kassaflöde från årets verksamhet-14,4 -9,4 -45,6 Förändring av rörelsekapital 0,8 -3,8 -4,9 Kassaflöde från löpande verksamheten-13,6 -13,2 -50,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,5 -0,2 -3,2 Operativt kassaflöde -14,1 -13,4 -53,7 Kassaflöde från finansverksamheten - - 50,3 Förändring av likvida medel -14,1 -13,4 -3,4 Likvida medel vid periodens början21,3 24,7 24,7 Likvida medel vid periodens slut 7,2 11,3 21,3 Nyckeltal 1999 1998 1998 Jan-mars Jan-mars Jan-dec Soliditet, % 81 86 85 Vinst per aktie, SEK -0:78 -0:64 -2:59 Eget kapital per aktie, SEK 1:79 2:50 2:55 Antalet aktier vid årets slut24 279 200 21 279 200 24 279 200 Börskurs, SEK 13:00 22:00* 6:30 *Inofficiell notering ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00560/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00560/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar