Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 Försäljning och resultat Under perioden har inga (0) Autofill-enheter levererats, under samma period föregående år levererades 7 enheter. Autofill-koncernens rörelseintäkter uppgick för perioden till 0,1 (5,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -65,9 (-44,1) MSEK. I resultatet ingår omstrukturerings- och avvecklingskostnader om 5 (0) MSEK. Finansiering Den plan för finansieringen av bolagets verksamhet som bland annat innebär att ett större amerikanskt oljebolag går in som delägare i bolaget är ännu inte fullföljd. Orsaken till detta är att bolagets styrelse och huvudägare har olika uppfattning vad avser vissa avtalspunkter jämfört med den avsiktsförklaring som avgavs den 28 maj 1999. Se vidare nedan under rubriken extra bolagsstämma. Teknik och produktion Utvecklingsarbete pågår för en ny generationen av tankningsautomaten, benämnd AF340. Produktens prestanda kommer att höjas väsentligt i sitt nya utförande med utnyttjande av ny teknologi och en betydligt förenklad användning såväl ur bensin-distributörens synpunkt som för den enskilde bilisten. Ett viktigt moment i utvecklingsarbetet är även att tillverkningsanpassa konstruktionen för att uppnå ställda krav på kvalitet, funktionssäkerhet och kostnadseffektivitet vid serietillverkning. Vidare fortgår arbetet med att etablera en standard för systemets integration med olika pumpleverantörer och de därmed förenade myndighetskraven. Den nya generationen förväntas att vara klar för testleveranser under år 2001. Myndighetsgodkännanden Arbetet med att få nuvarande modell av tankningsautomaten AF 320 myndighetsgodkänd har avslutats. Samtliga krav som uppställts av myndigheterna avseende CE-godkännande är uppfyllda. I USA har UL avslutat sin utvärdering av tankningsautomaten med godkännande av denna som komponent i en installation. Det formella UL-godkännandet lämnas på varje installationsfall som helhet dvs automaten installerad och utprovad tillsammans med pumpleverantörens och övriga parters utrustning. Förutom ovanstående har godkännanden erhållits från Statens Provningsanstalt SP och dess amerikanska motsvarighet NIST vad avser att kunden får den bensinkvantitet han betalar för, samt från SP vad avser godkänt gasåterföringstest. Ett motsvarande gasåterföringstest kommer att genomföras av CARB i USA. Marknad Marknadsbearbetningen inriktas för närvarande på att introducera konceptet med automatisk tankning av personbilar. I avvaktan på att en nyutvecklad produktgenerationen finns framme för serieleverans, kommer endast ett begränsat antal installationer att vara aktuella med den nu tillgängliga produkten. Intresset för konceptet och för Autofills systemlösning är oförändrat mycket stort från ett flertal stora kunder på marknaden. Kunder OK lanserade systemet med automattankning i Stockholmsområdet under maj månad 1999. Antalet anslutna användare är drygt 1200 och antalet anslutna bilmodeller har passerat 150 st. Erfarenheterna från denna systeminstallation är av mycket stor vikt för Autofill i utvecklingen av den nya generationen AF 340. Tidpunkt för installation av de fyra beställda tanknings-automaterna kan för närvarande ej anges. Mobil fortsätter testerna av systemet med ett nyutvecklat tanklock av amerikansk tillverkning. Av bl. a. produktansvarsskäl kräver Mobil att det skall vara en etablerad leverantör av tanklock för den amerikanska marknaden. Den installation som gjordes 1997 hos Fina i Norge har avvecklats då Fina Norge övertagits av Shell. Diskussioner pågår med Shell om en eventuell fortsättning av projektet på annan plats i Europa. De prov som pågått hos BP i Cleveland, Ohio sedan i början av 1998 har avslutats då BP i USA fusionerats med Amoco. Projektansvaret har därmed överförts till Amoco och diskussioner pågår om projektets fortsättning. Finansiell ställning Koncernens likvida medel exklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 31,4 (31,7) MSEK. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till -46,0 (-43,3) MSEK. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 77 (88) procent. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 1,6 (1,8) MSEK. Organisation och personal Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 33 personer, jämfört med 36 under motsvarande period 1998. Det på bolagsstämman beslutade incitamentsprogrammet, har tillsvidare stoppats på grund av oklarheten kring bolagets framtida ledning och finansiering. År 2000 För att säkerställa att övergången till år 2000 kan ske utan störning har genomgång av maskiner, datorer och datasystem genomförts under våren och sommaren 1999. Erforderliga åtgärder är vidtagna för att millenieskiftet inte skall innebära några störningar för verksamheten. Moderbolaget Moderbolaget är holdingbolag i koncernen. Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 (0,1) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2,9 (- 3,5) MSEK. Likvida medel exklusive outnyttjad checkkredit uppgick till 30,1 (28,5) MSEK. Per den 31 december 1998 uppgick de likvida medlen till 15,9 MSEK. Prognos Antalet installationer förväntas för 1999 bli 0 (16). Resultatet efter finansnetto förväntas uppgå till cirka -85 (-63,1) MSEK. Koncernens likvida medel exklusive outnyttjad checkräkningskredit förväntas vid årsskiftet uppgå till ca 15 (21,3) MSEK. Händelser efter rapportperiodens utgång Extra bolagsstämma Den 20 oktober hölls en extra bolagsstämma i Autofill föranlett av att bolagets största ägare ville byta ut delar av styrelse och ledning. Efter debatt beslöt huvudägaren att dra tillbaka sitt förslag till ny styrelse och nyemission samtidigt som styrelsen återkallade sitt förslag till nyemission. Stämman beslöt att förhandlingarna med det amerikanska oljebolaget ska föras vidare enligt tidigare intentioner och föreläggas nästa bolagsstämma för utvärdering och beslut. Stämman beslöt även att huvudägarens förslag till alternativ finansiering skulle utvärderas. Autofill till observationsavdelningen OM Stockholmsbörsen beslöt den 19 oktober att placera bolagets aktie på den så kallade OBS-listan, tills nöjaktigt besked givits om bolagets framtida organisation och finansiering. Utvärdering av olika finansieringsalternativ Styrelsen gör bedömningen att det inte går att genomföra avtalet med det amerikanska oljebolaget i enlighet med avsiktsförklaringen per den 28 maj 1999. Detta då huvudaktieägaren idag angivit att han ej avser att biträda förslaget vid kommande bolagsstämma. Vidare har han angivit att han tillsammans med andra aktieägare som tillsammans kontrollerar mer än 50 procent av bolagets aktier avser att verka för finansiering på den amerikanska finansmarknaden. Som konsekvens av detta har styrelseledamöterna Ulf J. Johansson, Johnny Alvarsson och Bengt Berg meddelat att de avgår med omedelbar verkan. Även styrelsesuppleanten Christian Luthman har meddelat att han av formella skäl avgår. Lidingö den 18 november 1999 Autofill AB (publ) Styrelsen Granskningsrapport för Autofill AB (publ) Org. nr 556461-1639 Vi har översiktligt granskat denna delårsrappport per 1999-09-30 och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. De har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm1999-11-18 Lars Sundström Svante Forsberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Finansiell information Bokslutskommuniké för 1999 publiceras den 15 februari 2000. Finansiell information och pressreleaser distribueras automatiskt till aktieägare som så begärt. Information kan beställas från bolaget på nedan angiven adress, informationen återfinns även på Autofills hemsida http://www.autofill.se Autofill AB Tel: +46 8 442 89 00 181 84 Lidingö Fax: +46 8 661 79 30 e-post: info@autofill.se För ytterligare information, kontakta: VD Leif Ledmyr eller Ekonomi & finansdirektör Klas Åström 08-442 89 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991122BIT00060/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991122BIT00060/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar